26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương

Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định, thời điểm kiểm tra Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh và 5 Trung tâm Y tế (TTYT) tuyến huyện phát hiện 26 thiết bị y tế có giá trị hơn 37 tỷ đồng mua về nhưng "đắp chiếu" trong thời gian dài. Sau khi Sở Y tế Hải Dương chấn chỉnh, nhiều thiết bị đã được đưa vào vận hành, sử dụng.

<div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_thiet_bi_y_te_hd_5_bfpj.jpg" /><span class="fig">Như Tiền Phong đ&atilde; đưa tin, trong năm 2018 - 2019, Sở Y tế Hải Dương thực hiện 5 g&oacute;i thầu mua sắm trang thiết bị cho c&aacute;c cơ sở y tế c&ocirc;ng lập, với tổng gi&aacute; trị hơn 277 tỷ đồng. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c g&oacute;i thầu mua: thiết bị cấp cứu sản khoa, thiết bị nội soi, m&aacute;y chụp Xquang, m&aacute;y x&eacute;t nghiệm v&agrave; thiết bị y tế kh&aacute;c.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_12_iikh.jpg" /><span class="fig">Thời điểm kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh v&agrave; 5 trung t&acirc;m y tế (TTYT) huyện: Gia Lộc, Cẩm Gi&agrave;ng, Nam S&aacute;ch, Thanh H&agrave;, Kinh M&ocirc;n, đo&agrave;n thanh tra ph&aacute;t hiện nhiều trang thiết bị &iacute;t được sử dụng hoặc kh&ocirc;ng đưa v&agrave;o sử dụng, với tổng gi&aacute; trị tr&ecirc;n 50 tỷ đồng.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_14_amij.jpg" /><span class="fig">Cụ thể, c&aacute;c thiết bị như: Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng v&agrave; sản full HD; M&aacute;y g&acirc;y m&ecirc; k&egrave;m thở; M&aacute;y rửa ống nội soi mềm tự động&hellip; &iacute;t được sử dụng phục vụ kh&aacute;m chữa bệnh.&nbsp;&nbsp;</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_3_vmyr.jpg" /><span class="fig">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, 26 thiết bị c&oacute; tổng trị gi&aacute; tr&ecirc;n 37,4 tỷ đồng d&ugrave; đ&atilde; tiếp nhận b&agrave;n giao nhưng chưa đưa v&agrave;o sử dụng tại TTYT c&aacute;c huyện: Cẩm Gi&agrave;ng, Gia Lộc, Nam S&aacute;ch, Thanh H&agrave; v&agrave; Kinh M&ocirc;n.</span></div> </div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_2_thrq.jpg" /><span class="fig">Điển h&igrave;nh thiết bị chưa sử dụng như: M&aacute;y h&ocirc; hấp nhiệt độ c&ocirc;ng nghệ Plasma 50L; M&aacute;y x&eacute;t nghiệp huyết học 28 th&ocirc;ng số; M&aacute;y ph&acirc;n t&iacute;ch sinh h&oacute;a tự động 200 test/h; M&aacute;y x&eacute;t nghiệm đ&ocirc;ng m&aacute;u tự động 52 test/h; M&aacute;y x&eacute;t nghiệm miễn dịch tự động 50 test/h; M&aacute;y đo điện giải 3 th&ocirc;ng số, m&aacute;y chụp CT 16 d&atilde;y...</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_5_mmtn.jpg" /><span class="fig">Theo ghi nhận tại TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n, sau khi Thanh tra tỉnh Hải Dương ph&aacute;t hiện h&agrave;ng loạt thiết bị &quot;đắp chiếu&quot; trong thời gian d&agrave;i, bệnh viện tuyến huyện n&agrave;y đ&atilde; mua vật tư h&oacute;a chất, đưa nhiều thiết bị v&agrave;o sử dụng v&agrave;o giữa năm 2020. Trong ảnh: C&aacute;c thiết bị y tế mới đ&atilde; được đưa v&agrave;o kh&aacute;m chữa bệnh cho người d&acirc;n.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_8_lxbq.jpg" /><span class="fig">&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Văn Tiến - Gi&aacute;m đốc TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n cho biết, l&yacute; do c&aacute;c thiết bị y tế &quot;đắp chiếu&quot; do gi&aacute; h&oacute;a chất vật tư cao v&agrave; thời gian chờ l&ecirc;n kế hoạch mua sắm k&eacute;o d&agrave;i.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_4_kdlb.jpg" /><span class="fig">Cận cảnh m&aacute;y x&eacute;t nghiệm miễn dịch tự động, đ&acirc;y l&agrave; một trong 6 thiết bị y tế tại TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n được mua về nhưng &quot;đắp chiếu&quot; trong nhiều th&aacute;ng.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_10_hysf.jpg" /><span class="fig">&quot;Sau khi c&oacute; vật tư, h&oacute;a chất, đơn vị đ&atilde; khẩn trương đưa thiết bị v&agrave;o vận h&agrave;nh phục vụ nhu cầu kh&aacute;m chữa bệnh của người d&acirc;n&quot;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Văn Tiến - Gi&aacute;m đốc TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n n&oacute;i.</span> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_11_uwlh.jpg" /><span class="fig">Nhiều thiết bị y tế kh&aacute;c tại TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n cũng mới được đưa v&agrave;o hoạt động sau một thời gian d&agrave;i &quot;đắp chiếu&quot;.&nbsp;Theo b&aacute;o c&aacute;o, d&ugrave; TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n đ&atilde; x&acirc;y dựng danh mục đấu thầu h&oacute;a chất, vật tư tr&igrave;nh Sở Y tế nhưng TTYT thị x&atilde; Kinh M&ocirc;n kh&ocirc;ng đưa danh mục c&aacute;c loại h&oacute;a chất k&egrave;m theo do chưa biết th&ocirc;ng số kỹ thuật của từng thiết bị.&nbsp;</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_6_gqia.jpg" /><span class="fig">Th&aacute;ng 9/2019, TTYT thị x&atilde; đ&atilde; li&ecirc;n hệ với c&aacute;c nh&agrave; thầu cung cấp h&oacute;a chất cho c&aacute;c m&aacute;y n&ecirc;u tr&ecirc;n nhưng gi&aacute; cao hơn gi&aacute; thanh to&aacute;n của BHYT. Năm 2020, đơn vị n&agrave;y mới x&acirc;y dựng được danh mục thầu h&oacute;a chất, vật tư y tế v&agrave; nửa năm sau đ&oacute; c&aacute;c thiết bị y tế n&agrave;y mới được đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_13_dqqa.jpg" /><span class="fig">Trao đổi với Tiền Phong, &ocirc;ng Phạm Mạnh Cương - Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết t&igrave;nh trạng chảy m&aacute;u chất x&aacute;m khiến nhiều trung t&acirc;m y tế thiếu hụt nh&acirc;n lực. Điển h&igrave;nh tại TTYT huyện Nam S&aacute;ch, huyện Thanh H&agrave; thời điểm kiểm tra một số thiết bị kh&ocirc;ng c&oacute; người vận h&agrave;nh, sử dụng.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="26 thiết bị y tế trị giá hơn 37 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Hải Dương - ảnh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/image3-tienphong-vn_tp_thiet_bi_y_te_hai_duong_15_geuz.jpg" /><span class="fig"><span>Trong khi đ&oacute;, một trung t&acirc;m y tế chưa chủ động trong việc đ&agrave;o tạo, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ nghiệp vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế.</span></span></div> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top