Tổng thống Trump bắt Trung Quốc 'trả giá' vì COVID-19

Tổng thống Trump đang xem xét các phương án để buộc Trung Quốc trả "những cái giá thật" vì đã để COVID-19 lây lan.

<div> <p>Tuy&ecirc;n bố n&agrave;y được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra trong cuộc phỏng vấn của chương tr&igrave;nh &quot;Larry O&#39;Connor Show&quot; h&ocirc;m 9/10.</p> <p>Khi được hỏi liệu &ocirc;ng Trump c&oacute; định trả đũa Trung Quốc hay kh&ocirc;ng khi virus giờ đ&atilde; l&acirc;y lan tới Nh&agrave; Trắng, &ocirc;ng Pompeo cho biết: <em>&quot;Chắc chắn rồi v&agrave; bạn đang thấy những điều n&agrave;y được x&acirc;y dựng. Sẽ c&oacute; những c&aacute;i gi&aacute; thật được đưa ra. C&aacute;c phương &aacute;n, c&aacute;ch thức đ&aacute;p trả đang được tr&igrave;nh l&ecirc;n Tổng thống Trump&quot;.&nbsp;</em></p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Tổng thống Trump bắt Trung Quốc 'trả giá' vì COVID-19 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/img-vtcnew-com-vn_trump-14142847.png" /> <figcaption> <p class="expEdit">Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Vị Ngoại trưởng Mỹ n&oacute;i &ocirc;ng kh&ocirc;ng muốn th&ocirc;ng tin trước về c&aacute;c quyết định m&agrave; Tổng thống sẽ đưa ra, nhưng khẳng định n&oacute; kh&ocirc;ng chỉ ph&ugrave; hợp m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cần thiết khi dịch bệnh đ&atilde; cướp đi sinh mạng của h&agrave;ng triệu người tr&ecirc;n thế giới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; h&agrave;ng tỷ USD thiệt hại với nền kinh tế Mỹ cũng như người d&acirc;n tr&ecirc;n khắp thế giới.&nbsp;</p> <p><em>&quot;Cần phải c&oacute; một c&aacute;i gi&aacute; được đưa ra&quot;</em>, &ocirc;ng n&oacute;i th&ecirc;m.&nbsp;</p> <p>Trong đoạn video đăng tr&ecirc;n Twitter h&ocirc;m 7/10, Tổng thống Trump khẳng định Trung Quốc sẽ phải trả một gi&aacute; đắt cho những g&igrave; họ g&acirc;y ra với nước Mỹ.</p> <p><em>&quot;Trung Quốc cũng phải trả gi&aacute; cho những g&igrave; họ đ&atilde; l&agrave;m với thế giới. Đ&acirc;y l&agrave; lỗi của Trung Quốc&quot;,</em> &ocirc;ng Trump n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu trước Đại hội đồng Li&ecirc;n Hợp Quốc th&aacute;ng trước, nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ đề nghị cơ quan n&agrave;y buộc Trung Quốc chịu tr&aacute;ch nhiệm v&igrave; giấu dịch.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Trump thường xuy&ecirc;n virus g&acirc;y dịch COVID-19 l&agrave; &ldquo;virus Trung Quốc&rdquo;. Bắc Kinh nhiều lần phản đối c&aacute;ch gọi n&agrave;y, k&ecirc;u gọi &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng ngừng ch&iacute;nh trị h&oacute;a virus.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top