Trung Quốc cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 đầu tiên

Trung Quốc cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 cho công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics và loại vaccine này mang tên Ad5-nCOV.

<div> <p>Tờ People&#39;s Daily h&ocirc;m qua dẫn t&agrave;i liệu từ Cục Sở hữu Tr&iacute; tuệ Quốc gia Trung Quốc cho biết Ad5-nCOV được cấp bằng s&aacute;ng chế h&ocirc;m 11/8 v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; vaccine Covid-19 đầu ti&ecirc;n được cấp bằng s&aacute;ng chế ở Trung Quốc.</p> <p>Arab Saudi trước đ&oacute; cho biết họ c&oacute; kế hoạch bắt đầu thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn ba đối với vaccine của CanSino. CanSino cũng x&aacute;c nhận đang đ&agrave;m ph&aacute;n với Nga, Brazil v&agrave; Chile để khởi động thử nghiệm giai đoạn ba ở c&aacute;c nước n&agrave;y.</p> <p>Sau th&ocirc;ng tin cấp bằng s&aacute;ng chế, cổ phiếu của CanSino ở Hong Kong tăng khoảng 14% trong phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay v&agrave; tại Thượng Hải tăng 6,6% v&agrave;o trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/vaccine-6325-1597638832.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=yE2aKwjrn1Qr3siagFfg3w" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/17/37/i1-vnexpress-vnecdn-net_vaccine-6325-1597638832.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/vaccine-6325-1597638832.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=WIZisxtWq0r5riH66DIgJw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/17/vaccine-6325-1597638832.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OHPxUXJLWWUksoMoPyj3qw 2x" /><img alt="Trụ sở công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/17/37/i1-vnexpress-vnecdn-net_vaccine-6325-1597638832.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Trụ sở c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ sinh học CanSino Biologics ở th&agrave;nh phố Thi&ecirc;n T&acirc;n, Trung Quốc. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p>*<em>Tiếp tục cập nhật</em></p> <p>(Theo <em>Reuters</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top