Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang

Bắc Giang "nóng rực" với số ca nhiễm kỷ lục, virus lây lan nhanh chóng nhưng không làm chùn chân những y bác sỹ, tình nguyện viên từ mọi miền tổ quốc.

<div> <p>Ng&agrave;y 27/5, Bộ C&ocirc;ng an tổ chức lễ xuất qu&acirc;n, tiễn 166 y, b&aacute;c sĩ, c&aacute;n bộ y tế C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n của 2 Bệnh viện 19-8 v&agrave; Bệnh viện Y học cổ truyền chi viện ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.</p> <p>Những y b&aacute;c sĩ n&agrave;y sẽ trực tiếp tham gia điều h&agrave;nh, vận h&agrave;nh Bệnh viện D&atilde; chiến số 2 tỉnh Bắc Giang.</p> <p>Trung t&aacute; Phan Ngọc L&yacute;, Ph&oacute; trưởng Khoa Ngoại chia sẻ, ngay từ khi bắt đầu c&oacute; dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t, anh v&agrave; c&aacute;c y b&aacute;c sĩ bệnh viện Y học cổ truyền Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng l&ecirc;n đường t&igrave;nh nguyện khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-ao-trang-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-ninh-1.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><br /> Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động vi&ecirc;n c&aacute;c thầy thuốc l&ecirc;n đường chi viện Bắc Giang.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_img-1622110350832-1622110510127.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ảnh: Phạm T&acirc;m</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_img-1622110350913-1622110510391.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ảnh: Phạm T&acirc;m</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_img-1622110350929-1622110510648.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <p>Những c&aacute;n bộ, y b&aacute;c sỹ n&agrave;y sẽ về gi&uacute;p sức ở Bệnh viện D&atilde; chiến số 2 tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phạm T&acirc;m</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_img-1622110350842-1622110510284.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ảnh: Phạm T&acirc;m</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_img-1622110350837-1622110510207.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-ao-trang-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-ninh-chia-lua.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c y b&aacute;c sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n g&aacute;c lại tất cả việc gia đ&igrave;nh, việc cơ quan để t&igrave;nh nguyện tham gia ph&ograve;ng chống dịch.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cũng trong ng&agrave;y 27/6, đ&aacute;p lời k&ecirc;u gọi của Bộ Y tế, gần trăm giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường Đại học Y Dược Hải Ph&ograve;ng đ&atilde; xung phong t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường chi viện cho Bắc Giang.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-ao-trang-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-ninh-5.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-ao-trang-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-ninh-6.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;i &ocirc;m thật chặt tiễn bạn v&agrave;o t&acirc;m dịch</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-ao-trang-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-ninh-7.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Ảnh: Giadinh.net</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-giang.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Sinh vi&ecirc;n trẻ l&ecirc;n đường . Ảnh: SKĐS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mặc d&ugrave; c&oacute; địa phương đội ngũ y, b&aacute;c sỹ c&ograve;n thiếu, nhưng vẫn cử c&aacute;n bộ tới gi&uacute;p Bắc Giang. Ng&agrave;y 25/5, tỉnh miền n&uacute;i Y&ecirc;n B&aacute;i đ&atilde; cử đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c số 2 về hỗ trợ. Đ&acirc;y l&agrave; những y, b&aacute;c sỹ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế d&agrave;y dạn&nbsp;kinh nghiệm, c&oacute; tr&igrave;nh độ cao.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-giang.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c y b&aacute;c sỹ tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i đang gi&uacute;p Bắc Giang chống dịch</td> </tr> </tbody> </table> <p>Từ TP.HCM, ng&agrave;y 26/5, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy xuất qu&acirc;n chi viện cho Bắc Giang. TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức - Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhắn nhủ: &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n Bắc Giang hãy b&igrave;nh tĩnh v&agrave; an t&acirc;m, bởi lu&ocirc;n c&oacute; cả nước v&agrave; ng&agrave;nh y tế, trong đ&oacute; c&oacute; Bệnh viện Chợ Rẫy lu&ocirc;n lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn&quot;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-ao-trang-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-ninh-4.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Bệnh viện chi viện người v&agrave; vật tư cho t&acirc;m dịch Bắc Giang. Ảnh: VTV</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-giang-1.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&aacute;c sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho phi c&ocirc;ng người Anh l&ecirc;n đường v&agrave;o t&acirc;m dịch Bắc Giang. Ảnh: VTV</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, 200 y, b&aacute;c sĩ Quảng Ninh c&ugrave;ng với những trang thiết bị y tế hiện đại nhất đ&atilde; lao v&agrave;o t&acirc;m dịch Bắc Giang. 250 c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đ&atilde; xuất qu&acirc;n chi viện cho&nbsp;2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.</p> <p>H&agrave; Nội cũng đ&atilde; cử 20 c&aacute;n bộ, y, b&aacute;c sĩ v&agrave; chuy&ecirc;n gia l&agrave; những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tay nghề cao v&agrave; kinh nghiệm chuy&ecirc;n s&acirc;u chi viện cho Bắc Giang với tinh thần gi&uacute;p Bắc Giang cũng giống như gi&uacute;p ch&iacute;nh Thủ đ&ocirc;.</p> <p>Nhiều tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c cũng đ&atilde; gửi trang thiết bị, sinh phẩm x&eacute;t nghiệm tới hỗ trợ Bắc Giang.</p> <p><strong>Anh thợ nh&ocirc;m k&iacute;nh g&oacute;p tiền, xung phong v&agrave;o v&ugrave;ng dịch</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ lực lượng y b&aacute;c sỹ xung phong v&agrave;o tuyến đầu chống dịch, nhiều người từ khắp cả nước cũng tới Bắc Giang gi&uacute;p sức.</p> <p>Khi dịch bệnh căng thẳng, Tỉnh đo&agrave;n Bắc Giang th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển gấp t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n&nbsp;từ c&aacute;c tỉnh chưa c&oacute; dịch để tham gia hỗ trợ y - b&aacute;c sĩ ở tuyến đầu trong việc lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, chỗ nghỉ cho c&aacute;c y - b&aacute;c sĩ; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống; tuy&ecirc;n truyền vận động người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch.</p> <p>H&agrave;ng trăm người đ&atilde; nhắn tin, gọi điện, viết đơn đăng k&yacute; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong đ&oacute; c&oacute; anh&nbsp;Vũ Trung Hiếu (sinh năm 1980, ngụ phường 5, TP Đ&agrave; Lạt, tỉnh L&acirc;m Đồng). Sau khi chuyển khoản ủng hộ Bắc Giang 100 triệu đồng, người thợ l&agrave;m nghề nh&ocirc;m k&iacute;nh n&agrave;y vượt h&agrave;ng ng&agrave;n c&acirc;y số v&agrave;o t&acirc;m dịch.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-mat-lap-lanh-cua-chien-sy-tu-moi-mien-to-quoc-ve-bac-giang.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Anh Hiếu (&aacute;o đen đi đầu) c&ugrave;ng c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ở Bệnh viện d&atilde; chiến số 2 Bắc Giang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi x&eacute;t nghiệm cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2, h&agrave;ng ng&agrave;y, từ 7h, anh c&oacute; mặt tại Tỉnh Đo&agrave;n Bắc Giang phụ tr&aacute;ch bốc xếp, vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a, nhu yếu phẩm đến c&aacute;c v&ugrave;ng dịch, khu c&aacute;ch ly; lắp r&aacute;p giường, quạt tại c&aacute;c gian ph&ograve;ng ở Bệnh viện D&atilde; chiến số 2.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tấm lòng ấm áp từ mọi miền tổ quốc sẻ chia cùng Bắc Giang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_hieu.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Anh Hiếu phụ tr&aacute;ch bốc xếp h&agrave;ng h&oacute;a, vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a, nhu yếu phẩm đến c&aacute;c v&ugrave;ng dịch, khu c&aacute;ch ly. Ảnh: Tỉnh Đo&agrave;n Bắc Giang cung cấp</td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;T&ocirc;i hi vọng được g&oacute;p sức, gi&uacute;p người d&acirc;n Bắc Giang đẩy l&ugrave;i dịch bệnh. T&ocirc;i cũng đ&atilde; x&aacute;c định ngay từ đầu, khi n&agrave;o hết dịch, t&ocirc;i mới về qu&ecirc;&rdquo;, anh Hiếu gi&atilde;i b&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Tai có khả năng tự làm sạch mà không cần lấy ráy tai thường xuyên. Dùng tăm bông hoặc các vật dụng vệ sinh tai thụt sâu, dễ đẩy ráy vào sâu bên trong, nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng cao.
back to top