Tài trợ lập quy hoạch: Không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của xã hội

Các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước làm cơ sở để chủ động bố trí kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn theo quy định.

Trong việc tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng, để đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng quy định pháp luật, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Theo Đời sống
back to top