3 lần tinh gọn vì VinFast của Vingroup

Vingroup vừa công bố dừng việc nghiên cứu, sản xuất tivi và điện thoại di động để tập trung cho lĩnh vực sản xuất ô tô thông minh, nhà ở thông minh. Thông tin này có thể gây sốc cho giới công nghệ, nhưng với Vingroup, chiến lược “tinh gọn diện rộng” dường như đã được “lên lịch” chủ động nhằm dồn toàn lực cho khát vọng đi ra thế giới với mũi nhọn VinFast

<div> <p><span id="mainContent">Theo th&ocirc;ng c&aacute;o ch&iacute;nh thức, Vingroup &ndash; c&ocirc;ng ty mẹ của VinSmart l&yacute; giải quyết định &quot;dừng cuộc chơi&quot; l&agrave; để tập trung v&agrave;o ph&aacute;t triển c&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh tr&ecirc;n phương tiện giao th&ocirc;ng v&agrave; nh&agrave; ở. Trong đ&oacute;, trọng điểm l&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng tin &ndash; giải tr&iacute; &ndash; dịch vụ. Vingroup l&yacute; giải việc sản xuất tivi v&agrave; điện thoại kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng đột ph&aacute;, trong khi &ocirc; t&ocirc; th&ocirc;ng minh hay nh&agrave; ở th&ocirc;ng minh vẫn c&ograve;n nhiều dư địa tạo ra gi&aacute; trị kh&aacute;c biệt cho người d&ugrave;ng.</span></p> <p><span id="mainContent">Quyết định n&agrave;y của Vingroup khiến cả cộng đồng y&ecirc;u th&iacute;ch đồ c&ocirc;ng nghệ kh&ocirc;ng khỏi bất ngờ tiếc nuối, bởi d&ugrave; l&agrave; &quot;tay chơi mới&quot; nhưng VinSmart đ&atilde; từng l&ecirc;n đến Top 3 điện thoại th&ocirc;ng minh b&aacute;n chạy nhất thị trường v&agrave; sở hữu dải sản phẩm rộng lớn với gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng phải chăng.</span></p> <p><span id="mainContent">Căn cứ v&agrave;o ph&aacute;t biểu của đại diện Vingroup, c&oacute; thể thấy họ đặt mục ti&ecirc;u cao v&agrave; xa hơn, dồn lực cho cuộc đua &quot;n&oacute;ng nhất&quot; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh tr&ecirc;n &ocirc; t&ocirc; điện v&agrave; nh&agrave; ở th&ocirc;ng minh. Nhưng đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Vingroup tinh gọn ch&iacute;nh m&igrave;nh cho mục ti&ecirc;u n&agrave;y.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><span id="mainContent"><img alt="3 lần tinh gọn vì VinFast của Vingroup - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/cafefcdn-com_photo-1-16206108988511775643472-1620617026379738072442.jpg" title="3 lần tinh gọn vì VinFast của Vingroup - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p><span id="mainContent">Vingroup từng g&acirc;y bất ngờ lớn khi chuyển giao mảng b&aacute;n lẻ cho Masan v&agrave;o cuối năm 2019</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Trước đ&oacute;, năm 2019, Vingroup đ&atilde; g&acirc;y cho&aacute;ng v&aacute;ng to&agrave;n thị trường khi c&ocirc;ng bố chuyển giao mảng B&aacute;n lẻ - N&ocirc;ng nghiệp cho Masan, đồng thời giải thể hệ thống điện m&aacute;y VinPro. Việc chuyển giao mảng kinh doanh đang mang lại &quot;tiền tươi&quot; quay v&ograve;ng mỗi ng&agrave;y, trong khi hai mảng n&agrave;y đ&atilde; sắp đến điểm h&ograve;a vốn v&agrave; &quot;auto c&oacute; l&atilde;i&quot; đ&atilde; khiến nhiều người kh&oacute; hiểu. L&yacute; do rất r&otilde; r&agrave;ng, Vingroup nhận thấy c&aacute;c mảng n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với chiến lược &quot;l&otilde;i&quot; l&agrave; C&ocirc;ng nghệ - C&ocirc;ng nghiệp &ndash; Thương mại Dịch vụ đang theo đuổi. V&agrave; quyết định n&agrave;y l&agrave; một sự &quot;tối giản&quot; cần thiết về nh&acirc;n sự v&agrave; quản l&yacute; để nhẹ g&aacute;nh cho mục ti&ecirc;u ưu ti&ecirc;n l&agrave; VinFast.</span></p> <p><span id="mainContent">Đầu năm 2020, Vingroup tiếp tục g&acirc;y x&ocirc;n xao với quyết định dừng Dự &aacute;n H&agrave;ng kh&ocirc;ng sắp được cấp ph&eacute;p. Dự &aacute;n Vinpearl Air đ&atilde; được đặt dấu chấm hết nhanh như khi bắt đầu: chưa đầy 5 th&aacute;ng sau c&ocirc;ng bố gia nhập. Cộng đồng một lần nữa tiếc nuối v&igrave; đ&atilde; qu&aacute; mong chờ một h&atilde;ng bay được bảo chứng chất lượng bởi Vingroup.</span></p> <p><span id="mainContent">Một lần nữa, Vingroup thẳng thắn thừa nhận thị trường h&agrave;ng kh&ocirc;ng tại Việt Nam đ&atilde; qu&aacute; chật chội v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n dư địa tạo ra gi&aacute; trị đột ph&aacute;, trong khi mảng ưu ti&ecirc;n cốt l&otilde;i l&agrave; VinFast cần tập trung nguồn lực.</span></p> <p><span id="mainContent">Chưa đầy v&agrave;i th&aacute;ng sau, khi cơn b&atilde;o Covid ập xuống - ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; du lịch to&agrave;n cầu lẫn trong nước t&ecirc; liệt. Trong l&uacute;c Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways&hellip; chật vật chống đỡ qua ng&agrave;y với lượng kh&aacute;ch sụt giảm th&igrave; Vingroup lại bảo to&agrave;n được nguồn lực để th&uacute;c đẩy mảng &ocirc; t&ocirc; ph&aacute;t triển đột ph&aacute;. Năm 2020 cũng ch&iacute;nh l&agrave; năm thăng hoa của VinFast với h&agrave;ng chục ng&agrave;n xe được b&aacute;n ra tr&ecirc;n thị trường, đưa VinFast trở th&agrave;nh chiếc xe &quot;quốc d&acirc;n&quot; tại Việt Nam, bất chấp t&igrave;nh h&igrave;nh bất ổn v&igrave; Covid 19.</span></p> <p><span id="mainContent">Mới đ&acirc;y nhất, ng&agrave;y 9/5/2021, Vingroup c&ocirc;ng bố dừng ph&aacute;t triển điện thoại v&agrave; ti vi th&ocirc;ng minh Vsmart với l&yacute; do: &quot;Việc sản xuất điện thoại hoặc ti vi th&ocirc;ng minh đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n mang lại khả năng đột ph&aacute;, tạo ra gi&aacute; trị kh&aacute;c biệt cho người d&ugrave;ng&quot; để tập trung cho mục ti&ecirc;u cốt l&otilde;i l&agrave; &quot;ph&aacute;t triển c&aacute;c d&ograve;ng &ocirc; t&ocirc; đặc biệt th&ocirc;ng minh, c&aacute;c ng&ocirc;i nh&agrave; th&ocirc;ng minh, th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&quot;.</span></p> <p><span id="mainContent">Như c&aacute;c lần trước, mỗi quyết định của Vingroup đều cho thấy họ nhất qu&aacute;n mục ti&ecirc;u ưu ti&ecirc;n cho VinFast, đồng thời c&oacute; cơ sở đ&uacute;ng đắn để dừng lại một mảng kinh doanh. Thị trường điện thoại di động hiện đ&atilde; b&atilde;o h&ograve;a. Số liệu của Gartner trong 3 th&aacute;ng đầu 2020, nhu cầu về smartphone tr&ecirc;n to&agrave;n cầu giảm 20%. Xu hướng n&agrave;y tiếp tục trong qu&yacute; 2 với mức giảm 20%. Đến qu&yacute; 3, sự sụt giảm mới chậm lại, nhưng vẫn ở mức 7,5%. Với việc Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến chi ti&ecirc;u d&ugrave;ng, thị trường sẽ tiếp tục gặp kh&oacute; khăn.</span></p> <p><span id="mainContent">Một lần nữa,Vingroup đ&atilde; chủ động &quot;tinh gọn ch&iacute;nh m&igrave;nh&quot; để dồn to&agrave;n lực cho mục ti&ecirc;u ưu ti&ecirc;n hơn l&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n &ocirc; t&ocirc; v&agrave; nh&agrave; ở.</span></p> <p><span id="mainContent">Trước đ&oacute;, họ cũng đ&atilde; c&oacute; rất nhiều lần chủ động dừng nhiều dự &aacute;n đầy tiềm năng kh&aacute;c trong sự nuối tiếc của người trong cuộc lẫn b&ecirc;n ngo&agrave;i, khi kh&ocirc;ng c&ograve;n nh&igrave;n thấy triển vọng xứng đ&aacute;ng hoặc đơn giản l&agrave; giảm bớt g&aacute;nh nặng cho nhẹ thuyền đi xa hơn.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="3 lần tinh gọn vì VinFast của Vingroup - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/cafefcdn-com_z2454479997773b579409eb0ae1ac22d10c7e9c963cb4c-16193608369701808244736-16206169827861980229557.jpg" title="3 lần tinh gọn vì VinFast của Vingroup - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Thực tế, kh&ocirc;ng c&oacute; doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; thể trụ vững m&atilde;i tr&ecirc;n đỉnh ho&agrave;ng kim nếu chỉ ở trong v&ograve;ng an to&agrave;n hoặc đứng một chỗ, d&aacute;m thử nghiệm, d&aacute;m dừng lại đ&uacute;ng l&uacute;c, song song với việc ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u l&agrave; cốt l&otilde;i l&agrave; lựa chọn sống c&ograve;n của mọi doanh nghiệp. B&agrave;i học &quot;chỉ ki&ecirc;n định một chỗ&quot; của Nokia l&agrave; qu&aacute; nh&atilde;n tiền. Bởi thế, d&ugrave; đang ph&aacute;t triển rực rỡ nhưng vua th&eacute;p H&ograve;a Ph&aacute;t đang phải lấn s&acirc;n sang chăn nu&ocirc;i, bất động sản; Trường Hải b&ecirc;n cạnh &ocirc; t&ocirc; cũng đầu tư n&ocirc;ng nghiệp, ph&aacute;t triển nh&agrave; ở&hellip;. Sony phải chấp nhận bỏ mặc lĩnh vực &acirc;m nhạc kỹ thuật số, điện thoại th&ocirc;ng minh v&agrave; tivi từng l&agrave; thế mạnh để tập trung cho hướng đi mới mang lại lợi thế cạnh tranh kh&aacute;c biệt l&agrave; m&aacute;y chơi điện tử PlayStation.</span></p> <p><span id="mainContent">D&ugrave; sinh sau đẻ muộn hơn c&aacute;c sản phẩm kia, song với tiềm năng của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp tr&ograve; chơi điện tử trị gi&aacute; hơn 160 tỷ USD, game giờ l&agrave; mảng lợi nhuận cao nhất của h&atilde;ng điện tử n&agrave;y &ndash; một điều kh&oacute; c&oacute; thể dự đo&aacute;n trước đ&acirc;y.</span></p> <p><span id="mainContent">Quay lại với VinSmart, hiện tại c&oacute; thể c&oacute; nhiều tiếc nuối cho một thương hiệu điện thoại Việt đang rất th&agrave;nh c&ocirc;ng, song đ&oacute; nh&igrave;n rộng hơn đ&oacute; l&agrave; bước đi chiến lược cần thiết để dồn lực một thương hiệu Việt kh&aacute;c c&oacute; khả năng đi xa hơn, bước ra to&agrave;n cầu.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject"><span id="mainContent"><span>Tỷ ph&uacute; Long: &quot;Kh&ocirc;ng ai l&agrave;m th&eacute;p m&atilde;i được. Doanh thu sau n&agrave;y 200.000 tỷ th&igrave; H&ograve;a Ph&aacute;t phải đa ng&agrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; bất động sản&quot;</span></span></div> <p class="author">&nbsp;</p> <p class="source">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top