Thủ tướng: Đâu sẽ là cốt lõi của Viettel trong tương lai?

Thủ tướng đặt vấn đề về sự phát triển dài hạn của Viettet với câu hỏi: Đâu sẽ là cốt lõi của Viettel trong tương lai?

<div> <p>S&aacute;ng 1/6, tại H&agrave; Nội, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c dự lễ kỷ niệm 30 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập của Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp - Viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội (Viettel) (1/6/1989 &ndash; 1/6/2019) v&agrave; trao Hu&acirc;n chương Độc lập hạng Nhất cho Tập đo&agrave;n.&nbsp;</p> <p>Tới dự c&ograve;n c&oacute; Đại tướng Đỗ B&aacute; Tỵ - Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh Trung ương.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu tuong: dau se la cot loi cua viettel trong tuong lai? hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/01/thu_tuong_4_jbpa.jpg" title="thủ tướng: đâu sẽ là cốt lõi của viettel trong tương lai? hình 1" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>L&atilde;nh đạo Tập đo&agrave;n ch&agrave;o đ&oacute;n Thủ tướng tới dự buổi lễ.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Th&agrave;nh lập năm 1989, Sigelco (tiền th&acirc;n của Viettel) c&oacute; nhiệm vụ chuyển một phần c&aacute;n bộ kỹ thuật gi&agrave;u kinh nghiệm của qu&acirc;n đội sang l&agrave;m kinh tế, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước. Sau 30 năm, những người l&iacute;nh l&agrave;m kinh tế đ&atilde; g&acirc;y dựng Viettel trở th&agrave;nh 1 trong 30 c&ocirc;ng ty viễn th&ocirc;ng lớn nhất thế giới, nằm trong nh&oacute;m 500 thương hiệu c&oacute; gi&aacute; trị nhất to&agrave;n cầu.</span></p> <p>Viettel đ&atilde; hiện diện tại 17 quốc gia, trong đ&oacute; đầu tư v&agrave; kinh doanh tại 10 thị trường nước ngo&agrave;i, doanh thu h&agrave;ng năm đạt hơn 10 tỷ USD, tương đương với 3% GDP của Việt Nam.&nbsp;</p> <p>Từ ng&agrave;nh nghề ch&iacute;nh ban đầu l&agrave; x&acirc;y lắp c&ocirc;ng tr&igrave;nh viễn th&ocirc;ng, đến nay Viettel đ&atilde; ph&aacute;t triển th&ecirc;m 5 ng&agrave;nh nghề mới l&agrave; ng&agrave;nh dịch vụ viễn th&ocirc;ng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; nghi&ecirc;n cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nghiệp quốc ph&ograve;ng, c&ocirc;ng nghiệp an ninh mạng v&agrave; ng&agrave;nh cung cấp dịch vụ số.&nbsp;&nbsp;</p> <p>T&iacute;nh từ năm 2000 tới&nbsp; nay, Viettel đ&atilde; tạo ra hơn 1,78 triệu tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận đạt 334 ng&agrave;n tỷ đồng;&nbsp; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu thường xuy&ecirc;n đạt từ 30-40%. Viettel đ&atilde; chi 3.500 tỷ đồng thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh x&atilde; hội.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, từ văn h&oacute;a của Viettel, Thiếu tướng L&ecirc; Đăng Dũng, Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n cho rằng, chỉ c&oacute; một c&aacute;ch duy nhất để bảo tồn lịch sử l&agrave; x&acirc;y dựng tương lai. Những kỳ t&iacute;ch lớn lao nhất của Viettel vẫn đang chờ được tạo n&ecirc;n ở ph&iacute;a trước. Đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Viettel cũng ch&iacute;nh l&agrave; lời hứa của Viettel.<span>Viettel sẽ tiếp tục duy tr&igrave; sứ mệnh &ldquo;S&aacute;ng tạo v&igrave; con người&rdquo; để lu&ocirc;n bảo vệ v&agrave; phụng sự cho Tổ quốc.&nbsp;</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu tuong: dau se la cot loi cua viettel trong tuong lai? hinh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/01/thu_tuong_bory(1).jpg" title="thủ tướng: đâu sẽ là cốt lõi của viettel trong tương lai? hình 2" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ph&aacute;t biểu tại buổi lễ.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ch&uacute;c mừng v&agrave; b&agrave;y tỏ tự h&agrave;o về Tập đo&agrave;n sau 30 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trường th&agrave;nh, một trong &iacute;t c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam c&oacute; khả năng cạnh tranh quốc tế với c&aacute;c tập đo&agrave;n h&agrave;ng đầu khu vực v&agrave; thế giới.</p> <p>Thủ tướng đ&aacute;nh gi&aacute; cao Tập đo&agrave;n c&oacute; chiến lược ph&aacute;t triển theo hai định hướng: viễn th&ocirc;ng, bao gồm cả kiến tạo hạ tầng, kết nối số, kiến tạo cả những nền tảng của x&atilde; hội số, trở th&agrave;nh điểm hội tụ của s&aacute;ng tạo v&agrave; cung cấp dịch vụ số; c&ocirc;ng nghệ tập trung ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ cao.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Với những kết quả đạt được v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho đất nước, Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde;, đ&acirc;y l&agrave; minh chứng sống động về sự hiệu quả v&agrave; vai tr&ograve; quan trọng của doanh nghiệp Nh&agrave; nước trong những lĩnh vực trọng yếu, tạo nền tảng cho kinh tế x&atilde; hội, đ&aacute;nh tan quan niệm doanh nghiệp Nh&agrave; nước kh&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m ăn c&oacute; hiệu quả.&nbsp;<span>Điều đ&oacute; cũng cho thấy b&agrave;i học, cho d&ugrave; doanh nghiệp thuộc th&agrave;nh phần kinh tế n&agrave;o th&igrave; con người v&agrave; quản trị l&agrave; mấu chốt đi đến th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p>Với vai tr&ograve; Tập đo&agrave;n kinh tế quốc ph&ograve;ng lớn nhất, Tập đo&agrave;n đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu l&agrave;m chủ c&ocirc;ng nghệ đối với c&aacute;c kh&iacute; t&agrave;i qu&acirc;n sự. Đặc biệt Tập đo&agrave;n đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu được nhiều trang bị, vũ kh&iacute; hiện đại, trong đ&oacute; c&oacute; vũ kh&iacute; chiến lược đưa v&agrave;o trang bị trong qu&acirc;n đội, được đ&aacute;nh gi&aacute; tương đương với nước ngo&agrave;i sản xuất, &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ cao, ph&ugrave; hợp với khả năng t&aacute;c chiến của qu&acirc;n đội.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Nh&igrave;n v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của Viettel, Thủ tướng cho rằng, văn h&oacute;a, triết l&yacute;, tinh thần Viettel l&agrave; sức mạnh, nền tảng của sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Tập đo&agrave;n để c&oacute; thể ph&aacute;t triển bền vững. Văn h&oacute;a đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; lu&ocirc;n nhận việc kh&oacute;, th&aacute;ch thức cao, lu&ocirc;n c&oacute; c&aacute;ch tiếp cận kh&aacute;c biệt, đổi mới s&aacute;ng tạo; lu&ocirc;n tự tạo cơ hội ph&aacute;t triển nghề nghiệp v&agrave; t&agrave;i năng cho mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đội ngũ nh&acirc;n lực của Viettel năng động, s&aacute;ng tạo, ho&agrave;i b&atilde;o, tận t&acirc;m với c&ocirc;ng việc. Đ&acirc;y l&agrave; những t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; của Tập đo&agrave;n v&agrave; cần phải g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu tuong: dau se la cot loi cua viettel trong tuong lai? hinh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/01/thu_tuong_3_uqhi.jpg" title="thủ tướng: đâu sẽ là cốt lõi của viettel trong tương lai? hình 3" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c trao Hu&acirc;n chương Độc lập hạng Nhất cho Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp - Viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Với sức mạnh tinh thần v&agrave; sức mạnh vật chất, Thủ tướng đặt vấn đề, sau 10-30 năm tới, Viettel sẽ như thế n&agrave;o, đ&acirc;u sẽ l&agrave; cốt l&otilde;i của Viettel tương lai?</span></p> <p>Theo Thủ tướng, đ&oacute; c&ocirc;ng nghệ, l&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4. Kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể dự đo&aacute;n chắc chắn những g&igrave; m&agrave; c&ocirc;ng nghệ c&oacute; thể mang lại cho cuộc sống. 30 năm trước kh&ocirc;ng thể biết rằng một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; l&agrave; internet sẽ l&agrave;m n&ecirc;n một cuộc c&aacute;ch mạng kinh tế. Chưa khi n&agrave;o một c&ocirc;ng nghệ lại tạo ra m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c biệt so với truyền thống như l&uacute;c n&agrave;y. Lịch sử cho thấy c&oacute; những doanh nghiệp kh&ocirc;ng chỉ cung cấp cho thế giới những sản phẩm dịch vụ tuyệt vời, m&agrave; quan trọng hơn, họ đ&atilde; l&agrave;m thay đổi thế giới, phương thức sống v&agrave; sinh hoạt của con người. Thủ tướng cảm nhận rất r&otilde; tất cả sự đam m&ecirc;, kh&aacute;t vọng, tinh thần d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m của hơn 50.000 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n Tập đo&agrave;n.&nbsp;</p> <p>Thủ tướng nhấn mạnh vai tr&ograve; quan trọng của c&ocirc;ng nghệ, nh&acirc;n tố ch&iacute;nh để tăng trưởng kinh tế, tho&aacute;t bẫy thu nhập trung b&igrave;nh v&agrave; đưa Việt Nam trở th&agrave;nh một nước ph&aacute;t triển. Kh&ocirc;ng chỉ hấp thụ c&ocirc;ng nghệ, Việt Nam phải ph&aacute;t minh, s&aacute;ng chế c&ocirc;ng nghệ. Đ&oacute; l&agrave; con đường tất yếu dẫn đến một quốc gia h&ugrave;ng cường cho Việt Nam.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu tuong: dau se la cot loi cua viettel trong tuong lai? hinh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/01/thu_tuong_1_jvyl.jpg" title="thủ tướng: đâu sẽ là cốt lõi của viettel trong tương lai? hình 4" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Thủ tướng tham quan v&agrave; nghe giới thiệu về c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ của Tập đo&agrave;n.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Với tầm nh&igrave;n đ&oacute;, Thủ tướng cho rằng, chưa khi n&agrave;o cơ hội đưa đất nước bứt ph&aacute; lại r&otilde; r&agrave;ng như hiện nay. Đảng, Nh&agrave; nước tin tưởng v&agrave; giao nhiệm vụ cho Tập đo&agrave;n Viettel đi đầu trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4.</span></p> <p>T&aacute;n th&agrave;nh với định hướng ph&aacute;t triển của Tập đo&agrave;n thời gian tới, Thủ tướng giao nhiệm vụ x&acirc;y dựng Viettel trở th&agrave;nh tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; c&ocirc;ng nghệ h&ugrave;ng mạnh mang tầm khu vực v&agrave; thế giới, l&agrave; nơi sản sinh ra c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ v&agrave; cung cấp sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao c&oacute; gi&aacute; trị to&agrave;n cầu.</p> <p>Đến năm 2025, Viettel cần đạt mục ti&ecirc;u đứng trong nh&oacute;m 10 doanh nghiệp viễn th&ocirc;ng lớn nhất thế giới, duy tr&igrave; tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở l&ecirc;n, trong đ&oacute; c&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao đ&oacute;ng g&oacute;p 50% tỷ trọng doanh thu v&agrave; lợi nhuận.</p> <p>Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập nước, Viettel đứng trong nh&oacute;m c&aacute;c nh&agrave; sản xuất c&ocirc;ng nghệ cao c&oacute; quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp h&agrave;ng đầu thế giới, c&oacute; số sản phẩm cốt l&otilde;i đi trước v&agrave; vượt trội, tạo ra ti&ecirc;u chuẩn quốc tế.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Thủ tướng cũng chỉ đạo Tập đo&agrave;n&nbsp; cần thực hiện tốt tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; doanh nghiệp quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia, tập trung v&agrave;o chuyển đổi số ch&iacute;nh phủ, doanh nghiệp, x&atilde; hội; nhanh ch&oacute;ng triển khai c&ocirc;ng nghệ 5G v&agrave; c&aacute;c hạ tầng đ&aacute;p ứng cơ hội ph&aacute;t triển trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp trong đ&oacute; c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp quốc ph&ograve;ng c&ocirc;ng nghệ cao; sản xuất thiết bị điện tử, viễn th&ocirc;ng, nhất l&agrave; thiết bị hạ tầng mạng; Cần giữ m&ocirc; h&igrave;nh kiểu mẫu về doanh nghiệp Nh&agrave; nước, Đảng l&atilde;nh đạo tuyệt đối trực tiếp v&agrave; to&agrave;n diện, nhận nhiệm vụ kh&oacute; khăn nhất m&agrave; Đảng Nh&agrave; nước giao./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
THƯ TOÀ SOẠN

THƯ TOÀ SOẠN

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống đã bước sang tuổi 64. Suốt hành trình phát triển, tờ báo đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc từ nội dung lẫn hình thức trình bày.
back to top