Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado

(khoahocdoisong.vn) - Tại D'. El Dorado, cư dân được tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp với những tiện ích đáp ứng đa dạng tiêu chí sống. Những nhu cầu từ ăn uống, vui chơi, mua sắm hay thể thao đều được đáp ứng ngay tại nội khu dự án.

<div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ng&agrave;y nay, ngo&agrave;i những yếu tố như vị tr&iacute;, m&ocirc;i trường sống, uy t&iacute;n chủ đầu tư th&igrave; yếu tố về dịch vụ tiện &iacute;ch ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh một trong những ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng quyết định &quot;xuống tiền&quot;. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, c&aacute;c chủ đầu tư kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực đưa th&ecirc;m nhiều tiện &iacute;ch v&agrave;o dự &aacute;n của m&igrave;nh để thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng. Một trong số đ&oacute; c&oacute; thể kể tới dự &aacute;n D&rsquo;. El Dorado của Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>Vị tr&iacute; giao th&ocirc;ng thuận tiện của D&rsquo;. El Dorado</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">D&rsquo;. El Dorado gồm 2 t&ograve;a th&aacute;p D&rsquo;. El Dorado I v&agrave; D&rsquo;. El Dorado II tọa lạc tại n&uacute;t giao ng&atilde; tư Nguyễn Ho&agrave;ng T&ocirc;n &ndash; Lạc Long Qu&acirc;n v&agrave; Nguyễn Ho&agrave;ng T&ocirc;n &ndash; V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng (quận T&acirc;y Hồ) với giao th&ocirc;ng v&ocirc; c&ugrave;ng thuận tiện, dễ d&agrave;ng kết nối đến c&aacute;c tuyến phố ch&iacute;nh tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố v&agrave; chỉ mất v&agrave;i ph&uacute;t để di chuyển đến s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i... </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong số &iacute;t mảnh đất &quot;v&agrave;ng&quot; hiếm hoi cuối c&ugrave;ng tại H&agrave; Nội với kh&ocirc;ng gian sống v&ocirc; c&ugrave;ng l&yacute; tưởng, một bước chạm hồ T&acirc;y, địa điểm huyệt đạo đầu rồng vượng phong thủy, nơi hội tụ linh kh&iacute; của đất trời Thăng Long. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hồ T&acirc;y được gọi l&agrave; &quot;l&aacute; phổi xanh&quot; của H&agrave; Nội với hơn 500ha mặt nước c&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;n c&acirc;y liễu phủ xanh mặt hồ. Ngo&agrave;i ra hồ T&acirc;y l&agrave; nơi được quy hoạch mang tầm v&oacute;c quốc tế với h&agrave;ng loạt trụ sở c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đại sứ qu&aacute;n v&agrave; văn ph&ograve;ng c&aacute;c tổ chức.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/channel-mediacdn-vn_photo-1-15991013806071982045240.jpg" title="Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ch&iacute;nh v&igrave; l&yacute; do đ&oacute;, những dự &aacute;n tại hồ T&acirc;y lu&ocirc;n tạo ra sức h&uacute;t lớn đối kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; cả những nh&agrave; đầu tư th&ocirc;ng th&aacute;i. Quy tụ tất cả những yếu tố đẹp nhất từ vị tr&iacute;, kh&ocirc;ng gian sống đến những tiện &iacute;ch đẳng cấp&hellip; kh&ocirc;ng kh&oacute; hiểu khi m&agrave; dự &aacute;n D&rsquo;. El Dorado đ&atilde; v&agrave; đang tạo ra cơn sốt tr&ecirc;n thị trường bất động sản.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>Sống tiện nghi tại D&rsquo;. El Dorado</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ngo&agrave;i những gi&aacute; trị nổi bật về kh&ocirc;ng gian sống, D&rsquo;.El Dorado c&ograve;n được Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh đầu tư v&agrave; chăm ch&uacute;t đến những tiện &iacute;ch nhỏ nhất để mang lại cho cư d&acirc;n một cuộc sống đẳng cấp. Kh&ocirc;ng kể đến những tiện &iacute;ch ngoại khu như trường học c&aacute;c cấp, bệnh viện, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n cafe... D&rsquo;. El Dorado c&ograve;n mang những tiện &iacute;ch nội khu đẳng cấp đ&aacute;p ứng nhu cầu của cư d&acirc;n. Hiện nay D&rsquo;. El Dorado I đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động được gần 1 năm v&agrave; đang dần dần ho&agrave;n thiện chất lượng dịch vụ quản l&yacute;, đa dạng tiện nghi. Dự kiến, trong năm nay, t&ograve;a D&rsquo;. El Dorado II cũng sẽ b&agrave;n giao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Những nhu cầu từ ăn uống, vui chơi, mua sắm hay thể thao đều được đ&aacute;p ứng ngay với nh&agrave; h&agrave;ng, caf&eacute;, ph&ograve;ng tập gym, bể bơi&hellip; ngay tại nội khu dự &aacute;n. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/channel-mediacdn-vn_photo-2-1599101380613466369713.jpg" title="Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Cư d&acirc;n sẽ an t&acirc;m tận hưởng cuộc sống ri&ecirc;ng tư, an to&agrave;n với đội ngũ an ninh được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp, hệ thống camera 24/7. Với tất cả những gi&aacute; trị &quot;v&agrave;ng&quot; m&agrave; D&rsquo;. El Dorado c&oacute;, cư d&acirc;n c&oacute; thể an t&acirc;m tận hưởng một cuộc sống đ&iacute;ch thực với những gi&aacute; trị sống ho&agrave;n hảo.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/channel-mediacdn-vn_photo-3-15991013806211793092557.jpg" title="Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng mua căn hộ&nbsp;D&#39;.&nbsp;El&nbsp;Dorado&nbsp;tại&nbsp;thời điểm hiện&nbsp;tại&nbsp;c&ograve;n nhận được những ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng hấp&nbsp;dẫn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tại&nbsp;D&rsquo;.&nbsp;El&nbsp;Dorado&nbsp;II, với c&aacute;c căn hộ từ tầng 9 - 27, kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n sớm 95% GTCH sẽ được&nbsp;hưởng&nbsp;mức chiết khấu 7,3 %. Ngo&agrave;i ra, chủ đầu tư&nbsp;d&agrave;nh tặng 2 năm ph&iacute; quản l&yacute; vận h&agrave;nh v&agrave; g&oacute;i nội thất l&ecirc;n đến 450 triệu đồng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o loại h&igrave;nh căn hộ. Với c&aacute;c căn hộ từ tầng 4 &ndash; 8, kh&aacute;ch h&agrave;ng được tặng g&oacute;i nội thất trị gi&aacute; 4% GTCH. Những kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n sớm 95% GTCH sẽ được&nbsp;hưởng&nbsp;mức chiết khấu 2,5%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đặc biệt từ 27/08 &ndash; 25/09/2020, kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt cọc mua căn hộ, shophouse tại D&rsquo;. El Dorado I v&agrave; D&rsquo;. El Dorado II sẽ được nhận g&oacute;i qu&agrave; tặng tương đương 2% GTCH (c&oacute; thể khấu trừ trực tiếp v&agrave;o GTCH).</span></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Th&ocirc;ng tin chi tiết: S&agrave;n giao dịch bất động sản T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, 24 Quang Trung, Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội. Hotline: 0886 5555 86.</span></p> </blockquote> </div>

Theo Đời sống
back to top