Vì sao ngành thuế muốn nắm thông tin tài khoản cá nhân?

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết việc ngành thuế nắm giữ các giao dịch ngân hàng sẽ giúp kiểm soát dòng tiền từ nước ngoài, tạo sự công bằng.

<div> <p>Theo quy định mới trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Quản l&yacute; thuế c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 5/12, người đứng đầu cơ quan thuế được đề nghị ng&acirc;n h&agrave;ng cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin như giao dịch qua t&agrave;i khoản, số dư, số liệu giao dịch của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, quy định n&agrave;y nhận được nhiều &yacute; kiến băn khoăn về t&iacute;nh bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, quyền c&ocirc;ng d&acirc;n. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Z<em>ing</em> đ&atilde; c&oacute; cuộc trao đổi với b&agrave; Nguyễn Thị C&uacute;c, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguy&ecirc;n Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. B&agrave; l&agrave; một trong số những th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng dự thảo của Nghị định 126.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/ba-cuc.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <table> <tbody> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Nguyễn Thị C&uacute;c, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Ảnh: <em>Hiếu C&ocirc;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>&quot;Kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự kết hợp với ng&acirc;n h&agrave;ng&quot;</h3> <p>B&agrave; Nguyễn Thị C&uacute;c cho biết quy định mới xuất ph&aacute;t từ thực tế vấn đề quản l&yacute;, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử hiện gặp nhiều kh&oacute; khăn. Do đ&oacute;, c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; thuế c&oacute; thể theo d&otilde;i c&aacute;c giao dịch ng&acirc;n h&agrave;ng, từ đ&acirc;y sẽ c&oacute; c&aacute;ch quản l&yacute; thuế hiệu quả.</p> <p>Hiện nay, c&oacute; rất nhiều c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội c&oacute; thể thu tiền về t&agrave;i khoản, hoặc qua người giao h&agrave;ng (qua shipper), nhận tiền mặt... Thậm ch&iacute;, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đối tượng cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung cho c&aacute;c nền tảng nước ngo&agrave;i như YouTube, Facebook v&agrave; nhận tiền về m&igrave;nh.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/otp_vcb.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Ng&acirc;n h&agrave;ng được y&ecirc;u cầu cung cấp th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản kh&aacute;ch h&agrave;ng cho ng&agrave;nh thuế. Ảnh: <em>Quang Thắng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Tr&ecirc;n YouTube, lượng xem c&agrave;ng cao th&igrave; người sản xuất nội dung c&agrave;ng nhận được nhiều tiền. Số tiền đ&oacute; được chuyển từ nước ngo&agrave;i v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n, cơ quan thuế sẽ kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự phối kết hợp với ng&acirc;n h&agrave;ng&rdquo;, b&agrave; C&uacute;c khẳng định.</p> <p>Chủ tịch Hội Tư vấn thuế nhấn mạnh quy định mới nhằm tạo ra sự c&ocirc;ng bằng với những người kinh doanh truyền thống, vốn phải thu&ecirc; cửa h&agrave;ng, trụ sở, cộng th&ecirc;m nhiều chi ph&iacute; nhưng vẫn k&ecirc; khai, nộp thuế đầy đủ. Trong khi đ&oacute;, kinh doanh thương mại điện tử hiện đại hơn, chi ph&iacute; thấp, lợi nhuận cao hơn th&igrave; lại kh&ocirc;ng phải nộp thuế.</p> <p>B&agrave; C&uacute;c nh&igrave;n nhận những quy định mới, bổ sung nhiệm vụ, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức t&iacute;n dụng, ng&acirc;n h&agrave;ng trong Nghị định 126 l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp để đảm bảo b&igrave;nh đẳng giữa kinh doanh thương mại điện tử v&agrave; kinh doanh truyền thống.</p> <p>&Ocirc;ng Đặng Ngọc Minh, Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết ng&agrave;nh thuế đ&atilde; trao đổi với c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại về trường hợp c&aacute; nh&acirc;n nhận được tiền từ Facebook, Google, Youtube th&ocirc;ng qua hoạt động dịch vụ, quảng c&aacute;o. Theo đ&oacute;, tổ chức t&iacute;n dụng sẽ liệt k&ecirc; danh s&aacute;ch v&agrave; cơ quan thuế sẽ mời những c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y l&ecirc;n l&agrave;m việc, tuy&ecirc;n truyền để tự gi&aacute;c k&ecirc; khai nộp thuế.</p> <p>&ldquo;Đối với c&aacute; nh&acirc;n chưa thực hiện nghĩa vụ thuế của m&igrave;nh, cơ quan thuế sẽ căn cứ v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng cung cấp về c&aacute;c khoản tiền nhận được từ nước ngo&agrave;i để mời l&ecirc;n l&agrave;m việc v&agrave; cam kết thực hiện c&aacute;c nghĩa vụ&rdquo;, &ocirc;ng Minh n&oacute;i.</p> <h3>Ng&agrave;nh thuế c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bảo mật th&ocirc;ng tin</h3> <p>Đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cũng cho rằng tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; cung cấp th&ocirc;ng tin nhưng ng&acirc;n h&agrave;ng, cơ quan thuế phải đảm bảo b&iacute; mật th&ocirc;ng tin người nộp thuế theo đ&uacute;ng quy định của Luật Quản l&yacute; thuế.</p> <p>&ldquo;Cơ quan thuế chỉ được ph&eacute;p cung cấp th&ocirc;ng tin về thu nhập của người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế vi phạm ph&aacute;p luật, đ&atilde; y&ecirc;u cầu nộp thuế, cưỡng chế thuế nhưng kh&ocirc;ng nộp&rdquo;, b&agrave; C&uacute;c n&oacute;i.</p> <p>Theo quy định của Nghị định 126, việc cung cấp th&ocirc;ng tin được thực hiện lần đầu trong 90 ng&agrave;y kể từ khi Nghị định 126 c&oacute; hiệu lực v&agrave; cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin về t&agrave;i khoản h&agrave;ng th&aacute;ng trong 10 ng&agrave;y đầu mỗi th&aacute;ng.</p> <p>Việc cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin kể tr&ecirc;n nhằm phục vụ mục đ&iacute;ch thanh tra, kiểm tra x&aacute;c định nghĩa vụ thuế phải nộp v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p cưỡng chế thi h&agrave;nh quyết định h&agrave;nh ch&iacute;nh về quản l&yacute; thuế theo quy định của ph&aacute;p luật về thuế. Cơ quan thuế cũng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bảo mật th&ocirc;ng tin v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n chịu tr&aacute;ch nhiệm về sự an to&agrave;n của th&ocirc;ng tin kể tr&ecirc;n theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng cũng phải cung cấp th&ocirc;ng tin giao dịch qua t&agrave;i khoản, số dư t&agrave;i khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan thuế để phục vụ mục đ&iacute;ch thanh tra, kiểm tra, x&aacute;c định nghĩa vụ thuế phải nộp v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p cưỡng chế thuế theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Cơ quan thuế c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bảo mật th&ocirc;ng tin v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về sự an to&agrave;n của th&ocirc;ng tin theo quy định của Luật Quản l&yacute; thuế v&agrave; quy định của ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan.</p> <p>Nghị định 126 cũng y&ecirc;u cầu ng&acirc;n h&agrave;ng phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của nh&agrave; cung cấp nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở thường tr&uacute; tại Việt Nam nhưng c&oacute; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa tr&ecirc;n nền tảng số với tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong nước.</p> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, đại diện nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng cho rằng, quy định tr&ecirc;n đang m&acirc;u thuẫn với quy định bảo mật th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Luật c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng.</p> <p>Cụ thể, theo quy định của Luật c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng, tổ chức t&iacute;n dụng, chi nh&aacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước, chi nh&aacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng được cung cấp th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến t&agrave;i khoản tiền gửi, t&agrave;i sản gửi của kh&aacute;ch h&agrave;ng tại đơn vị m&igrave;nh cho tổ chức c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c, trừ trường hợp c&oacute; y&ecirc;u cầu của cơ quan Nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; phải được sự chấp thuận của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Đại diện một ng&acirc;n h&agrave;ng tư nh&acirc;n tại H&agrave; Nội (đề nghị giấu t&ecirc;n) cho biết trước nay ng&acirc;n h&agrave;ng vẫn cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng khi nhận được y&ecirc;u cầu của c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ph&aacute;p, tư ph&aacute;p như cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra, c&ocirc;ng an, t&ograve;a &aacute;n.</p> <p>L&atilde;nh đạo một ng&acirc;n h&agrave;ng quốc doanh th&igrave; khẳng định cơ quan thuế kh&ocirc;ng phải l&agrave; cơ quan h&agrave;nh ph&aacute;p hay tư ph&aacute;p n&ecirc;n theo Luật c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng, ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng được cung cấp th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng cho cơ quan n&agrave;y.</p> <p>Dưới g&oacute;c độ nghiệp vụ, mỗi ng&agrave;nh đều chịu quản l&yacute; của nhiều văn bản quy phạm ph&aacute;p luật kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n, trong luật ban h&agrave;nh quy phạm ph&aacute;p luật c&oacute; quy định trong trường hợp c&oacute; sự &ldquo;v&ecirc;nh&rdquo; nhau giữa c&aacute;c văn bản cấp địa phương, trung ương, giữa văn bản nghị định, th&ocirc;ng tư với luật th&igrave; phải &aacute;p dụng theo văn bản c&oacute; gi&aacute; trị cao nhất.</p> <p>Trong trường hợp kể tr&ecirc;n, Nghị định 126 mang t&iacute;nh hướng dẫn v&agrave; &ldquo;v&ecirc;nh&rdquo; nhau với Luật c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng. Như vậy, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng phải tu&acirc;n thủ Luật c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng trước. Nếu cơ quan thuế muốn ng&acirc;n h&agrave;ng cung cấp th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản của kh&aacute;ch h&agrave;ng th&igrave; buộc phải sửa luật.</p> <p>&ldquo;Trường hợp cơ quan thuế dựa v&agrave;o nghị định n&agrave;y để y&ecirc;u cầu ng&acirc;n h&agrave;ng cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng, ng&acirc;n h&agrave;ng cũng sẽ từ chối v&agrave; bộ phận ph&aacute;p chế của ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ tham gia giải quyết&rdquo;, vị n&agrave;y nhấn mạnh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top