VTV chưa đưa ra bình luận về Chủ tịch Asanzo tham dự shark tank mùa 3

Đại diện của VTV chưa đưa ra bình luận gì về chương trình Shark Tank mùa 3 và hình ảnh của ông Phạm Văn Tam vẫn xuất hiện trên trang chủ của chương trình này.

<p style="text-align: justify;">Như th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; đưa trong ng&agrave;y 21/6, c&ocirc;ng ty Asanzo chuy&ecirc;n sản xuất h&agrave;ng điện tử, điện lạnh v&agrave; điện gia dụng đang c&oacute; nghi vấn sử dụng linh kiện Trung Quốc, x&eacute; nh&atilde;n &#39;Made in China&#39; v&agrave; d&aacute;n nh&atilde;n &#39;Xuất xứ Việt Nam&#39; v&agrave;o sản phẩm. Đặc biệt hơn, c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty n&agrave;y lu&ocirc;n được quảng c&aacute;o l&agrave; &#39;Xuất xứ Việt Nam - đỉnh cao c&ocirc;ng nghệ Nhật Bản&#39;. NĂm 2017, Asanzo được Hội Doanh nghiệp h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao chứng nhận l&agrave; &#39;H&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao do người ti&ecirc;u d&ugrave;ng b&igrave;nh chọn&#39; ng&agrave;nh điện tử gia dụng v&agrave;o năm 2017. Danh hiệu n&agrave;y đ&atilde; ch&iacute;nh thức bị Hội tước ng&agrave;y h&ocirc;m qua, 21/6/2019, sau khi b&agrave;i điều tra đầu ti&ecirc;n đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Tuổi trẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch Asanzo l&agrave; &ocirc;ng Phạm Văn Tam được giới thiệu l&agrave; học hết lớp 12, c&oacute; đam m&ecirc; kinh doanh v&agrave; từng đi bu&ocirc;n tivi nội địa cũ. H&igrave;nh ảnh của &ocirc;ng trước đ&acirc;y lu&ocirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; doanh nh&acirc;n th&agrave;nh đạt, g&oacute;p sức n&acirc;ng tầm h&agrave;ng Việt Nam với thương hiệu tivi &#39;Made in Việt Nam&#39; nổi tiếng. Đặc biệt hơn, &ocirc;ng Tam sẽ tham gia show truyền h&igrave;nh thực tế Shark Tank m&ugrave;a 3 với vai tr&ograve; &#39;c&aacute; mập&#39;, nh&agrave; đầu tư cho c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp nhiều tiềm năng.</p> <div><img alt="VTV chưa đưa ra bình luận về Chủ tịch Asanzo tham dự shark tank mùa 3 - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/6/22/photo-1-1561216554771308204780.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/23/photo-1-1561216554771308204780.jpg" title="VTV chưa đưa ra bình luận về Chủ tịch Asanzo tham dự shark tank mùa 3 - Ảnh 1." /> <p style="text-align: justify;"><em>&Ocirc;ng Phạm Văn Tam, một trong 4 shark trong show truyền h&igrave;nh thực tế Thương vụ bạc tỉ (Shark Tank 2019) ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n VTV3 v&agrave;o th&aacute;ng Bảy tới.</em></p> <p style="text-align: justify;">Trước những th&ocirc;ng tin về việc Asanzo kinh doanh h&agrave;ng Trung Quốc, x&eacute; m&aacute;c &#39;Made in China&#39; v&agrave; gắn m&aacute;c &#39;Xuất xứ Việt Nam&#39; th&igrave; &ocirc;ng Phạm Văn Tam c&oacute; đủ tư c&aacute;ch để tham dự Shark Tank hay kh&ocirc;ng đang khiến dư luận x&ocirc;n xao.</p> <p style="text-align: justify;">Trưa ng&agrave;y 22/6, ph&oacute;ng vi&ecirc;n của VnReview.vn đ&atilde; li&ecirc;n hệ với &ocirc;ng Nguyễn H&agrave; Nam, Trưởng ban thư k&yacute; bi&ecirc;n tập - Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam để l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c th&ocirc;ng tin về chương tr&igrave;nh Shark Tank m&ugrave;a 3 với sự tham gia của &ocirc;ng Phạm Văn Tam. Qua điện thoại, &ocirc;ng Nguyễn H&agrave; Nam đ&atilde; từ chối trả lời về chương tr&igrave;nh v&igrave; &quot;đang bận đi c&ocirc;ng t&aacute;c&quot;. Tuy nhi&ecirc;n, trong thời gian tới chắc chắn VTV sẽ c&oacute; th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức li&ecirc;n quan đến vấn đề n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục cập nhật, mời độc giả theo d&otilde;i.</p> <p style="text-align: justify;">Shark Tank Việt Nam hay Thương vụ bạc tỷ l&agrave; một chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c start up Việt Nam. Chương tr&igrave;nh n&agrave;y được ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV3 - Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam với sự độc quyền sản xuất của c&ocirc;ng ty TV HUB.</p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; nguồn gốc từ Mỹ, l&agrave; nơi c&aacute;c doanh nh&acirc;n khởi nghiệp thực hiện b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh về sản phẩm độc đ&aacute;o của họ trước c&aacute;c nh&agrave; đầu tư (Shark) để thuyết phục họ quyết định đầu tư v&agrave;o dự &aacute;n kinh doanh của m&igrave;nh.</p> <p><img alt="VTV chưa đưa ra bình luận về Chủ tịch Asanzo tham dự shark tank mùa 3 - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/6/22/photo-1-15612165589961435858591.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/23/photo-1-15612165589961435858591.jpg" title="VTV chưa đưa ra bình luận về Chủ tịch Asanzo tham dự shark tank mùa 3 - Ảnh 2." /></p> <p style="text-align: justify;"><em>H&igrave;nh ảnh &ocirc;ng Phạm Văn Tam (thứ 3 từ tr&aacute;i sang) tr&ecirc;n trang chủ của Shark Tank Việt Nam</em></p> <p style="text-align: justify;">Theo trang chủ của Shark Tank Việt Nam th&igrave; chương tr&igrave;nh m&ugrave;a 3 sẽ được bắt đầu chiếu tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV3 từ 20h30 ng&agrave;y 24/7/2019. Hiện h&igrave;nh ảnh của &ocirc;ng Phạm Văn Tam vẫn xuất hiện tr&ecirc;n h&igrave;nh ảnh giới thiệu tại trang chủ của chương tr&igrave;nh.</p> </div>

Theo VnReview
back to top