Số ca nhiễm COVID-19 tại Lào tăng gấp 3 sau 3 ngày

Lào không còn là nước có số ca nhiễm thấp nhất ở Đông Nam Á nhưng vẫn là quốc gia duy nhất trong khu vực chưa có trường hợp tử vong vì COVID-19.

<div> <p>Trong ba ng&agrave;y gần nhất, tổng số ca nhiễm COVID-19 được ph&aacute;t hiện tại L&agrave;o đ&atilde; tăng gấp gần ba lần, khiến L&agrave;o kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; nước c&oacute; ca nhiễm thấp nhất ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, tờ <i>The Laotian Times</i> đưa tin.</p> <p>Sau khi dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh, nhất l&agrave; ở thủ đ&ocirc; Vientiane, do nguồn l&acirc;y từ một số đối tượng <span>nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p</span> từ Th&aacute;i Lan, L&agrave;o li&ecirc;n tiếp &quot;ph&aacute;&quot; kỷ lục đ&aacute;ng buồn ở nước n&agrave;y về số ca nhiễm mới trong mỗi 24 giờ.</p> <p>Sau khi số ca nhiễm mới trong ng&agrave;y giảm từ 28 (ng&agrave;y 21-4) xuống c&ograve;n 6 (ng&agrave;y 22-4), L&agrave;o đ&atilde; c&ocirc;ng bố 65 ca nhiễm mới trong ng&agrave;y 23-4, khiến tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước n&agrave;y tăng th&ecirc;m gần 70%.&nbsp;</p> <p class="item-photo"><img alt="Số ca nhiễm COVID-19 tại Lào tăng gấp 3 sau 3 ngày - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/25/photo-cms-plo-zadn-vn_covidvientianexinhua_aftg.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Một bệnh nh&acirc;n nhiễm COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đ&ocirc; Vientiane (L&agrave;o). Ảnh: T&Acirc;N HOA X&Atilde;</em></p> <p>Ng&agrave;y 24-4, L&agrave;o tiếp tục x&aacute;c nhận 88 ca nhiễm mới, n&acirc;ng tổng số ca nhiễm l&ecirc;n con số 247, &quot;nhường lại&quot; vị tr&iacute; quốc gia c&oacute; số ca nhiễm COVID-19 thấp nhất ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; cho Brunei (223 trường hợp).</p> <p>D&ugrave; vậy, L&agrave;o vẫn l&agrave; nước duy nhất trong khu vực chưa c&oacute; ca nhiễm COVID-19 n&agrave;o tử vong.</p> <p>Kể từ khi ph&aacute;t hiện l&agrave;n s&oacute;ng dịch thứ hai h&ocirc;m 20-4, thủ đ&ocirc; Vientiane đ&atilde; ph&aacute;t hiện tổng cộng 176 ca nhiễm. C&aacute;c ca nhiễm c&ograve;n lại ở c&aacute;c tỉnh Champasack (6 ca), Bokeo (5 ca), Savannakhet (1 ca) v&agrave; tỉnh Vientiane (1 ca).</p> <p>Đợt l&acirc;y nhiễm n&agrave;y c&oacute; thể đ&atilde; bắt đầu từ trước đ&oacute; hai tuần, khi một trường hợp được cho l&agrave; đ&atilde; nhiễm bệnh sau khi tiếp x&uacute;c với ba người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p từ Th&aacute;i Lan h&ocirc;m 6-4. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, dịp tết truyền thống Bunpimay (từ ng&agrave;y 14-4 đến ng&agrave;y 16-4) c&oacute; thể đ&atilde; khiến t&igrave;nh h&igrave;nh <span>COVID-19 tại L&agrave;o</span> th&ecirc;m phức tạp.</p> <p>Thủ đ&ocirc; Vientiane đang bị phong tỏa trong thời gian ch&iacute;nh quyền gấp r&uacute;t truy vết v&agrave; đẩy nhanh x&eacute;t nghiệm để ph&aacute;t hiện c&aacute;c ca nhiễm trong cộng đồng. Lệnh phong tỏa sẽ k&eacute;o d&agrave;i tới hết ng&agrave;y 5-5.</p> <p>Thủ đ&ocirc; Vientiane đang sử dụng ba bệnh viện ch&iacute;nh để điều trị c&aacute;c ca nhiễm COVID-19, trong khi bốn bệnh viện kh&aacute;c đang được chuẩn bị để chia sẻ &aacute;p lực điều trị trong kịch bản số ca nhiễm c&oacute; thể tiếp tục tăng nhanh. Ba bệnh viện d&atilde; chiến với tổng cộng 1.150 giường bệnh đang được lập ra tại ba trung t&acirc;m thể thao.</p> <p>C&aacute;c quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đ&atilde; c&oacute; mặt tại c&aacute;c khu vực điều trị để hỗ trợ về c&aacute;c trang thiết bị bảo hộ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế.</p> <p>L&agrave;o cũng đang đẩy nhanh chiến dịch ti&ecirc;m vaccine ngừa COVID-19. Theo b&aacute;o c&aacute;o mới nhất, 102.310 người L&agrave;o đ&atilde; được ti&ecirc;m &iacute;t nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19, chiếm 1,3% d&acirc;n số nước n&agrave;y.&nbsp;</p> <div> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Dẫn tin từ tờ <em>Thai Post</em>, <em>The Laotian Times</em> cho biết giới chức Th&aacute;i Lan đang chuẩn bị truy tố hai đối tượng người Th&aacute;i v&agrave; một đối tượng người L&agrave;o v&igrave; nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; l&acirc;y nhiễm COVID-19 ở L&agrave;o.</p> <p>Sau khi nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o L&agrave;o, hai nam giới người Th&aacute;i v&agrave; một phụ nữ người L&agrave;o - những đối tượng được x&aacute;c định l&agrave; nguồn l&acirc;y của &quot;ca nhiễm số 59&quot; m&agrave; L&agrave;o c&ocirc;ng bố đầu <span>l&agrave;n s&oacute;ng COVID-19 thứ hai</span> - đ&atilde; nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p trở lại Th&aacute;i Lan. Cả ba đều bị ph&aacute;t hiện nhiễm COVID-19 v&agrave; đang được điều trị tại tỉnh Nong Khai (gi&aacute;p với thủ đ&ocirc; Vientiane của L&agrave;o).</p> <p>Người l&aacute;i thuyền chở c&aacute;c đối tượng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p n&agrave;y đ&atilde; bị bắt giữ tại nh&agrave; ở huyện Pak Ngum, thủ đ&ocirc; Vientiane.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top