Thêm 87 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang

Bộ Y tế sáng 29/5 ghi nhận 87 ca dương tính nCoV trong nước, gồm Bắc Giang 57, Bắc Ninh 27, Bạc Liêu, Gia Lai và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đều một.

<div> <p class="Normal">Như vậy, hai tỉnh mới xuất hiện Covid-19 l&agrave; Bạc Li&ecirc;u v&agrave; Gia Lai, n&acirc;ng số <span>tỉnh th&agrave;nh c&oacute; dịch l&ecirc;n 33</span>. H&ocirc;m nay cũng l&agrave; ng&agrave;y thứ 33 xuất hiện đợt dịch thứ 4, hơn 1/2 tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước ghi nhận Covid-19 (33 trong số 63 tỉnh th&agrave;nh).</p> <p class="Normal">87 ca mới được ghi nhận từ số 6571-6657, n&acirc;ng tổng số ca nhiễm ở Bắc Giang l&ecirc;n 1881, Bắc Ninh 736, địa b&agrave;n H&agrave; Nội 356 ca (trong đ&oacute; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 90 ca, 50 ca ở Bệnh viện K), Bạc Li&ecirc;u v&agrave; Gia Lai đều một.</p> <p class="Normal"><iframe frameborder="0" height="320" scrolling="no" src="https://flo.uri.sh/visualisation/6251193/embed" width="100%"></iframe></p> <p class="Normal">Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ng&agrave;y 27/4 đến nay l&ecirc;n 3.595 ca. C&oacute; 8 tỉnh gồm Y&ecirc;n B&aacute;i, Quảng Ng&atilde;i, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n Huế đ&atilde; qua 14 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận trường hợp mắc mới.</p> <p class="Normal">Số lượng x&eacute;t nghiệm từ ng&agrave;y 29/4 đến nay thực hiện 1.132.626 x&eacute;t nghiệm cho 2.106.308 lượt mẫu.</p> <p class="Normal"><strong>Bắc Giang</strong></p> <p class="Normal">Ca 6571; 6602 - 6657 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu c&aacute;ch ly v&agrave; khu vực đ&atilde; được phong tỏa, li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m tại c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p class="Normal"><strong>Bạc Li&ecirc;u</strong></p> <p class="Normal">Ca 6572 l&agrave; F1 của 6427, li&ecirc;n quan đến ổ dịch Hội Th&aacute;nh truyền gi&aacute;o Phục Hưng, TP HCM.</p> <p class="Normal"><strong>Bắc Ninh</strong></p> <p class="Normal">Ca 6573 - 6587; 6589 - 6600 l&agrave; F1, li&ecirc;n quan ổ dịch huyện Thu&acirc;n Th&agrave;nh, ổ dịch cũ, đ&atilde; được c&aacute;ch ly.</p> <p class="Normal"><strong>Bệnh viện K</strong></p> <p class="Normal">Ca 6588 l&agrave; F1, đ&atilde; được c&aacute;ch ly trong bệnh viện.</p> <p class="Normal"><strong>Gia Lai</strong></p> <p class="Normal">Ca 6601 l&agrave; F1 của 5410, đ&atilde; được c&aacute;ch ly.</p> <p class="Normal">Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe l&agrave; hơn 161.000, trong đ&oacute; c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện l&agrave; hơn 5.000; c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c l&agrave; hơn 32.000; số c&ograve;n lại tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;.</p> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận khoảng 170 triệu ca Covid-19, trong đ&oacute; hơn 3,4 triệu người đ&atilde; tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc l&agrave; Mỹ, sau đ&oacute; l&agrave; Ấn Độ v&agrave; Brazil.</p> <div class="box_brief_info"> <p>Những biến chủng nCoV mới đ&atilde; ph&aacute;t t&aacute;n mầm bệnh nhanh hơn trước. Các y bác sĩ phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm h&agrave;ng trăm ca mỗi ng&agrave;y. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân v&agrave; doanh nghiệp có thể đồng h&agrave;nh cùng báo VnExpress trong chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức cho tâm dịch&quot;. <span>Xem chi tiết tại đ&acirc;y.</span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top