Thời tiết hôm nay 23/2: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Hôm nay (23/2), khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét...

<div> <div>Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o KTTV Quốc gia, h&ocirc;m nay (23/2), thời tiết tại c&aacute;c khu vực tr&ecirc;n cả nước c&ugrave;ng chung h&igrave;nh th&aacute;i s&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời lạnh, Cụ thể, tại Bắc Bộ trời nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave; v&agrave; sương m&ugrave; nhẹ, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Trong khi đ&oacute;, tại c&aacute;c tỉnh miền Trung - T&acirc;y Nguy&ecirc;n trời c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. Ri&ecirc;ng c&aacute;c tỉnh Nam Bộ c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m kh&ocirc;ng mưa.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/23/cdn-kinhtedothi-vn_ha-noi-ngay-nang-dem-va-sang-troi-ret.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">Thời tiết h&ocirc;m nay 23/2: H&agrave; Nội s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave;, trưa chiều trời nắng.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div><em><strong>Dự b&aacute;o thời tiết c&aacute;c khu vực tr&ecirc;n cả nước ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m 23/2, cụ thể:</strong></em> Khu vực H&agrave; Nội nhiều m&acirc;y, kh&ocirc;ng mưa, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave; nhẹ, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. Gi&oacute; đ&ocirc;ng đến đ&ocirc;ng nam cấp 2 - 3. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 26 độ C.</div> <div>Ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương sương m&ugrave; nhẹ, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng; ri&ecirc;ng khu T&acirc;y Bắc c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m kh&ocirc;ng mưa. Gi&oacute; nhẹ. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, c&oacute; nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C; ri&ecirc;ng khu T&acirc;y Bắc 27 - 30 độ C.</div> <div>Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave; v&agrave; sương m&ugrave; nhẹ, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. Gi&oacute; đ&ocirc;ng đến đ&ocirc;ng nam cấp 2 - 3. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 27 độ C.</div> <div>C&aacute;c tỉnh từ Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương sương m&ugrave; nhẹ, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. Gi&oacute; nhẹ. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 26 độ C.</div> <div>C&aacute;c tỉnh, TP từ Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc cấp 2 - 3. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, ph&iacute;a Nam c&oacute; nơi tr&ecirc;n 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất, ph&iacute;a Bắc 25 - 28 độ C, ph&iacute;a Nam 28 - 31 độ C.</div> <div>Khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc đến đ&ocirc;ng cấp 2 - 3. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 31 độ C.</div> <div>C&aacute;c tỉnh Nam Bộ c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m kh&ocirc;ng mưa. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc đến đ&ocirc;ng cấp 2 - 3. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 33 độ C.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo kinhtedothi.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top