Sự lựa chọn an cư thông thái của gia đình có trẻ nhỏ

(khoahocdoisong.vn) - Vì những lợi ích tuyệt vời mà “không gian xanh”, “thiên nhiên” đã trở thành từ khóa quan trọng khi tìm kiếm nơi ở của các gia đình có trẻ nhỏ.

<div> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu chỉ ra rằng, việc gần gũi với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; m&ocirc;i trường xanh gi&uacute;p trẻ cải thiện tinh thần v&agrave; thể chất, tăng sự tập trung v&agrave; t&iacute;nh kỷ luật. Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cũng l&agrave; nơi trẻ được r&egrave;n luyện kỹ năng sống, ươm mầm s&aacute;ng tạo, nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn v&agrave; tăng khả năng nhận thức.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n hiện nay c&oacute; một thực tế l&agrave; trẻ em tại c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn như H&agrave; Nội, TPHCM&nbsp;đang bị số h&oacute;a từng ng&agrave;y. Cuộc sống đ&ocirc; thị đ&atilde; thu hẹp <span>kh&ocirc;ng gian vui chơi</span> cho n&ecirc;n trẻ nhỏ thường giải tr&iacute; bằng những tr&ograve; chơi c&ocirc;ng nghệ số với ưu điểm nhanh tiện v&agrave; hấp dẫn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ngo&agrave;i những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ th&igrave; c&aacute;c bậc phụ huynh cũng &iacute;t c&oacute; thời gian cho con c&aacute;i <span>trải nghiệm thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</span>.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, để c&acirc;n bằng giữa nhu cầu t&igrave;m kiếm m&ocirc;i trường sống tốt cho con c&aacute;i v&agrave; điều kiện c&ocirc;ng việc tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; con nhỏ sẽ muốn lựa chọn những loại h&igrave;nh bất động sản c&oacute; kh&ocirc;ng gian xanh, kh&ocirc;ng qu&aacute; xa trung t&acirc;m nhưng c&oacute; quy hoạch tốt về cơ sở hạ tầng, giao th&ocirc;ng. Tại H&agrave; Nội, hiện nay c&oacute; khu vực T&acirc;y hồ T&acirc;y l&agrave; một điểm đến ph&ugrave; hợp, đ&aacute;p ứng được nhu cầu của những gia đ&igrave;nh c&oacute; con nhỏ.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Sự lựa chọn an cư thông thái của gia đình có trẻ nhỏ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/image-vtc-vn_image001-10473979.jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Nổi bật tại khu vực T&acirc;y hồ T&acirc;y c&oacute; <span>dự &aacute;n D&rsquo;. El Dorado</span> do <span>Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh</span> ph&aacute;t triển.&nbsp;D&rsquo;. El Dorado được hưởng lợi từ <span>quy hoạch giao th&ocirc;ng</span> v&agrave; hạ tầng tốt n&ecirc;n việc di chuyển thuận lợi, v&agrave; tiện &iacute;ch đầy đủ phục vụ cuộc sống như trường học, bệnh viện, trung t&acirc;m thương mại&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Ưu thế hơn c&aacute;c dự &aacute;n trong khu vực, D&rsquo;. El Dorado sở hữu vị tr&iacute; ngay s&aacute;t hồ T&acirc;y. Ngay trong ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh, cư d&acirc;n c&oacute; thể được tận hưởng một kh&ocirc;ng gian sống h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n với kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi m&aacute;t từ hồ T&acirc;y, đ&oacute;n nắng gi&oacute; của tự nhi&ecirc;n v&agrave;o nh&agrave;. H&agrave;ng ng&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ trẻ nhỏ m&agrave; cả gia đ&igrave;nh sẽ được tận hưởng niềm vui cuộc sống, tinh thần sảng kho&aacute;i, giải tỏa &acirc;u lo, tăng sức đề kh&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tận dụng lợi thế ưu việt của dự &aacute;n với những khoảng <span>kh&ocirc;ng gian thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</span> rộng lớn, tại mỗi căn hộ, Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; đầu tư hệ thống cửa k&iacute;nh v&agrave; ban c&ocirc;ng rộng lớn nhằm tối đa h&oacute;a c&aacute;c khoảng xanh, &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n v&agrave; bầu <span>kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh</span> của m&ocirc;i trường nơi đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn thế, chỉ một v&agrave;i ph&uacute;t đi bộ, mỗi ng&agrave;y trẻ em c&oacute; thể được cha mẹ cho dạo chơi dưới những b&oacute;ng c&acirc;y xanh m&aacute;t ven hồ. Hoặc đi th&ecirc;m một ch&uacute;t nữa, con trẻ c&oacute; thể thoải m&aacute;i n&ocirc; đ&ugrave;a tại nhiều vườn hoa, c&ocirc;ng vi&ecirc;n trong khu vực&hellip;</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Sự lựa chọn an cư thông thái của gia đình có trẻ nhỏ - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/image-vtc-vn_image003-10474029.jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, t&ograve;a D&rsquo;. El Dorado I đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động từ cuối năm 2019 v&agrave; t&ograve;a D&rsquo;. El Dorado II dự kiến sẽ được b&agrave;n giao trong qu&yacute; II/2020 n&agrave;y. Một cuộc sống an nhi&ecirc;n thư th&aacute;i, một chốn an cư l&yacute; tưởng cho <span>sự ph&aacute;t triển của trẻ</span> nhỏ sẽ sớm bắt đầu tại đ&acirc;y. D&rsquo;. El Dorado chắc chắn l&agrave; một lời giải ho&agrave;n hảo cho mong muốn của những gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với đ&oacute;, <span>Chủ đầu tư T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh</span> cũng đưa ra những ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng đầy hấp dẫn cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Với D&rsquo;. El Dorado I, tại căn hộ số 18, kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n sớm 95% GTCH sẽ được hưởng mức chiết khấu l&ecirc;n đến 10% v&agrave; được tặng 2 năm ph&iacute; quản l&yacute; vận h&agrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n theo tiến độ sẽ được hưởng mức chiết khấu 4%.</p> <p style="text-align: justify;">Tại D. El Dorado II, với c&aacute;c căn hộ từ tầng 9 - 27, kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n theo tiến độ th&ocirc;ng thường sẽ hưởng mức chiết khấu 3,5%/GTCH, thanh to&aacute;n sớm 95% sẽ được hưởng mức chiết khấu 9,6% trong th&aacute;ng 4/2020. Ngo&agrave;i ra, chủ đầu tư d&agrave;nh tặng 2 năm ph&iacute; quản l&yacute; vận h&agrave;nh v&agrave; g&oacute;i nội thất l&ecirc;n đến 450 triệu đồng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o loại h&igrave;nh căn hộ. Với c&aacute;c căn hộ từ tầng 4 &ndash; 8, kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n sớm 95% sẽ được hưởng mức chiết khấu 3%. Đặc biệt, kh&aacute;ch h&agrave;ng mua căn hộ được tặng g&oacute;i nội thất trị gi&aacute; 4% GTCH.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng tin chi tiết: <span>S&agrave;n giao dịch bất động sản</span> T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, 24 Quang Trung, Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội.&nbsp;Hotline: 0886 5555 86&nbsp;</p> </blockquote> </div>

Theo Đời sống
back to top