Vì sao hủy án, điều tra lại vụ ông Lương Hữu Phước?

Chiều 12/6, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TPHCM tiến hành giám đốc thẩm vụ án ông Lương Hữu Phước (sinh năm 1965), người đã tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước, sau khi Tòa án này y án sơ thẩm tuyên ông Phước 3 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

<div> <p><span>Phi&ecirc;n gi&aacute;m đốc thẩm k&eacute;o d&agrave;i gần 1 giờ, ph&aacute;n quyết chấp nhận to&agrave;n bộ kh&aacute;ng nghị của Ch&aacute;nh &aacute;n TAND cấp cao tại TPHCM, tuy&ecirc;n hủy to&agrave;n bộ bản &aacute;n sơ thẩm v&agrave; ph&uacute;c thẩm của t&ograve;a &aacute;n hai cấp tỉnh B&igrave;nh Phước, giao hồ sơ về cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh B&igrave;nh Phước để điều tra lại.</span></p> <p><strong>Ph&aacute;t hiện th&ecirc;m nhiều&nbsp;<span>vi phạm</span></strong></p> <p>Tại phi&ecirc;n to&agrave; x&eacute;t xử gi&aacute;m đốc thẩm, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, ngo&agrave;i những thiếu s&oacute;t m&agrave; TAND cấp cao tại TPHCM đ&atilde; n&ecirc;u trong kh&aacute;ng nghị, qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra c&ograve;n c&oacute; một số vi phạm tố tụng nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng đến việc đ&aacute;nh gi&aacute; chứng cứ v&agrave; kh&ocirc;ng đảm bảo kh&aacute;ch quan trong thu thập chứng cứ như sau:</p> <p>Thứ nhất, tr&ecirc;n cơ sở bản ảnh hiện trưởng, sơ đồ hiện trường, bi&ecirc;n bản kh&aacute;m nghiệm hiện trường, bi&ecirc;n bản kh&aacute;m xe kh&ocirc;ng m&ocirc; tả vết nhớt để lại tr&ecirc;n mặt đường, phản &aacute;nh vị tr&iacute; hai xe ng&atilde; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với lời tr&igrave;nh b&agrave;y của người l&agrave;m chứng B&ugrave;i Tiến Sỹ l&agrave; người giữ hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra x&aacute;c định hai xe ng&atilde; chồng l&ecirc;n nhau. Bi&ecirc;n bản kh&aacute;m nghiệm hiện trường kh&ocirc;ng&nbsp; ghi nhận đầy đủ c&aacute;c dấu vết c&oacute; tr&ecirc;n hiện trường để x&aacute;c định hiện trường c&oacute; thay đổi hay kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến việc chứng minh sự thật kh&aacute;ch quan của vụ &aacute;n.</p> <p>Thứ hai, việc thu thập nồng độ cồn của bị c&aacute;o Phước kh&ocirc;ng đảm bảo t&iacute;nh kh&aacute;ch quan v&agrave; t&iacute;nh c&oacute; căn cứ để c&oacute; cơ sở kết luận bị c&aacute;o Phước khi tham gia giao th&ocirc;ng c&oacute; nồng độ cồn vượt qu&aacute; mức cho ph&eacute;p để xem x&eacute;t xử l&yacute; theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Thứ ba, qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra &ocirc;ng Phước khẳng định c&oacute; quan s&aacute;t trước khi điều khiển xe băng qua đường v&agrave; kh&ocirc;ng thấy xe của L&acirc;m Tươi chạy đến nhưng kh&ocirc;ng thực nghiệm điều tra để x&aacute;c định thời gian &ocirc;ng Phước bắt đầu chuyển hướng đến khi xảy ra va chạm l&agrave; bao l&acirc;u để x&aacute;c định vị tr&iacute; g&acirc;y tai nạn (điểm đụng) tại hiện trường.</p> <p><strong>Hội đồng Gi&aacute;m đốc thẩm n&ecirc;u quan điểm</strong></p> <p>Theo Hội đồng Gi&aacute;m đốc thẩm, cấp ph&uacute;c thẩm v&agrave; sơ thẩm nhận định, &ocirc;ng Phước kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy tắc giao th&ocirc;ng, chuyển hướng xe kh&ocirc;ng quan s&aacute;t, kh&ocirc;ng nhường đường cho xe đi ngược chiều, l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n trực tiếp dẫn đến tai nạn giao th&ocirc;ng l&agrave; chưa đủ căn cứ. Bản &aacute;n ph&uacute;c thẩm lần 1, TAND tỉnh B&igrave;nh Phước đ&atilde; đặt ra rất nhiều nội dung cần điều tra lại nhưng cơ quan điều tra đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m r&otilde; những vấn đề được n&ecirc;u trong bản &aacute;n tr&ecirc;n.</p> <p>Như vậy sau khi vụ &aacute;n được điều tra lại, t&ograve;a &aacute;n cấp sơ thẩm v&agrave; ph&uacute;c thẩm vẫn chưa xem x&eacute;t đầy đủ tất cả c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn tới vụ tai nạn l&agrave;m &ocirc;ng Trần Hữu Qu&yacute; tử vong; TAND hai cấp B&igrave;nh Phước chưa l&agrave;m r&otilde; trong điều kiện mặt đường th&ocirc;ng tho&aacute;ng, &aacute;nh s&aacute;ng r&otilde;, kh&ocirc;ng bị che chắn tầm nh&igrave;n, &ocirc;ng L&acirc;m Tươi đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra xe do &ocirc;ng Phước cầm l&aacute;i từ vị tr&iacute; c&aacute;ch 50m m&agrave; tại sao &ocirc;ng Tươi kh&ocirc;ng giảm tốc độ v&agrave; đến vị tr&iacute; hai xe c&aacute;ch nhau gần 5m, &ocirc;ng Tươi mới hoảng hốt dẫn đến xe do &ocirc;ng Tươi điều khiển đ&acirc;m thẳng v&agrave;o xe của &ocirc;ng Phước. Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra chưa l&agrave;m r&otilde; tốc độ của xe của &ocirc;ng Tươi, chưa l&agrave;m r&otilde; lời khai thấy &ocirc;ng Tươi quay đầu về ph&iacute;a sau n&oacute;i chuyện với &ocirc;ng Tiếp, chưa x&aacute;c định h&agrave;nh vi của bị hại Qu&yacute; c&oacute; ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe của bị c&aacute;o hay kh&ocirc;ng...</p> <p>Những vấn để n&ecirc;u tr&ecirc;n cần được điều tra lại mới c&oacute; thể x&aacute;c định được việc điều khiển xe của &ocirc;ng Tươi c&oacute; vi phạm quy tắc giao th&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng, đồng thời mới x&aacute;c định được đầy đủ nguy&ecirc;n nh&acirc;n trực tiếp v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; được mức độ lỗi của từng b&ecirc;n. Tr&ecirc;n cơ sở kết luận điều tra vụ &aacute;n chưa đầy đủ, t&ograve;a &aacute;n cấp sơ thẩm v&agrave; t&ograve;a &aacute;n cấp ph&uacute;c thẩm x&eacute;t xử v&agrave; quyết định về to&agrave;n bộ nội dung vụ &aacute;n l&agrave; chưa đủ căn cứ. Từ đ&oacute; Hội đồng gi&aacute;m đốc thẩm quyết định hủy cả hai bản &aacute;n tr&ecirc;n, giao cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra lại vụ &aacute;n.</p> <div> <div><img alt="Vì sao hủy án, điều tra lại vụ ông Lương Hữu Phước? - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/image2-tienphong-vn_chu_toa_pipd.jpg" /><span>Thẩm ph&aacute;n, chủ tọa phi&ecirc;n gi&aacute;m đốc thẩm - &ocirc;ng L&ecirc; Th&agrave;nh Văn&nbsp;<br /> (Ch&aacute;nh T&ograve;a H&igrave;nh sự, TAND tối cao tại TPHCM), th&ocirc;ng tin cho b&aacute;o ch&iacute; sau phi&ecirc;n xử Ảnh: Xu&acirc;n Duy</span></div> </div> <div><span>Theo nội dung vụ &aacute;n, s&aacute;ng 15/1/2017, &ocirc;ng Phước đến nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m chơi, uống v&agrave;i ly rượu. Đến trưa, &ocirc;ng được người bạn mời đến nh&agrave;, trong đ&oacute; c&oacute; &ocirc;ng Qu&yacute; v&agrave; uống th&ecirc;m 3 ly rượu. Cả nh&oacute;m rủ nhau đi h&aacute;t karaoke nhưng &ocirc;ng Qu&yacute; kh&ocirc;ng c&oacute; mũ bảo hiểm n&ecirc;n được &ocirc;ng Phước chở về nh&agrave; lấy. Đến trước nh&agrave; &ocirc;ng Qu&yacute; tr&ecirc;n đường Nguyễn Huệ, &ocirc;ng Phước dừng lại, rồi rẽ tr&aacute;i sang đường. Khi cả hai đến phần đường ngược lại th&igrave; bị xe m&aacute;y do L&acirc;m Tươi (sinh năm 1997) chở anh rể đ&acirc;m phải khiến &ocirc;ng Phước bị thương, &ocirc;ng&nbsp; Qu&yacute; tử vong sau hai ng&agrave;y điều trị.</span></div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top