Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Chủ tịch Cty gốm sứ Thanh Hà thừa nhận đưa thông tin sai

Chủ tịch Công ty gốm sứ Thanh Hà Nguyễn Đức Truyền thừa nhận, hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đối với Công ty CP Môi trường xanh Minh Phúc đã kết thúc từ năm 2017.

<div> <p style="text-align: justify;"><span><b>Cung cấp hợp đồng xử l&yacute; chất thải nguy hại đ&atilde; hết hiệu lực gần 2 năm cho b&aacute;o ch&iacute;</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trao đổi với PV v&agrave;o s&aacute;ng 24/10, &ocirc;ng Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Cổ phần gốm sứ Thanh H&agrave; (CTH) thừa nhận đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c đến b&aacute;o ch&iacute; về việc chất thải nguy hại từ c&ocirc;ng ty sẽ được C&ocirc;ng ty M&ocirc;i trường xanh Minh Ph&uacute;c (Hải Dương) vận chuyển v&agrave; xử l&yacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo &ocirc;ng Truyền, v&agrave;o năm 2017, C&ocirc;ng ty &ocirc;ng c&oacute; k&yacute; hợp đồng với C&ocirc;ng ty Cổ phần M&ocirc;i trường xanh Minh Ph&uacute;c (địa chỉ Khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, B&igrave;nh Giang, Hải Dương) về việc thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; chất thải nguy hại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cu thể, gồm b&oacute;ng đ&egrave;n huỳnh quang thải, giẻ lau d&iacute;nh nhiễm th&agrave;nh phần nguy hại, dầu mỡ b&ocirc;i trơn thải với tổng gi&aacute; trị trọn g&oacute;i l&agrave; 3.000.000 đồng/th&aacute;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tuy nhi&ecirc;n, hợp đồng n&agrave;y chỉ c&oacute; gi&aacute; trị từ ng&agrave;y 1/7 - 31/12/2017 v&agrave; đến nay đ&atilde; hết hiệu lực. Hai b&ecirc;n kh&ocirc;ng k&yacute; lại hợp đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;<i>Do c&ocirc;ng ty b&agrave;n giao v&agrave; cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; tạm giữ, ni&ecirc;m phong c&aacute;c giấy tờ, hợp đồng li&ecirc;n quan v&agrave; t&ocirc;i mới về n&ecirc;n chưa nắm được hết mới lấy bản hợp đồng cũ cung cấp cho c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;.</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><i>Sau khi kiểm tra lại, t&ocirc;i mới thấy, việc cung cấp của m&igrave;nh l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. Hiện tại, năm 2019, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; k&yacute; hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; chất thải nguy hại với C&ocirc;ng ty Cổ phần M&ocirc;i trương c&ocirc;ng nghệ cao H&ograve;a B&igrave;nh (c&oacute; địa chỉ tại Lạc Thủy, H&ograve;a B&igrave;nh)</i>&quot;, &ocirc;ng Truyền n&ecirc;u r&otilde;.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Chủ tịch Cty gốm sứ Thanh Hà thừa nhận đưa thông tin sai - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/10/24/photo-1-15719001143462092197284.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/12/photo-1-15719001143462092197284.jpg" title="Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Chủ tịch Cty gốm sứ Thanh Hà thừa nhận đưa thông tin sai - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Khu vực chứa dầu thải tuồn ra cho c&aacute;c đối tượng g&acirc;y &ocirc; nhiễm nguồn nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; đ&atilde; được qu&acirc;y lưới B40, ni&ecirc;m phong.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Truyền cho hay, hợp đồng với ph&iacute;a c&ocirc;ng ty CP M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ cao H&ograve;a B&igrave;nh được k&yacute; ng&agrave;y 12/4/2019, tuy nhi&ecirc;n đang bị cơ quan c&ocirc;ng an tạm giữ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;<i>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; văn bản gửi c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần m&ocirc;i trường xanh Minh Ph&uacute;c về việc cung cấp sai n&agrave;y.&nbsp;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><i>Bản th&acirc;n t&ocirc;i nhận thức r&otilde; việc cung cấp kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin, rất mong nhận được sự cảm th&ocirc;ng cảm v&agrave; đ&iacute;nh ch&iacute;nh về nội dung n&agrave;y của b&aacute;o ch&iacute;</i>&quot;, &ocirc;ng Truyền n&oacute;i th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;chiết xuất săm lốp cao su thải để lấy dầu l&agrave;m nhi&ecirc;n liệu sản xuất gạch</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute;, một số th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội cho rằng, C&ocirc;ng ty cổ phần gốm sứ Thanh H&agrave; (Ph&uacute; Thọ) sử dụng hệ thống nhiệt ph&acirc;n r&aacute;c thải cao su th&agrave;nh dầu FO - R để l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất gạch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại bi&ecirc;n bản kiểm tra ng&agrave;y 19/10, của Cục Cảnh s&aacute;t M&ocirc;i trường (Bộ C&ocirc;ng an) c&oacute; n&ecirc;u, từ năm 2012 C&ocirc;ng ty Cổ phần Gốm sứ Thanh H&agrave; (Ph&uacute; Thọ) được Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n - M&ocirc;i trường (TNMT) tỉnh Ph&uacute; Thọ chấp thuận cho vận h&agrave;nh 2 d&acirc;y chuyền sử dụng nhi&ecirc;n liệu từ chiết xuất săm lốp cao su thải thay thế kh&iacute; h&oacute;a than.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thậm ch&iacute;, việc C&ocirc;ng ty cổ phần gốm sứ Thanh H&agrave; &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y c&ograve;n được Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n ch&iacute;nh website của đơn vị như một sự cải tiến c&ocirc;ng nghệ.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Chủ tịch Cty gốm sứ Thanh Hà thừa nhận đưa thông tin sai - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/10/24/photo-1-15719001170562044955055.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/04/photo-1-15719001170562044955055.jpg" title="Vụ ô nhiễm nguồn nước sông Đà: Chủ tịch Cty gốm sứ Thanh Hà thừa nhận đưa thông tin sai - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>C&aacute;c bồn chứa dầu l&agrave;m nhi&ecirc;n liệu của c&ocirc;ng ty.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Trả lời về vấn đề n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Đức Truyền thừa nhận, v&agrave;o năm 2012, c&ocirc;ng ty được Sở TN-MT tỉnh Ph&uacute; Thọ chấp nhận việc thay thế nhi&ecirc;n liệu trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất gạch từ kh&iacute; h&oacute;a than thay thế bằng nhi&ecirc;n liệu được chiết xuất từ săm, lốp cao su thải.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;<i>Đ&uacute;ng l&agrave; trước đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể gọi l&agrave; đứng đầu to&agrave;n quốc về việc chiết xuất săm, lốp cao su thải để lấy dầu nhi&ecirc;n liệu sản xuất gạch.</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><i>Tuy nhi&ecirc;n, từ c&aacute;ch đ&acirc;y 3 năm khi ứng dụng c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave; đưa sản phẩm xuất khẩu v&agrave;o Mỹ th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bỏ việc n&agrave;y, bởi ph&iacute;a Mỹ họ kiểm so&aacute;t rất nghi&ecirc;m ngặt, kh&ocirc;ng đồng &yacute; cho c&aacute;ch đốt dầu như vậy.&nbsp;</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><i>Thời điểm hiện tại, c&ocirc;ng ty chỉ đốt v&agrave; sử dụng nguy&ecirc;n liệu l&agrave; dầu diesel</i>&quot;, &ocirc;ng Truyền n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Cổ phần gốm sứ Thanh H&agrave; nhấn mạnh, nếu tiếp tục l&agrave;m theo c&aacute;ch chiết xuất săm, lốp cao su thải lấy dầu l&agrave;m nhi&ecirc;n liệu th&igrave; &ocirc;ng &quot;đ&atilde; l&atilde;i to rồi&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;<i>Nếu trước đ&acirc;y 3 năm, ai đến c&ocirc;ng ty sẽ thấy đống lốp cao su l&ecirc;n tới cả ngh&igrave;n tấn, nhưng do xuất khẩu sản phẩm đi Mỹ, kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p l&agrave;m như vậy n&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; bỏ v&agrave; giờ đến c&oacute; c&ograve;n thấy đống lốp n&agrave;o nữa đ&acirc;u</i>&quot;, &ocirc;ng Truyền n&ecirc;u r&otilde; v&agrave; th&ocirc;ng tin, vừa qua ph&iacute;a Mỹ cũng đ&atilde; sang kiểm tra, l&agrave;m r&otilde; việc n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo Trí Thức Trẻ
back to top