Từ 01/9 xác nhận sơ yếu lý lịch đã ký sẵn bị phạt đến 7 triệu đồng

Người chứng thực sẽ bị phạt tiền đến 7 triệu đồng nếu chứng thực sơ yếu lý lịch có chữ ký sẵn.

<div> <p><span>Ng&agrave;y 15/7, Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực bổ trợ tư ph&aacute;p, h&agrave;nh ch&iacute;nh tư ph&aacute;p, h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh, thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự, ph&aacute; sản doanh nghiệp, hợp t&aacute;c x&atilde;. Theo đ&oacute;, từ 01/9, x&aacute;c nhận sơ yếu l&yacute; lịch đ&atilde; k&yacute; sẵn, bị phạt đến 7 triệu đồng.</span></p> <p><span><b><i>Nghị định quy định phạt tiền từ 05 &ndash; 07 triệu đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau:</i></b></span></p> <p><span>&ndash; Chứng thực chữ k&yacute; trong trường hợp người y&ecirc;u cầu chứng thực kh&ocirc;ng k&yacute; trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc kh&ocirc;ng k&yacute; trước mặt người tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ k&yacute;;</span></p> <p><span>&ndash; Chứng thực bản sao từ bản ch&iacute;nh, chứng thực chữ k&yacute; m&agrave; kh&ocirc;ng k&yacute;, ghi r&otilde; họ t&ecirc;n, đ&oacute;ng dấu theo đ&uacute;ng quy định; kh&ocirc;ng ghi lời chứng v&agrave;o trang cuối của bản sao giấy tờ, văn bản c&oacute; từ 02 trang trở l&ecirc;n; kh&ocirc;ng đ&oacute;ng dấu gi&aacute;p lai đối với bản sao giấy tờ, văn bản m&agrave; người y&ecirc;u cầu chứng thực đ&atilde; k&yacute; c&oacute; từ 02 tờ trở l&ecirc;n;</span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng ghi lời chứng trong văn bản chứng thực;</span></p> <p><span>&ndash; Nhận, đ&ograve;i hỏi tiền hoặc lợi &iacute;ch kh&aacute;c từ người y&ecirc;u cầu chứng thực ngo&agrave;i ph&iacute;, chi ph&iacute; chứng thực đ&atilde; được ni&ecirc;m yết;</span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng lưu trữ sổ chứng thực, giấy tờ, văn bản đ&atilde; chứng thực chữ k&yacute; trong thời hạn 02 năm, trừ trường hợp chứng thực chữ k&yacute; của người gi&aacute;m định trong bản kết luận gi&aacute;m định tư ph&aacute;p;</span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng thực hiện b&aacute;o c&aacute;o thống k&ecirc; số liệu về chứng thực định kỳ 06 th&aacute;ng v&agrave; hằng năm;</span></p> <p><span>&ndash; Chứng thực bản sao từ bản ch&iacute;nh, chứng thực chữ k&yacute; m&agrave; kh&ocirc;ng ghi v&agrave;o sổ chứng thực.</span></p> <p><span>Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, x&aacute;c nhận sơ yếu l&yacute; lịch thực chất l&agrave; chứng thực chữ k&yacute; của người khai l&yacute; lịch c&aacute; nh&acirc;n. V&igrave; thế, trường hợp người xin x&aacute;c nhận sơ yếu l&yacute; lịch kh&ocirc;ng k&yacute; trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc kh&ocirc;ng k&yacute; trước mặt người tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ k&yacute; m&agrave; vẫn được chứng thực th&igrave; người chứng thực sẽ bị phạt tiền đến 07 triệu đồng.</span></p> <p><span><b><i>Ngo&agrave;i ra, Nghị định cũng quy định h&agrave;nh vi vi phạm quy định hoạt động h&agrave;nh nghề c&ocirc;ng chứng sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau:</i></b></span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng đ&aacute;nh số thứ tự từng trang đối với văn bản c&ocirc;ng chứng c&oacute; từ 02 trang trở l&ecirc;n;</span></p> <p><span>&ndash; C&ocirc;ng chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp phiếu y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng chứng kh&ocirc;ng đầy đủ nội dung theo quy định;</span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng mang theo thẻ c&ocirc;ng chứng vi&ecirc;n khi h&agrave;nh nghề;</span></p> <p><span>&ndash; Tham gia kh&ocirc;ng đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng chứng hằng năm theo quy định.</span></p> <p><span><b><i>Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau:</i></b></span></p> <p><span>&ndash; C&ocirc;ng chứng ngo&agrave;i trụ sở của tổ chức h&agrave;nh nghề c&ocirc;ng chứng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định;</span></p> <p><span>&ndash; C&ocirc;ng chứng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thời hạn quy định;</span></p> <p><span>&ndash; Sửa lỗi kỹ thuật văn bản c&ocirc;ng chứng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định;</span></p> <p><span>&ndash; S&aacute;ch nhiễu, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho người y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng chứng;</span></p> <p><span>&ndash; Từ chối y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng chứng m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng;</span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiếng n&oacute;i hoặc chữ viết l&agrave; tiếng Việt;</span></p> <p><span>&ndash; Kh&ocirc;ng tham gia tổ chức x&atilde; hội &ndash; nghề nghiệp của c&ocirc;ng chứng vi&ecirc;n;</span></p> <p><span>&ndash; Hướng dẫn nhiều hơn 02 người tập sự tại c&ugrave;ng một thời điểm;</span></p> <p><span>&ndash; Hướng dẫn tập sự khi kh&ocirc;ng đủ điều kiện theo quy định;</span></p> <p><span>&ndash; C&ocirc;ng chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp th&agrave;nh phần hồ sơ c&oacute; giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người c&oacute; thẩm quyền cấp bị tẩy x&oacute;a, sửa chữa l&agrave;m sai lệch nội dung;</span></p> <p><span>&ndash; Từ chối hướng dẫn tập sự h&agrave;nh nghề c&ocirc;ng chứng kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng.</span></p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
back to top