Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công nCoV

Hôm nay (7/2), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus Corona (nCoV) trong phòng thí nghiệm.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/09/img_2282.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Ảnh do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp</td> </tr> </tbody> </table> <p>Việc nu&ocirc;i cấy th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y sẽ tạo điều kiện cho việc x&eacute;t nghiệm nhanh c&aacute;c trường hợp nhiễm v&agrave; nghi nhiễm nCoV. Từ đ&oacute;, mỗi ng&agrave;y, Việt Nam sẽ c&oacute; khả năng x&eacute;t nghiệm h&agrave;ng ngh&igrave;n mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết.</p> <p>Hiện nay, Việt Nam đang c&oacute; tr&ecirc;n 1000 người từ Trung Quốc trở về v&agrave; gần 500 người c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với người nhiễm nCoV đang được c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; chờ kết quả x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Đ&acirc;y sẽ l&agrave; tiền đề cho việc nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển vaccine ph&ograve;ng chống loại virus n&agrave;y trong tương lai v&agrave; cũng gi&uacute;p cho việc đưa ra c&aacute;c biện ph&aacute;p dự ph&ograve;ng hiệu quả hơn.</p> <p>Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn bảo đảm cung ứng đủ sinh phẩm cho việc x&eacute;t nghiệm.</p> <p>T&iacute;nh đến 9h30&rsquo; ng&agrave;y 7/2, theo b&aacute;o c&aacute;o của hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tổng số trường hợp mắc nCoV tr&ecirc;n thế giới l&agrave; 31.481, trong đ&oacute; tại lục địa Trung Quốc 31.161. Tổng số trường hợp tử vong l&agrave; 639, trong đ&oacute;, lục địa Trung Quốc l&agrave; 637, Philippines 1 v&agrave; Hong Kong 1. Tổng số trường hợp mắc b&ecirc;n ngo&agrave;i lục địa Trung Quốc l&agrave; 320.</p> <div>Hiện đ&atilde; c&oacute; 27 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ (b&ecirc;n ngo&agrave;i lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><strong>Th&uacute;y H&agrave;</strong></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><a href="" onclick="return sns_click('googleplus');" target="_blank" title="Chia sẻ tin này qua Google Plus"> <img alt="Chia sẻ tin này qua Google Plus" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/15/icon-googleplus(1).png" /></a> <a href="" onclick="return sns_click('facebook');" target="_blank" title="Chia sẻ tin này qua Facebook"> <img alt="Chia sẻ tin này qua Facebook" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/05/icon-facebook.png" /></a> <a href="http://twitter.com/share" title="Chia sẻ tin này qua Twitter"> <img alt="Chia sẻ tin này qua Twitter" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/18/icon-twitter.png" /></a> Share on Tumblr <a href="#" onclick="javascript: EmailPopup('aHR0cDovL2Jhb2NoaW5ocGh1LnZuL0Nob25nLWRpY2gtbmh1LWNob25nLWdpYWMvVmlldC1OYW0tbnVvaS1jYXktdmEtcGhhbi1sYXAtdGhhbmgtY29uZy1uQ29WLzM4Njk4MC52Z3A='); return false;" title="Chia sẻ tin này qua email"> <img alt="Chia sẻ tin này qua email" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/02/icon-email.png" /></a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top