Vận tải đường sắt “lao đao” do dịch COVID-19

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020. Doanh nghiệp này cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, vận tải hành khách giảm mạnh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/05/baochinhphu-vn_img_5815.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Doanh thu vận tải đường sắt 9 th&aacute;ng đầu năm giảm 34,2% so với c&ugrave;ng kỳ, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo đ&oacute;, 9 th&aacute;ng năm 2020, sản lượng vận tải h&agrave;ng h&oacute;a ước đạt hơn 3.600.000 tấn, bằng 99% so với c&ugrave;ng kỳ; sản lượng vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch ước thực hiện được hơn 3.000.000 lượt kh&aacute;ch l&ecirc;n t&agrave;u, chỉ bằng 45,7% so với c&ugrave;ng kỳ.</p> <p>Doanh thu vận tải đường sắt 9 th&aacute;ng đầu năm giảm 34,2% so với c&ugrave;ng kỳ, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng. Ri&ecirc;ng C&ocirc;ng ty mẹ doanh thu ước đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh trước thuế ước lỗ hơn 428 tỷ đồng.</p> <p>Cũng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020, to&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Đường sắt Việt Nam c&oacute; 1.634 lao động bị ảnh hưởng thiếu việc l&agrave;m. Trong đ&oacute; 423 lao động phải nghỉ lu&acirc;n phi&ecirc;n kh&ocirc;ng hưởng lương từ 5-13 ng&agrave;y c&ocirc;ng; 1.211 lao động phải tạm ho&atilde;n hợp đồng lao động.</p> <p>Để khắc phục, ng&agrave;nh đường sắt đ&atilde; tăng cường triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch, thu h&uacute;t kh&aacute;ch đi t&agrave;u. C&ugrave;ng với đ&oacute; điều chỉnh gi&aacute; v&eacute; linh hoạt theo từng cung chặng, giảm từ 12-30% gi&aacute; v&eacute; đối với t&agrave;u Thống nhất v&agrave; một số t&agrave;u địa phương theo từng giai đoạn diễn biến thực tế của dịch v&agrave; khuyến c&aacute;o của c&aacute;c cơ quan chức năng&hellip;</p> <p>Về tổ chức chạy t&agrave;u, Tổng C&ocirc;ng ty Đường sắt đ&atilde; giảm bớt t&agrave;u kh&aacute;ch kh&ocirc;ng hiệu quả, tăng cường t&agrave;u h&agrave;ng chuy&ecirc;n tuyến; nối xe h&agrave;ng nguy&ecirc;n toa chạy suốt v&agrave;o t&agrave;u kh&aacute;ch tận dụng chiều d&agrave;i đo&agrave;n t&agrave;u m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ đo&agrave;n t&agrave;u kh&aacute;ch&hellip; Đặc biệt, doanh nghiệp n&agrave;y cũng đẩy mạnh t&igrave;m kiếm nguồn h&agrave;ng mới, khai th&aacute;c chạy t&agrave;u h&agrave;ng li&ecirc;n vận quốc tế nhằm giữ được sản lượng vận tải h&agrave;ng h&oacute;a ổn định&hellip;</p> <p>Hiện c&aacute;c c&ocirc;ng ty Cổ phần Vận tải đường sắt đ&atilde; tổ chức khai th&aacute;c trở lại c&aacute;c t&agrave;u kh&aacute;ch địa phương c&oacute; lượng kh&aacute;ch du lịch cao như S&agrave;i G&ograve;n - Đ&agrave; Nẵng, H&agrave; Nội - L&agrave;o Cai. Tuy nhi&ecirc;n, do t&acirc;m l&yacute; của người d&acirc;n c&ograve;n e ngại dịch tiếp tục l&acirc;y lan, số lượng kh&aacute;ch quay trở lại đi t&agrave;u vẫn thấp.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top