'Thủy điện làm mất rừng, khiến lũ dữ hơn, sạt lở nặng hơn’

Đại biểu tỉnh Quảng Trị cho rằng thủy điện có thể không làm tăng lũ nhưng làm tăng mất rừng, khiến lũ dữ hơn, sạt lở nặng hơn.

<div> <p>S&aacute;ng 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội năm 2020.</p> <p>Thực trạng thi&ecirc;n tai, lũ lụt v&agrave; những hậu quả nặng nề m&agrave; người d&acirc;n miền Trung phải g&aacute;nh chịu thời gian qua tiếp tục được nhiều đại biểu đề cập. Đồng thời, c&aacute;c đại biểu b&agrave;y tỏ lo ngại trước thực trạng ph&aacute; rừng, x&acirc;y dựng thủy điện l&agrave; một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến thi&ecirc;n tai th&ecirc;m khắc nghiệt.</p> <h3>C&aacute;i gi&aacute; phải trả cho việc mất rừng</h3> <p>Giải tr&igrave;nh l&agrave;m r&otilde; th&ecirc;m &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu n&oacute;i về vấn đề n&agrave;y, Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n <span>Nguyễn Xu&acirc;n Cường</span> cung cấp th&ocirc;ng tin đến nay, tổng diện t&iacute;ch rừng l&agrave; 14,6 triệu ha, trong đ&oacute; rừng tự nhi&ecirc;n l&agrave; 10,3 ha v&agrave; rừng trồng hơn 4,3 triệu ha, độ che phủ gần 42% (b&igrave;nh qu&acirc;n của thế giới 29%).</p> <p>Theo &ocirc;ng Cường, đ&acirc;y l&agrave; cố gắng vượt bậc cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n, khẳng định sự ph&aacute;t triển bền vững, v&igrave; &ldquo;chỉ trong 30 năm, ch&uacute;ng ta đ&atilde; tăng tr&ecirc;n 5 triệu ha rừng&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen nhan thien tai, lu lut o mien Trung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_202011030949286113_bo_truong_bo_nong_nghiep_va_phat_trien_nong_thon_nguyen_xuan_cuong_9_.jpg" title="nguyên nhân thiên tai, lũ lụt ở miền Trung ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n Nguyễn Xu&acirc;n Cường cho rằng việc phục hồi rừng phải dần dần từng bước. Ảnh: <em>Quốc hội.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, theo Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp, rừng tự nhi&ecirc;n trước đ&acirc;y bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất l&agrave; trong giai đoạn chiến tranh. Cho n&ecirc;n việc phục hồi rừng phải dần dần từng bước.</p> <p>Ngay sau phần giải tr&igrave;nh của Bộ trưởng Cường, đại biểu Ho&agrave;ng Đức Thắng (<span>Quảng Trị</span>) tiếp tục đề cập nội dung n&agrave;y.</p> <p>Theo vị đại biểu tỉnh Quảng Trị, khi l&yacute; giải về thi&ecirc;n tai, c&oacute; &yacute; kiến giải th&iacute;ch do ảnh hưởng của biến đổi kh&iacute; hậu, đất kh&ocirc; bị mưa lớn k&eacute;o d&agrave;i dẫn đến sạt lở. Tuy nhi&ecirc;n, l&yacute; giải đ&oacute; chưa đủ, khi trong thời gian qua ch&uacute;ng ta đ&atilde; mất diện t&iacute;ch rừng tự nhi&ecirc;n qu&aacute; nhiều, khiến cho hậu quả thi&ecirc;n tai dữ dội hơn, nặng nề hơn.</p> <p>&ldquo;Nh&igrave;n v&agrave;o mưa lũ v&agrave; hậu quả miền Trung vừa qua c&agrave;ng thấm th&iacute;a v&agrave; thấy c&aacute;i gi&aacute; phải trả cho việc mất rừng lớn như thế n&agrave;o&rdquo;, &ocirc;ng Thắng n&ecirc;u &yacute; kiến.</p> <p>Từ thực tế, &ocirc;ng cho biết những năm qua, c&aacute;c dự &aacute;n thủy điện nhỏ được x&acirc;y dựng ồ ạt, c&ugrave;ng với việc ph&aacute;t triển phục vụ sinh kế khiến cho diện t&iacute;ch rừng tự nhi&ecirc;n bị thu hẹp. Đặc biệt, độ che phủ rừng h&agrave;ng năm tuy tăng, vẫn kh&ocirc;ng thể chống chọi được với thi&ecirc;n tai.</p> <p>&ldquo;Lũ lụt, sạt lở đất xảy ra ngo&agrave;i l&yacute; do địa chất c&ograve;n do nằm ở khu vực đồi n&uacute;i trọc. Mất rừng, mất khả năng điều tiết nước th&igrave; đương nhi&ecirc;n lũ đi nhanh hơn, mạnh hơn, tai họa lớn hơn&rdquo;, &ocirc;ng Thắng ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen nhan thien tai, lu lut o mien Trung anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_202011030949286269_hoang_duc_thang_doan_dbqh_tinh_quang_tri_1_.jpg" title="nguyên nhân thiên tai, lũ lụt ở miền Trung ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại biểu Ho&agrave;ng Đức Thắng (Quảng Trị) cho rằng thủy điện c&oacute; thể kh&ocirc;ng l&agrave;m tăng lũ nhưng c&oacute; thể l&agrave;m tăng mất rừng, khiến lũ dữ hơn v&agrave; sạt lở nặng hơn. Ảnh:<em> Quốc hội.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ hơn, &ocirc;ng Thắng cho rằng thủy điện c&oacute; thể kh&ocirc;ng l&agrave;m tăng lũ nhưng c&oacute; thể l&agrave;m tăng mất rừng, khiến lũ dữ hơn v&agrave; sạt lở nặng hơn. Từ đ&oacute;, &ocirc;ng kiến nghị Ch&iacute;nh phủ cần c&oacute; chỉ đạo r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; thực trạng chất lượng rừng, nhất l&agrave; x&acirc;y dựng thủy điện vừa v&agrave; nhỏ để c&oacute; giải ph&aacute;p căn cơ, l&acirc;u d&agrave;i.</p> <p>Tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Xu&acirc;n Cường, đại biểu Nguyễn L&acirc;n Hiếu cảnh b&aacute;o &quot;thảm họa c&ograve;n xảy ra nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thay đổi&quot;.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta h&ocirc; h&agrave;o trồng rừng nhưng vẫn cho ph&eacute;p dự &aacute;n khởi c&ocirc;ng ở l&otilde;i rừng. Nếu thủy điện &#39;c&oacute;c&#39; vẫn được duy tr&igrave;, thậm ch&iacute; l&agrave; cấp ph&eacute;p mới, sẽ c&ograve;n xảy ra những trận lụt lịch sử tang thương nữa&quot;, vị đại biểu lo ngại.</p> <h3>Quy hoạch phải tu&acirc;n theo tự nhi&ecirc;n</h3> <p>Ph&aacute;t biểu trước đ&oacute;, đại biểu Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) chia sẻ s&acirc;u sắc với đồng b&agrave;o miền Trung chịu thiệt hại lớn về người v&agrave; t&agrave;i sản.</p> <p>Nhắc đến ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển, bảo vệ rừng, b&agrave; n&ecirc;u thực trạng chất lượng m&ocirc;i trường nước ta theo chiều hướng bất lợi, biểu hiện r&otilde; n&eacute;t nhất l&agrave; ảnh hưởng của biến đổi kh&iacute; hậu v&agrave; thi&ecirc;n tai xảy ra với mức độ ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>D&ugrave; tỷ lệ che phủ rừng tăng, việc giữ rừng tự nhi&ecirc;n ở một số khu vực chưa hiệu quả.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen nhan thien tai, lu lut o mien Trung anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_5_guii_zing_.jpg" title="nguyên nhân thiên tai, lũ lụt ở miền Trung ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong th&aacute;ng 10, c&aacute;c tỉnh miền Trung li&ecirc;n tiếp g&aacute;nh chịu hậu quả từ thi&ecirc;n tai, lũ lụt. Ảnh: <em>Minh Ho&agrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo thống k&ecirc; của Tổng cục l&acirc;m nghiệp, chỉ trong 5 năm 2012-2017, diện t&iacute;ch rừng tự nhi&ecirc;n bị mất do chặt ph&aacute; tr&aacute;i ph&eacute;p l&agrave; hơn 11% v&agrave; 89% l&agrave; do chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng rừng tại c&aacute;c dự &aacute;n được ph&ecirc; duyệt, trong đ&oacute; phần lớn l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội.</p> <p>Trước thiệt hại về người v&agrave; của do thi&ecirc;n tai g&acirc;y ra, nữ đại biểu cho rằng cần nh&igrave;n nhận đ&uacute;ng tầm quan trọng của ph&aacute;t triển rừng trong ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai.</p> <p>Đại biểu <span>Nguyễn Thanh Hải</span> (Tiền Giang) cũng nhận định quy hoạch vừa qua c&oacute; t&aacute;c động đến tự nhi&ecirc;n &ldquo;một c&aacute;ch c&oacute; chủ đ&iacute;ch&rdquo;, ph&aacute; vỡ v&agrave; ph&aacute;t triển tr&aacute;i quy luật tự nhi&ecirc;n.</p> <p>&ldquo;Việc x&acirc;y dựng qu&aacute; nhiều c&aacute;c dự &aacute;n thủy điện vừa v&agrave; nhỏ đ&atilde; ph&aacute; vỡ đ&aacute;ng kể tỷ lệ diện t&iacute;ch rừng, l&agrave;m đất đ&aacute; dễ x&oacute;i m&ograve;n, g&acirc;y nguy cơ lũ qu&eacute;t ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng ở v&ugrave;ng n&uacute;i, trung du&rdquo;, &ocirc;ng Hải n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen nhan thien tai, lu lut o mien Trung anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_202011030927561986_nguyen_thanh_hai_doan_dbqh_tinh_tien_giang.jpg" title="nguyên nhân thiên tai, lũ lụt ở miền Trung ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) nhận định quy hoạch rất quan trọng v&agrave; cần thiết, phải tu&acirc;n theo tự nhi&ecirc;n, c&oacute; tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn v&agrave; hướng tới ph&aacute;t triển bền vững. Ảnh: <em>Quốc hội.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>D&ugrave; nhiệm kỳ qua đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t, đưa ra khỏi danh mục đầu tư nhiều dự &aacute;n thủy điện vừa v&agrave; nhỏ, &ocirc;ng Thắng đ&aacute;nh gi&aacute; bất cập của một số thủy điện đ&atilde; v&agrave; đang được đầu tư cho thấy c&ocirc;ng t&aacute;c thẩm định dự &aacute;n, đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của dự &aacute;n chưa tốt.</p> <p>&ldquo;Quy hoạch rất quan trọng v&agrave; cần thiết, phải tu&acirc;n theo tự nhi&ecirc;n, c&oacute; tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn v&agrave; hướng tới ph&aacute;t triển bền vững&rdquo;, &ocirc;ng Hải nhấn mạnh.</p> <p>Đại biểu Phan Th&aacute;i B&igrave;nh (Ph&oacute; trưởng đo&agrave;n đại biểu Quốc hội tỉnh <span>Quảng Nam</span>) cũng đề xuất đặc biệt quan t&acirc;m đến c&aacute;c dự &aacute;n thủy điện. &ldquo;Cần r&agrave; so&aacute;t lại to&agrave;n bộ hệ thống hồ đập, đặc biệt c&aacute;c thủy điện vừa v&agrave; nhỏ tr&ecirc;n cả nước xem t&aacute;c động đến m&ocirc;i trường thế n&agrave;o, để đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i cho nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m. Vừa qua nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng hạ lưu rất bất an khi xảy ra thi&ecirc;n tai, b&atilde;o lũ&rdquo;, &ocirc;ng B&igrave;nh n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng cũng kiến nghị x&acirc;y dựng ki&ecirc;n cố c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục theo hướng &ldquo;lưỡng dụng&rdquo;, vừa l&agrave; nơi học tập, vừa l&agrave; nơi tr&aacute;nh tr&uacute; khi b&atilde;o lũ xảy ra. C&ugrave;ng với đ&oacute;, khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n l&agrave;m nh&agrave; s&agrave;n ở nơi hay bị sạt lở v&igrave; nh&agrave; s&agrave;n chỉ bị đẩy đi chứ kh&ocirc;ng bị v&ugrave;i lấp; l&agrave;m nh&agrave; chống lũ cho d&acirc;n v&ugrave;ng trũng v&agrave; hầm chống b&atilde;o cho d&acirc;n ven biển.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top