Tổng thống Italia tặng Huân chương Công trạng cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chiều 23/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự lễ khai mạc sự kiện “Quảng trường Italia” (diễn ra trong ngày 23 và 24/11) và nhận Huân chương Công trạng do Tổng thống Italia tặng.

<div> <div>Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 &ldquo;Quảng trường Italia&rdquo; được t&aacute;i hiện tại H&agrave; Nội, trong khu&ocirc;n khổ &ldquo;Tuần lễ ẩm thực Italia&rdquo; được tổ chức tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, với chủ đề l&agrave; &quot;Gi&aacute;o dục ẩm thực l&agrave;nh mạnh: văn h&oacute;a vị gi&aacute;c&quot;. Quảng trường Italia l&agrave; nơi người d&acirc;n Thủ đ&ocirc; v&agrave; kh&aacute;ch du lịch c&oacute; cơ hội kh&aacute;m ph&aacute; nhiều kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c nhau của lối sống Italia. C&ugrave;ng dự lễ khai mạc c&oacute; Đại sứ đặc mệnh to&agrave;n quyền nước Cộng h&ograve;a Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro; c&aacute;c Đại sứ, đại diện c&aacute;c cơ quan ngoại giao tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/17/chu-tiich-phat-bieu.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;<span>Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> Ph&aacute;t biểu khai mạc, Đại sứ Italia Antonio Alessandro khẳng định, trong hai ng&agrave;y diễn ra &ldquo;Quảng trường Italia&rdquo; sẽ mang những g&igrave; tốt nhất của đất nước h&igrave;nh chiếc ủng tới với người d&acirc;n Thủ đ&ocirc;, trong đ&oacute; c&oacute; cả ẩm thực, &acirc;m nhạc, thiết kế, thời trang, điện ảnh, thể thao v&agrave; nhiều hơn nữa. Đại sứ cũng b&agrave;y tỏ mong muốn sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều người bạn Việt Nam tham gia chiến dịch quốc tế hỗ trợ th&agrave;nh phố Venice (Italia) vốn vừa trải qua đợt ngập lụt nặng nề.<br /> Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội thời gian qua lu&ocirc;n phối hợp chặt chẽ với Đại sứ qu&aacute;n Italia trong nhiều hoạt động văn h&oacute;a, ch&iacute;nh trị, kinh tế để đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o th&agrave;nh tựu chung của quan hệ Việt Nam - Italia. <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/04/nhan.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;<span>Đại sứ Antonio Alessandro cũng thay mặt Tổng thống Italia Sergio Mattarella trao tặng Hu&acirc;n chương C&ocirc;ng trạng Cộng h&ograve;a Italia cho Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>Trong lĩnh vực văn h&oacute;a, giao lưu nh&acirc;n d&acirc;n, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội lu&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; ủng hộ &yacute; tưởng gắn kết văn h&oacute;a của hai quốc gia th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a nghệ thuật của Đại sứ qu&aacute;n Italia tại Việt Nam. Chủ tịch UBND TP khẳng định, sự kiện &ldquo;Quảng trường Italia&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội qu&yacute; b&aacute;u để người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch sẽ được thấy một h&igrave;nh ảnh nước Italia trong l&ograve;ng H&agrave; Nội, được trải nghiệm v&agrave; biết đến những tinh hoa của quốc gia c&oacute; nền văn minh l&acirc;u đời tại ch&acirc;u &Acirc;u, đ&uacute;ng như phương ch&acirc;m &ldquo;Sống như c&aacute;ch của người Italia&rdquo;.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/26/cac-dai-bieu-chup-anh-luu-niem.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</td> </tr> </tbody> </table> * Ngay sau lễ khai mạc, Đại sứ Antonio Alessandro cũng đ&atilde; thay mặt Tổng thống Italia Sergio Mattarella trao tặng Hu&acirc;n chương C&ocirc;ng trạng Cộng h&ograve;a Italia cho Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung. Đ&acirc;y l&agrave; phần thưởng cao qu&yacute; của Italia d&agrave;nh cho người Italia ở nước ngo&agrave;i hoặc những người mang quốc tịch nước ngo&agrave;i đ&atilde; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p cống hiến lớn lao trong việc củng cố quan hệ giữa Italia v&agrave; quốc gia đ&oacute; về c&aacute;c lĩnh vực văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, kinh tế&hellip; B&agrave;y tỏ tr&acirc;n trọng vinh dự nhận được lần n&agrave;y, Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội tin tưởng mối quan hệ Việt Nam - Italia sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, đồng thời khẳng định ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố H&agrave; Nội sẽ tiếp tục đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Đại sứ Italia để quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh hai đất nước.</div> <div>&nbsp;</div> </div>

Theo kinhtedothi.vn
back to top