22 quân nhân hi sinh được truy thăng quân hàm

22 quân nhân Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, được truy thăng quân hàm.

<div> <p class="Normal">Theo quyết định được Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch k&yacute; ng&agrave;y 19/10, Thượng t&aacute; L&ecirc; Văn Qu&ecirc; (Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Đo&agrave;n Kinh tế quốc ph&ograve;ng 337) được truy thăng qu&acirc;n h&agrave;m l&ecirc;n Đại t&aacute;; Thiếu t&aacute; Ph&ugrave;ng Thanh T&ugrave;ng (trợ l&yacute; Tổ chức Lao động tiền lương, Ph&ograve;ng Tham mưu - Kế hoạch) được thăng qu&acirc;n h&agrave;m l&ecirc;n Trung t&aacute;.</p> <p class="Normal">Thiếu t&aacute; qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp Phạm Ngọc Quyết (trợ l&yacute; Tổ chức lao động tiền lương, Ph&ograve;ng Tham mưu - Kế hoạch), được thăng qu&acirc;n h&agrave;m l&ecirc;n Trung t&aacute; qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp; Trung &uacute;y l&ecirc; Hải Đức (trợ l&yacute; Kế hoạch, Ph&ograve;ng Tham mưu - Kế hoạch), được thăng qu&acirc;n h&agrave;m l&ecirc;n Thượng &uacute;y.</p> <p class="Normal">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Bộ tư lệnh Qu&acirc;n khu 4 quyết định truy thăng qu&acirc;n h&agrave;m qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đo&agrave;n kinh tế quốc ph&ograve;ng 337.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/20/8d996233171fe941b00e-1648-1603-1187-7999-1603126821.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=beiIrMyJmnRU2iy6dKDN0A" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="428" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/20/i1-vnexpress-vnecdn-net_8d996233171fe941b00e-1648-1603-1187-7999-1603126821.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/20/8d996233171fe941b00e-1648-1603-1187-7999-1603126821.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=g99tp4_4A0X91216VZcM8Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/20/8d996233171fe941b00e-1648-1603-1187-7999-1603126821.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=pXfLali5-xyl_-sSiNITug 2x" /><img alt="Hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân tại xã Hướng Phùng, sáng 19/10. Ảnh: Hữu Khoa" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/20/i1-vnexpress-vnecdn-net_8d996233171fe941b00e-1648-1603-1187-7999-1603126821.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Hiện trường vụ sạt lở n&uacute;i v&ugrave;i lấp 22 qu&acirc;n nh&acirc;n tại x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, s&aacute;ng 19/10. Ảnh: <em>Hữu Khoa</em></p> </figcaption> <p class="Normal">L&uacute;c 1h s&aacute;ng 18/10, n&uacute;i bất ngờ <span>sạt lở</span>, đổ xuống c&aacute;c gian nh&agrave; của Đo&agrave;n kinh tế quốc ph&ograve;ng 337 ở th&ocirc;n Cợp, x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, huyện Hướng Ho&aacute; (Quảng Trị); 5 người được cứu ra ngo&agrave;i, 22 người bị v&ugrave;i lấp gồm 4 sĩ quan, 10 qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; 8 chiến sĩ. Chiều 19/10, tất cả 22 người bị v&ugrave;i lấp do lở n&uacute;i đ&atilde; được t&igrave;m thấy.</p> <p class="Normal">Đo&agrave;n Kinh tế quốc ph&ograve;ng 337 l&agrave;m nhiệm vụ ở 5 x&atilde; bi&ecirc;n giới v&ugrave;ng đặc biệt kh&oacute; khăn của huyện Hướng H&oacute;a. Trong th&aacute;ng 10, đo&agrave;n thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, cứu hộ, cứu nạn tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&oacute;ng qu&acirc;n theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Qu&acirc;n khu 4 v&agrave; đề nghị của ch&iacute;nh quyền địa phương.</p>

Theo vnexpress.net
back to top