TP HCM ủng hộ mở rộng cao tốc Long Thành

Chính quyền cho rằng mở rộng cao tốc nối TP HCM với Đồng Nai rất cần thiết, giúp kết nối vùng và đồng bộ với kế hoạch xây sân bay Long Thành.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="3615388">Quan điểm được n&ecirc;u trong văn bản khẩn gửi Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải ng&agrave;y 10/6, sau khi TP HCM được hỏi &yacute; kiến về việc điều chỉnh quy hoạch v&agrave; phương &aacute;n mở rộng tuyến cao tốc <span>TP HCM - Long Th&agrave;nh - Dầu Gi&acirc;y</span>.</li> </ul> <p>Theo UBND th&agrave;nh phố, quy m&ocirc; mở rộng tuyến cao tốc cần được khảo s&aacute;t v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ, căn cứ tr&ecirc;n nhu cầu giao th&ocirc;ng thực tế; đồng thời xem x&eacute;t việc đầu tư x&acirc;y dựng tuyến đường sắt nhẹ Long Th&agrave;nh -&nbsp;Thủ Thi&ecirc;m trong&nbsp;thời gian tới cũng như bảo đảm h&agrave;nh lang an to&agrave;n tuyến cao tốc.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/cao-toc-TP-HCM-Long-Thanh-6564-1591790391.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=x6cobMk_fNBccoM5NQdmlw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="769" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/i1-vnexpress-vnecdn-net_cao-toc-tp-hcm-long-thanh-6564-1591790391.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/cao-toc-TP-HCM-Long-Thanh-6564-1591790391.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=oOwp2OqZhMs2ebLFCSVgOA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/cao-toc-TP-HCM-Long-Thanh-6564-1591790391.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=F_3s0wMazFA_J7FxqOT6Gw 2x" /><img alt="Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được thông xe vào tháng 2/2015. Ảnh: Quỳnh Trần" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/i1-vnexpress-vnecdn-net_cao-toc-tp-hcm-long-thanh-6564-1591790391.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Cao tốc TP HCM - Long Th&agrave;nh - Dầu Gi&acirc;y th&ocirc;ng xe v&agrave;o th&aacute;ng 2/2015. Ảnh: <em>Quỳnh Trần.</em></p> </figcaption> <p>Để cao tốc&nbsp;kết nối tốt với c&aacute;c tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n, TP HCM đề nghị Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng ho&agrave;n chỉnh <span>n&uacute;t giao An Ph&uacute; (quận 2)</span> đồng bộ với quy m&ocirc; của cao tốc TP HCM - Long Th&agrave;nh - Dầu Gi&acirc;y sau khi&nbsp;mở rộng. Hiện, th&agrave;nh phố ho&agrave;n chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư&nbsp;giai đoạn một bằng ng&acirc;n s&aacute;ch đối với n&uacute;t giao n&agrave;y.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, th&agrave;nh phố cũng đề nghị nghi&ecirc;n cứu bổ sung n&uacute;t giao th&ocirc;ng kết nối cao tốc với đường Long Phước (quận 9)&nbsp;tạo động lực ph&aacute;t triển ở địa phương n&agrave;y cũng như <span>Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo, tương t&aacute;c cao ph&iacute;a Đ&ocirc;ng</span> th&agrave;nh phố v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả&nbsp;dự &aacute;n đường cao tốc.</p> <p>Về c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng, th&agrave;nh phố đề nghị Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải nghi&ecirc;n cứu phương &aacute;n tổ chức bồi thường, hỗ trợ t&aacute;i định cư một lần theo đ&uacute;ng lộ giới quy hoạch cao tốc, tr&aacute;nh g&acirc;y x&aacute;o trộn nhiều đến c&aacute;c hộ d&acirc;n.</p> <p>Hồi th&aacute;ng 5, UBND tỉnh Đồng Nai&nbsp;kiến nghị Thủ tướng cho mở rộng đường cao tốc TP HCM - Long Th&agrave;nh - Dầu Gi&acirc;y l&ecirc;n 10-12 l&agrave;n xe v&igrave; tuyến đường&nbsp;n&agrave;y ở trong t&igrave;nh trạng&nbsp;qu&aacute; tải, c&ograve;n quốc lộ 51 đến TP HCM lu&ocirc;n kẹt xe giờ cao điểm v&agrave; lễ, tết.&nbsp;Việc mở th&ecirc;m l&agrave;n nhằm đảm bảo kết nối giao th&ocirc;ng đồng bộ khi s&acirc;n bay quốc tế Long Th&agrave;nh đi v&agrave;o khai th&aacute;c.</p> <p>Th&ocirc;ng xe đầu năm 2015, cao tốc TP HCM -&nbsp;Long Th&agrave;nh -&nbsp;Dầu Gi&acirc;y d&agrave;i 55 km với 4 l&agrave;n xe, c&oacute; tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng. Tuyến đường n&agrave;y gi&uacute;p r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch từ TP HCM tới&nbsp;Vũng T&agrave;u rất nhiều so với trước. Tốc độ cho ph&eacute;p cao nhất tr&ecirc;n cao tốc l&agrave; 120 km/h, thấp nhất&nbsp;80 km/h.</p> <p>Theo thống k&ecirc; của C&ocirc;ng ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (đơn vị quản l&yacute; tuyến cao tốc),&nbsp;số&nbsp;&ocirc;t&ocirc; chạy&nbsp;qua tuyến đường ng&agrave;y cuối tuần l&ecirc;n đến 40.000 - 43.000 lượt xe, ng&agrave;y lễ v&agrave; tết 60.000 lượt xe.</p> <p>Lượng xe&nbsp;tăng cao vượt năng lực vận chuyển&nbsp;tuyến cao tốc dẫn đến t&igrave;nh trạng &ugrave;n ứ thường xuy&ecirc;n tại c&aacute;c khu vực: trạm Long Phước, nh&aacute;nh D - quốc lộ 50, trạm Dầu Gi&acirc;y, c&aacute;c tuyến nối v&agrave;o quốc lộ 51, đường Mai Ch&iacute; Thọ, V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng.</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top