Thành phố Quảng Ngãi chìm trong bóng tối

Khuya 28/10, thành phố Quảng Ngãi vẫn chìm trong bóng tối vì mất điện. Hàng trăm cột điện bị bão số 9 quật đổ vẫn chưa được khắc phục.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_8d3c2cca136a24136ebf98cd76bf2568_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>L&uacute;c 20h, v&ograve;ng xoay Hai B&agrave; Trưng - Quang Trung tại trung t&acirc;m TP <span>Quảng Ng&atilde;i</span> tối mịt, chỉ c&oacute; &aacute;nh đ&egrave;n của phương tiện giao th&ocirc;ng. To&agrave;n tỉnh Quảng Ng&atilde;i mất điện từ s&aacute;ng 28/10.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_9972_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gia đ&igrave;nh b&agrave; L&ecirc; Thị Lan (phường L&ecirc; Hồng Phong) ra ph&iacute;a ngo&agrave;i ngồi nghe tin về lịch cấp điện trở lại. &quot;Cơn b&atilde;o n&agrave;y khủng khiếp qu&aacute;, l&acirc;u rồi mới thấy Qu&atilde;ng Ng&atilde;i tan hoang như vậy&quot;, B&agrave; Lan n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_0054_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đến tối, nhiều tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố vẫn ngổn ngang c&acirc;y đổ. Kh&ocirc;ng c&oacute; đ&egrave;n đường, người tham gia giao th&ocirc;ng gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_a761fca7db124c064de8ee9581a0d20f_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cầu Tr&agrave; Kh&uacute;c 1 l&uacute;c 21h.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_0075_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sinh hoạt của nhiều hộ d&acirc;n bị đảo lộn. Trong đ&ecirc;m đầu ti&ecirc;n mất điện, người d&acirc;n đi mua nến, đ&egrave;n pin về sử dụng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_9999_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tại một cửa tiệm b&aacute;n đồ điện tr&ecirc;n đường Quang Trung, nhiều người xếp h&agrave;ng từ tối để mua m&aacute;y nổ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_0009_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Anh B&ugrave;i Văn Tiến đến cửa h&agrave;ng mua một chiếc m&aacute;y ph&aacute;t điện trong tối 28/10. &quot;Sợ điện mất d&agrave;i ng&agrave;y n&ecirc;n t&ocirc;i đi mua m&aacute;y nổ. Mua lần n&agrave;y d&ugrave;ng cho sau n&agrave;y lu&ocirc;n&quot;, anh Tiến cho biết. Mỗi chiếc m&aacute;y ph&aacute;t điện n&agrave;y c&oacute; gi&aacute; hơn 10 triệu đồng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 9 vao Quang Ngai anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_9961_zing.jpg" title="bão số 9 vào Quảng Ngãi ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trước đ&oacute;, khoảng 15h ng&agrave;y 28/10, c&acirc;y xanh, cột điện đổ ngổn ngang tại TP Qu&atilde;ng Ng&atilde;i khi cơn <span>b&atilde;o số 9</span> qu&eacute;t qua.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top