Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng; bổ nhiệm Thứ trưởng, Tổng Giám đốc

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/13/baochinhphu-vn_thutuongchucmunggstsnguyenthanhlong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ch&uacute;c mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID-19, ng&agrave;y 10/7, thay mặt Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Long mới được Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ giao trọng tr&aacute;ch B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ Y tế v&agrave; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Thủ tướng mong muốn đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Long sẽ ph&aacute;t huy năng lực, phẩm chất, đo&agrave;n kết c&ugrave;ng tập thể để đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch hơn nữa tr&ecirc;n cương vị mới.</p> <p>Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long b&agrave;y tỏ l&ograve;ng cảm ơn s&acirc;u sắc tới Thủ tướng, c&aacute;c Ph&oacute; Thủ tướng v&agrave; nguyện sẽ nỗ lực hết sức c&ugrave;ng Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ Y tế v&agrave; to&agrave;n ng&agrave;nh y tế đo&agrave;n kết, ph&aacute;t huy tinh thần chủ động, s&aacute;ng tạo, đề cao y đức để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/13/baochinhphu-vn_lanhdaochinhphuchucmunggstsnguyenthanhlong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, Ph&oacute; Thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh, Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam ch&uacute;c mừng GS.TS Nguyễn Thanh Long.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, tại Quyết định số 977/QĐ-TTg, ng&agrave;y 7/7/2020, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Quyết định c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y k&yacute;.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 2228-QĐNS/TW chỉ định đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Long, Ph&oacute; B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế giữ chức B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự đảng Bộ Y tế.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Long sinh ng&agrave;y 3/9/1966 tại x&atilde; Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; tr&igrave;nh độ Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ y học. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Long từng đảm nhiệm c&aacute;c chức vụ: Cục trưởng Cục Ph&ograve;ng chống HIV/AIDS; Thứ trưởng Bộ Y tế; Ph&oacute; Trưởng ban Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương&hellip;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/13/baochinhphu-vn_taanhtuan.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đồng ch&iacute; Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh.</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Tại Quyết định số 989/QĐ-TTg, ng&agrave;y 9/7/2020, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c bổ nhiệm đồng ch&iacute; Tạ Anh Tuấn, Tổng Gi&aacute;m đốc Kho bạc Nh&agrave; nước thuộc Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh. Quyết định c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y k&yacute;.</p> <p>Đồng ch&iacute; Tạ Anh Tuấn đ&atilde; c&oacute; gần 30 năm c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh; trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, đồng ch&iacute; đ&atilde; đảm nhiệm c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Kho bạc nh&agrave; nước; Vụ trưởng Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh; Tổng Gi&aacute;m đốc Kho bạc Nh&agrave; nước,&hellip;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/13/baochinhphu-vn_nguyuen-20the-20manh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thế Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Gi&aacute;m đốc Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam.</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Tại Quyết định số 993/QĐ-TTg, ng&agrave;y 10/7/2020, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ quyết định điều động v&agrave; bổ nhiệm c&oacute; thời hạn đồng ch&iacute; Nguyễn Thế Mạnh, Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh giữ chức vụ Tổng Gi&aacute;m đốc Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam. Quyết định c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y k&yacute;.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thế Mạnh sinh ng&agrave;y 24/7/1972; tr&igrave;nh độ Thạc sĩ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Thế Mạnh từng đảm nhiệm c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thanh tra Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh; Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh&hellip;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top