Xây 'chui' cả khu đô thị sinh thái tại Nha Trang

Cho dù chưa được giao đất và chưa có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái bán đảo Thanh Phong (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hoà) vẫn ngang nhiên cho máy móc san lấp mặt bằng và thi công hạ tầng khu tái định cư của dự án.

<div> <p>Dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị sinh th&aacute;i (KĐTST) b&aacute;n đảo Thanh Phong c&oacute; tổng diện t&iacute;ch khoảng 895.873 m2, được UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a c&ocirc;ng nhận chủ đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; ở v&agrave;o năm 2017 cho C&ocirc;ng ty CP X&acirc;y lắp Vật tư Kỹ thuật (H&agrave; Nội). Theo quy định, đến th&aacute;ng 4/2018, chủ đầu tư dự &aacute;n phải ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c đền b&ugrave; giải ph&oacute;ng mặt bằng, thủ tục thu&ecirc; đất v&agrave; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng dự &aacute;n. Nhưng đến nay, C&ocirc;ng ty CP X&acirc;y lắp Vật tư Kỹ thuật vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh xong c&aacute;c thủ tục giấy tờ để thực hiện dự &aacute;n.</p> <p>Theo th&ocirc;ng b&aacute;o ng&agrave;y 16/12/2019 của UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a, đối với c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; nước thu hồi c&oacute; vốn đầu tư ngo&agrave;i ng&acirc;n s&aacute;ch hết hạn thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng theo giấy chứng nhận đầu tư đ&atilde; cấp th&igrave; dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong đ&atilde; hết hạn sử dụng. Nhưng hiện chủ đầu tư dự &aacute;n đ&atilde; cho m&aacute;y m&oacute;c san lấp mặt bằng một số ao, đ&igrave;a t&ocirc;m một c&aacute;ch rầm rộ, x&acirc;y dựng c&aacute;c hạng mục hạ tầng của dự &aacute;n.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp8_sowc.jpg" /><span class="fig">M&aacute;y m&oacute;c hoạt động rầm rộ tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong</span></div> </div> <p>Sau khi nhận được phản &aacute;nh của PV <em>Tiền Phong</em>, UBND TP Nha Trang chỉ đạo UBND x&atilde; Vĩnh Th&aacute;i kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c san lấp mặt bằng, x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng của dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong. Ng&agrave;y 5/10/2020, UBND x&atilde; Vĩnh Th&aacute;i đ&atilde; kiểm tra, ph&aacute;t hiện chủ đầu tư dự &aacute;n n&agrave;y cho san lấp v&agrave; x&acirc;y dựng hạ tầng tr&aacute;i quy định ở khu t&aacute;i định cư của dự &aacute;n, thuộc vị tr&iacute; đất đ&igrave;a t&ocirc;m trước đ&acirc;y của C&ocirc;ng ty Nu&ocirc;i t&ocirc;m xuất khẩu Nha Trang. V&igrave; thế, UBND x&atilde; Vĩnh Th&aacute;i đ&atilde; y&ecirc;u cầu chủ đầu tư dừng việc thi c&ocirc;ng hạ tầng v&agrave; san lấp mặt bằng dự &aacute;n cho đến khi được c&aacute;c cơ quan thẩm quyền cấp ph&eacute;p.</p> <p>Bất chấp y&ecirc;u cầu của UBND x&atilde; Vĩnh Th&aacute;i, hiện chủ đầu tư dự &aacute;n vẫn cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, m&aacute;y m&oacute;c san lấp v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c hạng mục của dự &aacute;n. C&oacute; mặt tại đ&acirc;y v&agrave;o n&agrave;y 9/10/2020, PV <em>Tiền Phong</em> ghi nhận b&ecirc;n trong dự &aacute;n n&agrave;y vẫn hoạt động thi c&ocirc;ng kh&aacute; rầm rộ, c&aacute;c hạng mục cơ sở hạ tầng như: đường ống tho&aacute;t nước, hệ thống điện đường chiếu s&aacute;ng, đường giao th&ocirc;ng nội bộ... đ&atilde; được x&acirc;y dựng gần như ho&agrave;n thiện. C&ocirc;ng nh&acirc;n, m&aacute;y m&oacute;c hoạt động n&aacute;o nhiệt tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường dự &aacute;n nhưng kh&ocirc;ng hề bị cơ quan chức năng địa phương ngăn cản.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp; <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp9_orri.jpg" /><span class="fig">M&aacute;y m&oacute;c ngang nhi&ecirc;n san lấp mặt bằng tại dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong</span></div> </div> </div> <p>Trước đ&oacute;, từ th&aacute;ng 6/2018, chủ đầu tư dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; bị Sở X&acirc;y dựng Kh&aacute;nh Ho&agrave; y&ecirc;u cầu dừng san lấp mặt bằng của dự &aacute;n v&igrave; chưa c&oacute; đầy đủ hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan đến việc khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo quy định tại Điều 107, Luật X&acirc;y dựng năm 2014. Nhưng kh&ocirc;ng hiểu sao, chủ đầu tư n&agrave;y vẫn kh&ocirc;ng chịu dừng việc thi c&ocirc;ng v&agrave; đến nay đ&atilde; x&acirc;y dựng gần ho&agrave;n thiện cơ sở hạ tầng khu t&aacute;i định cư của dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong.</p> <p><strong>H&igrave;nh ảnh thi c&ocirc;ng tại dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong v&agrave;o ng&agrave;y 9/10/2020</strong></p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp12_vmau.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp10_ttfd.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp11_mccb.jpg" /><span class="fig">Hạ tầng khu t&aacute;i định cư dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong được x&acirc;y dựng gần ho&agrave;n thiện</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp1_hqjf.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp2_ytre.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp4_nuup.jpg" /><span class="fig">M&aacute;y m&oacute;c, c&ocirc;ng nh&acirc;n hoạt động n&aacute;o nhiệt tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường dự &aacute;n</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp5_idss.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp7_pbkz.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chưa có giấy phép, khu đô thị sinh thái vẫn ngang nhiên xây dựng hạ tầng - ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/image2-tienphong-vn_tp_tp9_orri.jpg" /><span class="fig">Bất chấp việc UBND x&atilde; Vĩnh Th&aacute;i đ&atilde; y&ecirc;u cầu dừng thi c&ocirc;ng, chủ đầu tư dự &aacute;n KĐTST b&aacute;n đảo Thanh Phong vẫn cho m&aacute;y m&oacute;c san lấp mặt bằng dự &aacute;n</span></div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top