Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Tư lệnh Quân Khu 7.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Thủ tướng bổ nhiệm <strong>Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng</strong>, Ph&oacute; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 giữ chức Tư lệnh Qu&acirc;n Khu 7.</p> <p>Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng SN 1970, qu&ecirc; qu&aacute;n tỉnh B&igrave;nh Dương.</p> <p>&Ocirc;ng từng giữ chức&nbsp;Ph&oacute; Sư đo&agrave;n trưởng rồi Sư đo&agrave;n trưởng Sư đo&agrave;n 5, Qu&acirc;n khu 7. Năm 2018, &ocirc;ng được Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM.</p> <p>Th&aacute;ng 2 năm 2020, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng giữ chức Ph&oacute; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7.</p> <p>Thủ tướng bổ nhiệm <strong>Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu</strong>, Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n khu 9 giữ chức Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n Khu 9.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top