Thủ tướng yêu cầu kiểm tra khu đô thị 2.000 ha bị bỏ hoang ở Hà Nội

Thị trường bất động sản đóng băng khiến các chủ đầu tư bỏ hoang dự án đô thị gần 2.000 ha tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

<div> <p>Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; văn bản truyền &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c li&ecirc;n quan tới dự &aacute;n đ&ocirc; thị gần 2.000 ha bị bỏ hoang, g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; nghi&ecirc;m trọng tại huyện M&ecirc; Linh, H&agrave; Nội.&nbsp;</p> <p>Theo phản &aacute;nh, l&yacute; do được c&aacute;c chủ đầu tư đưa ra để kh&ocirc;ng triển khai dự &aacute;n đ&ocirc; thị tại huyện M&ecirc; Linh l&agrave; do điều chỉnh lại quy hoạch khi chuyển huyện n&agrave;y từ tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c về H&agrave; Nội hơn 10 năm trước. Việc s&aacute;p nhập về H&agrave; Nội đ&atilde; g&acirc;y kh&oacute; khăn cho c&aacute;c chủ đầu tư trong giải ph&oacute;ng mặt bằng dự &aacute;n.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Một khu đô thị tại Mê Linh sau hơn chục năm triển khai vẫn mới chỉ có vài căn nhà được xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hà" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/17/nha-hoang-1-1555423668-4755-1555423745.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Một khu đ&ocirc; thị tại M&ecirc; Linh sau hơn chục năm triển khai vẫn mới chỉ c&oacute; v&agrave;i căn&nbsp;nh&agrave; được x&acirc;y dựng. Ảnh: <em>Nguyễn H&agrave;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Song thực tế, c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y &quot;đắp chiếu&quot; l&agrave; do thị trường bất động sản đ&oacute;ng băng sau thời gian sốt n&oacute;ng.&nbsp;Số dự &aacute;n n&agrave;y từng g&acirc;y sốt tr&ecirc;n thị trường bất động sản, nhưng sau ng&agrave;y s&aacute;p nhập về Thủ đ&ocirc;, c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; ở tại huyện M&ecirc; Linh vẫn l&agrave; những khu đất trống. Phần lớn c&aacute;c dự &aacute;n đ&atilde; huy động vốn từ khi chưa giải ph&oacute;ng mặt bằng, c&oacute; dự &aacute;n đ&atilde; b&aacute;n, thu tiền 100% gi&aacute; trị l&ocirc; đất.&nbsp;</span></p> <p>Trước thực tế n&agrave;y, Thủ tướng y&ecirc;u cầu UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kiểm tra, chỉ đạo v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh trạng khu đ&ocirc; thị bị bỏ hoang.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i dự &aacute;n đ&ocirc; thị tại M&ecirc; Linh, h&agrave;ng loạt khu đ&ocirc; thị mới được ph&ecirc; duyệt ồ ạt ở c&aacute;c cửa ng&otilde; Thủ đ&ocirc; như Đan Phượng, Ho&agrave;i Đức... sau 10 năm s&aacute;p nhập về H&agrave; Nội đến nay vẫn trong cảnh dở dang.&nbsp;Trong số c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y, cuối năm 2018 UBND H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; quyết định điều chỉnh quy hoạch mở rộng dự &aacute;n khu đ&ocirc; thị mới Kim Chung - Di Trạch, tăng 8,6 ha so với quy hoạch cũ.&nbsp;</p> <p><strong>Anh Minh</strong></p> </div>

Theo vnexpress.net
Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Quốc Cường Gia Lai thua lỗ

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho biết, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thị trường bất động sản quý II/2023 rất khó khăn, giao dịch suy giảm, nhu cầu mua thấp nên trong kỳ không phát sinh doanh thu bất động sản.
back to top