Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, thời gian tới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần được tiếp tục triển khai mạnh mẽ, sáng tạo, thiết thực hơn nữa.

<div> <div> <div> <div> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 2/8, tại H&agrave; Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện thời gian qua, đề ra nhiệm vụ, giải ph&aacute;p trong giai đoạn tới v&agrave; biểu dương, khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tham dự Hội nghị c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Quốc Vượng, Uỷ vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư; Trần Thanh Mẫn, B&iacute; thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Trịnh Đ&igrave;nh Dũng, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ; Hầu A Lềnh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Chủ tịch - Tổng Thư k&yacute; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ph&oacute; trưởng ban thường trực Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Trần Tuấn Anh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương, Ph&oacute; trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; c&ugrave;ng 500 đại biểu l&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan Trung ương, c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố, c&aacute;c cơ quan, đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong thực hiện Cuộc vận động 10 năm qua. <img alt="" src="" /></span></p> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://dangcongsan.vn/DATA/0/2019/08/mt28-12_59_43_594.jpg" width="500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>Trao bằng khen tặng c&aacute;c tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong triển khai&nbsp;Cuộc vận động. (Ảnh: TH)</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;"><span><b style="text-align: justify;">Thực sự chinh phục được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước v&agrave; xuất khẩu</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, 10 năm qua, với sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, phối hợp thường xuy&ecirc;n của cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền, Mặt trận c&aacute;c cấp, ng&agrave;nh C&ocirc;ng thương, c&aacute;c tổ chức, cơ quan, đơn vị, sự quan t&acirc;m, hưởng ứng của c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đ&atilde; ch&uacute; trọng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ, đổi mới quy tr&igrave;nh sản xuất, quản l&yacute;, tăng tỷ lệ nội địa h&oacute;a v&agrave; h&agrave;m lượng khoa học c&ocirc;ng nghệ trong sản phẩm, tạo ra sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; chất lượng, mẫu m&atilde; đẹp, gi&aacute; cả hợp l&yacute;; nhiều sản phẩm trở th&agrave;nh niềm tự h&agrave;o của người Việt Nam, thực sự chinh phục được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước v&agrave; xuất khẩu tới một số nước tr&ecirc;n thế giới.... Những kết quả đ&oacute; g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh vượt mức c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u kinh tế, kiềm chế lạm ph&aacute;t, ổn định kinh tế vĩ m&ocirc;, giảm nhập si&ecirc;u, tiến tới xuất si&ecirc;u trong những năm gần đ&acirc;y, bảo đảm c&acirc;n đối cung cầu, nhất l&agrave; đối với c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu, kh&ocirc;ng c&ograve;n hiện tượng sốt gi&aacute;, thiếu h&agrave;ng v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ, Tết, m&ugrave;a vụ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cụ thể, theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ C&ocirc;ng Thương, h&agrave;ng Việt tại c&aacute;c hệ thống si&ecirc;u thị trong nước lu&ocirc;n đạt ở tỉ lệ từ 90% trở l&ecirc;n. Đối với k&ecirc;nh b&aacute;n lẻ truyền thống, tỷ lệ h&agrave;ng Việt tại c&aacute;c chợ, cửa h&agrave;ng tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60% trở l&ecirc;n. T&ocirc;̉ng mức lưu chuyển h&agrave;ng h&oacute;a b&aacute;n lẻ v&agrave; dịch vụ từ năm 2009 đến nay đều c&oacute; mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm (đặc biệt trong c&aacute;c năm 2018, 2017, 2016 tổng mức lưu chuyển h&agrave;ng h&oacute;a b&aacute;n lẻ v&agrave; dịch vụ lần lượt ở c&aacute;c mức 11,7%, 10,9%, 10,2%). Chỉ số gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng (CPI) từ mức lạm ph&aacute;t phi m&atilde; 19,8% năm 2008 đ&atilde; giảm xuống mức dưới 5% trong c&aacute;c năm gần đ&acirc;y. Nền kinh tế chuyển từ nhập si&ecirc;u sang xuất si&ecirc;u (năm 2010, Việt Nam nhập si&ecirc;u l&agrave; 12,5 tỷ USD; năm 2018, Việt Nam xuất si&ecirc;u gần 7,2 tỷ USD). Một số ng&agrave;nh h&agrave;ng sản xuất Việt Nam c&oacute; thế mạnh đ&atilde; tăng tỷ lệ nội địa h&oacute;a v&agrave; h&agrave;m lượng khoa học c&ocirc;ng nghệ trong sản phẩm (tỷ lệ nguy&ecirc;n phụ liệu nội địa của ng&agrave;nh dệt may chiếm khoảng 50%, tỷ lệ nội địa h&oacute;a ng&agrave;nh da gi&agrave;y chiếm khoảng 40-50%...).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, khu vực doanh nghiệp đang ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định vị tr&iacute; quan trọng trong nền kinh tế đất nước, hằng năm đ&oacute;ng g&oacute;p ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước hơn 12%, tương đương tr&ecirc;n 60% GDP nền kinh tế. Mức lưu chuyển h&agrave;ng h&oacute;a b&aacute;n lẻ v&agrave; dịch vụ từ năm 2009 đến nay tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với tốc độ tăng trưởng b&igrave;nh qu&acirc;n của GDP c&ugrave;ng kỳ. </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://dangcongsan.vn/DATA/0/2019/08/mt284-12_59_43_969.jpg" width="500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn&nbsp;ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: TH)</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Đặc biệt, Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch quyết liệt, r&otilde; r&agrave;ng, tạo m&ocirc;i trường thuận lợi để doanh nghiệp ph&aacute;t triển, tập trung cải thiện m&ocirc;i trường kinh doanh, n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, ph&ograve;ng chống tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;; tăng cường c&aacute;c hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm so&aacute;t.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo kết quả điều tra dư luận x&atilde; hội của Viện Dư luận X&atilde; hội, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, đối tượng điều tra l&agrave; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc, c&oacute; 88% người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cho biết họ quan t&acirc;m đến Cuộc vận động. Trong đ&oacute;, &ldquo;Rất quan t&acirc;m&rdquo; l&agrave; 53% v&agrave; &ldquo;Quan t&acirc;m c&oacute; mức độ&rdquo; l&agrave; 35%; số người &ldquo;&iacute;t quan t&acirc;m&rdquo; hoặc &ldquo;kh&ocirc;ng biết c&oacute; Cuộc vận động n&agrave;y&rdquo; chiếm tỷ lệ thấp 12%. So với kết quả điều tra c&aacute;c năm 2010 th&igrave; tỷ lệ &ldquo;rất quan t&acirc;m&rdquo; đến Cuộc vận động ở thời điểm năm 2019 tăng 5% (từ 48% l&ecirc;n 53%); Tuy nhi&ecirc;n, so với kết quả năm 2014, tỷ lệ &ldquo;rất quan t&acirc;m&rdquo; của người d&acirc;n đối với Cuộc vận động lại giảm 8% (năm 2014 l&agrave; 61%).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>67% người được hỏi cho rằng, kể từ khi c&oacute; Cuộc vận động, bản th&acirc;n họ đ&atilde; &ldquo;Tự x&aacute;c định khi mua h&agrave;ng h&oacute;a sẽ ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;; 52% cho rằng &ldquo;Khuy&ecirc;n người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, người quen n&ecirc;n mua h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;; 36% cho rằng &ldquo;Trước đ&acirc;y c&oacute; th&oacute;i quen thường mua h&agrave;ng c&oacute; nguồn gốc xuất xứ từ nước ngo&agrave;i nay đ&atilde; dừng mua (hoặc mua &iacute;t hơn), thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; mua h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;. So s&aacute;nh kết quả điều tra năm 2019 với c&aacute;c năm 2010 v&agrave; 2014, c&oacute; thể thấy sự chuyển biến trong nhận thức, th&aacute;i độ của người d&acirc;n khi mua sắm h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; c&oacute; sự thay đổi đ&aacute;ng kể. Tỷ lệ n&agrave;y c&oacute; xu hướng tăng dần (năm 2010 l&agrave; 59%; năm 2014 l&agrave; 63%; năm 2019 l&agrave; 67%).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại hội nghị, c&aacute;c đại biểu tập trung thảo luận nhằm n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động, tận dụng thời cơ, ph&aacute;t huy thế mạnh, đối ph&oacute; với th&aacute;ch thức, kh&oacute; khăn khi Việt Nam đ&atilde; ch&iacute;nh thức tham gia c&aacute;c hiệp định thương mại thế hệ mới CPTPP, EVFTA; đưa ra những giải ph&aacute;p triển khai hiệu quả chương tr&igrave;nh x&uacute;c tiến thương mại thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp quảng b&aacute; thương hiệu, t&igrave;m kiếm mở rộng thị trường, li&ecirc;n kết, hợp t&aacute;c đầu tư; nhất l&agrave; kh&acirc;u thiết kế, cung cấp th&ocirc;ng tin, đ&agrave;o tạo nh&acirc;n lực, ph&aacute;t triển ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp hỗ trợ v&agrave; x&acirc;y dựng mạng lưới ph&acirc;n phối. Đặc biệt l&agrave; những giải ph&aacute;p kiểm tra, kiểm so&aacute;t thị trường, chống đầu cơ, bu&ocirc;n lậu, bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả, h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng, h&agrave;ng kh&ocirc;ng đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm; thực hiện c&aacute;c quy định về ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave; b&aacute;n theo gi&aacute; ni&ecirc;m yết, xử l&yacute; kịp thời c&aacute;c vi phạm; bảo vệ quyền lợi ch&iacute;nh đ&aacute;ng của nh&agrave; sản xuất v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></p> <p><img alt="" src="http://dangcongsan.vn/DATA/0/2019/08/mt283-12_59_43_828.jpg" width="500px" /></p> <p><em>Đồng ch&iacute; Trần Quốc Vượng, Uỷ vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư&nbsp;ph&aacute;t biểu tại Hội nghị.&nbsp;(Ảnh: TH)</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <b>Khơi dậy niềm tự h&agrave;o, ph&aacute;t huy mạnh mẽ l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong ti&ecirc;u d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt</b> <p style="text-align: justify;"><span>Thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư, ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban B&iacute; thư ghi nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; cao Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, cấp ủy, ch&iacute;nh quyền, Mặt trận v&agrave; đo&agrave;n thể c&aacute;c cấp đ&atilde; t&iacute;ch cực, chủ động qu&aacute;n triệt, triển khai thực hiện c&oacute; kết quả thiết thực Cuộc vận động. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh, Cuộc vận động đ&atilde; g&oacute;p phần ph&aacute;t huy mạnh mẽ l&ograve;ng y&ecirc;u nước, &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a ti&ecirc;u d&ugrave;ng của người Việt Nam v&agrave; sản xuất ra nhiều h&agrave;ng Việt c&oacute; chất lượng, sức cạnh tranh cao, đ&aacute;p ứng nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước v&agrave; xuất khẩu.</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>Đặc biệt, c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về Cuộc vận động đ&atilde; được đẩy mạnh, nhất l&agrave; tr&ecirc;n hệ thống b&aacute;o ch&iacute; cả nước với nội dung phong ph&uacute;, đổi mới, h&igrave;nh thức hấp dẫn, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức của c&aacute;c cấp, ng&agrave;nh, doanh nghiệp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n về Cuộc vận động trong bối cảnh mới, quan t&acirc;m giới thiệu h&agrave;ng Việt với đ&ocirc;ng đảo người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. C&aacute;c doanh nghiệp, người sản xuất đ&atilde; đề cao tr&aacute;ch nhiệm đối với người ti&ecirc;u d&ugrave;ng; ch&uacute; trọng ứng dụng khoa học - c&ocirc;ng nghệ, đổi mới quản l&yacute;, n&acirc;ng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; coi trọng quảng b&aacute; sản phẩm, ph&aacute;t triển hệ thống ph&acirc;n phối, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa, đ&aacute;p ứng tốt hơn nhu cầu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng...</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>Tuy nhi&ecirc;n, đồng ch&iacute; Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, việc triển khai Cuộc vận động vẫn c&ograve;n nhiều hạn chế v&agrave; gặp kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức. C&oacute; một điều đ&aacute;ng buồn l&agrave; vai tr&ograve; của cấp ủy, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp trong Cuộc vận động ng&agrave;y c&agrave;ng giảm. Cạnh tranh h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ tr&ecirc;n thị trường trong nước ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp hơn, nhất l&agrave; khi thực hiện theo c&aacute;c thỏa thuận, hiệp định đa phương, song phương m&agrave; Việt Nam đ&atilde; k&yacute; kết. Đ&oacute; vừa l&agrave; cơ hội, vừa l&agrave; th&aacute;ch thức, tạo sức &eacute;p cạnh tranh lớn về sản xuất, thương mại. Sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của khoa học &ndash; c&ocirc;ng nghệ t&aacute;c động kh&ocirc;ng nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, ti&ecirc;u d&ugrave;ng của doanh nghiệp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n. Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; nhiều sự lựa chọn, y&ecirc;u cầu cao hơn đối với h&agrave;ng h&oacute;a Việt về quy chuẩn, chất lượng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, vai tr&ograve; của c&aacute;c hiệp hội trong Cuộc vận động chưa cao, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa thực sự hưởng ứng, nội dung h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền chưa đủ, chưa nhiều. Quảng c&aacute;o h&agrave;ng Việt tr&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; chưa bảo đảm định hướng, gương điển h&igrave;nh trong việc thực hiện Cuộc vận động chưa được lan tỏa....</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng của đất nước, Thường trực Ban B&iacute; thư cho rằng, thời gian tới, Cuộc vận động cần được tiếp tục triển khai mạnh mẽ, s&aacute;ng tạo, thiết thực hơn nữa. C&ugrave;ng với việc đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, c&aacute;c doanh nghiệp, người sản xuất cần kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, triệt để ứng dụng khoa học - c&ocirc;ng nghệ, khơi dậy bản lĩnh, &yacute; ch&iacute;, sức s&aacute;ng tạo của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, ch&uacute; trọng x&acirc;y dựng thương hiệu h&agrave;ng Việt, phấn đấu h&agrave;ng h&oacute;a Việt Nam phải đảm bảo c&aacute;c điều kiện về bảo vệ m&ocirc;i trường, an to&agrave;n, chất lượng cao, gi&aacute; th&agrave;nh hạ, t&iacute;nh cạnh tranh lớn, chinh phục được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường trong nước, th&acirc;m nhập s&acirc;u v&agrave;o thị trường quốc tế.</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>Đồng thời, c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch về cải thiện m&ocirc;i trường sản xuất kinh doanh cần sớm được nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng, ho&agrave;n thiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, tập trung kết nối cung &ndash; cầu; đẩy mạnh li&ecirc;n kết giữa nh&agrave; sản xuất &ndash; nh&agrave; ph&acirc;n phối &ndash; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&hellip;</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>Nhấn mạnh việc triển khai Cuộc vận động, th&uacute;c đẩy ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước l&agrave; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển sản xuất, tạo việc l&agrave;m, tạo động lực ph&aacute;t triển đất nước, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trịnh Đ&igrave;nh Dũng khẳng định: Để người ti&ecirc;u d&ugrave;ng được sở hữu những sản phẩm chất lượng, c&oacute; gi&aacute; cả cạnh tranh, ph&ugrave; hợp với khả năng chi trả th&igrave; điều quan trọng l&agrave; phải c&oacute; tiền, muốn c&oacute; tiền phải c&oacute; sản xuất, c&oacute; việc l&agrave;m. Do đ&oacute;, vận động d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt ch&iacute;nh l&agrave; tạo ra việc l&agrave;m cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, ph&aacute;t triển kinh tế bền vững, cho n&ecirc;n phải c&oacute; được c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch th&uacute;c đẩy sản xuất, ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://dangcongsan.vn/DATA/0/2019/08/mt281-12_59_43_719.jpg" width="500px" /></p> <p><em>Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng ph&aacute;t biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TH)</em></p> <p style="text-align: justify;"><span>Dưới g&oacute;c độ Ch&iacute;nh phủ, Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng nhấn mạnh, Cuộc vận động l&agrave; động lực, y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch quan để Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương nỗ lực ho&agrave;n thiện hệ thống cơ chế - ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch mọi loại h&igrave;nh doanh nghiệp; mở rộng sản xuất, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, giảm gi&aacute; th&agrave;nh, tăng t&iacute;nh cạnh tranh của sản phẩm Việt. Đồng thời, c&aacute;c cấp, ng&agrave;nh, doanh nghiệp cần chung tay tập trung thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p x&uacute;c tiến thương mại trong nước, l&agrave;nh mạnh h&oacute;a mạng lưới ph&acirc;n phối, ban h&agrave;nh c&aacute;c quy chuẩn, ti&ecirc;u chuẩn h&agrave;ng h&oacute;a ph&ugrave; hợp với cam kết quốc tế nhằm từng bước kiểm so&aacute;t nhập khẩu v&agrave; trật tự thị trường. Đặc biệt, c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng cần tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; thị trường, xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c h&agrave;nh vi mua b&aacute;n h&agrave;ng giả, h&agrave;ng vi phạm sở hữu tr&iacute; tuệ, h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng, h&agrave;ng nhập khẩu tr&aacute;i ph&eacute;p...</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;Cần ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Mặt trận v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể, tổ chức x&atilde; hội, nghề nghiệp, c&aacute;c cơ quan tuy&ecirc;n truyền, th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về Cuộc vận động, vận động c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ưu ti&ecirc;n mua sắm, sử dụng h&agrave;ng Việt Nam, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a ti&ecirc;u d&ugrave;ng của người Việt Nam trong giai đoạn mới&rdquo;, Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng nhấn mạnh.</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng mong muốn c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học - c&ocirc;ng nghệ, n&acirc;ng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; dịch vụ; thực hiện c&aacute;c cam kết bảo vệ quyền lợi của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng; x&acirc;y dựng được thương hiệu sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a Việt Nam, từ đ&oacute; mở rộng, n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c giải ph&aacute;p khuyến kh&iacute;ch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ph&aacute;t triển. Đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, bảo vệ h&agrave;ng h&oacute;a mang thương hiệu Việt Nam&hellip;</span></p> <span> </span> <p style="text-align: justify;"><span>Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen biểu dương 82 tập thể v&agrave; 147 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong triển khai Cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; trong 10 năm qua.</span></p> </div>

Theo cpv.org.vn
back to top