Smartphone VinSmart sản xuất cho thị trường Mỹ đã bắt đầu lên kệ

Các mẫu điện thoại thông minh 'made in Vietnam' do VinSmart sản xuất đã chính thức được bày bán trên một số trang bán lẻ thị trường Mỹ.

<div> <div class="article-photo"><img alt="Smartphone VinSmart san xuat cho thi truong My da bat dau len ke hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/22/cdnimg-vietnamplus-vn_vsmart.png" title="Smartphone VinSmart sản xuất cho thị trường Mỹ đã bắt đầu lên kệ hình ảnh 1" /><span>Mẫu điện thoại Maetro Plus do <span><strong>VinSmart</strong></span> sản xuất được b&aacute;n tr&ecirc;n trang Walmart.com (Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh)</span></div> <p>Theo một số th&ocirc;ng tin được tiết lộ, ba mẫu smartphone m&agrave; VinSmart sản xuất cho nh&agrave; mạng Mỹ đ&atilde; được b&aacute;n ra từ đầu năm 2021.</p> <p>C&aacute;c mẫu smartphone do VinSmart sản xuất cho <span><strong>AT&amp;T</strong></span> đ&atilde; được b&aacute;n tr&ecirc;n hệ thống cửa h&agrave;ng của nh&agrave; mạng n&agrave;y cũng như những đối t&aacute;c như Walmart.</p> <p>Cả 3 đều l&agrave; những smartphone với cấu h&igrave;nh cơ bản c&oacute; t&ecirc;n Maestro Plus, Motivate v&agrave; Fusion Z.</p> <p>Mẫu điện thoại Maestro Plus sở hữu cấu h&igrave;nh cao nhất được trang bị vi xử l&yacute; Qualcomm Snapdragon 460 với m&agrave;n h&igrave;nh 6,22 inch. Chiếc smartphone n&agrave;y được b&aacute;n tr&ecirc;n trang web của Walmart với gi&aacute; trả trước&nbsp;89USD, v&agrave; chỉ sử dụng được với mạng AT&amp;T.</p> <p>Mẫu điện thoại Motivate cũng được nh&agrave; b&aacute;n lẻ n&agrave;y ni&ecirc;m yết với gi&aacute; trả trước&nbsp;49USD. Mẫu điện thoại Fusion Z được b&aacute;n tr&ecirc;n trang của AT&amp;T với gi&aacute; rẻ nhất chỉ&nbsp;39,9USD.</p> <p>Khi t&igrave;m kiếm t&ecirc;n m&atilde; của c&aacute;c smartphone n&oacute;i tr&ecirc;n ở trang web th&ocirc;ng tin thiết bị do FCC cấp ph&eacute;p, th&ocirc;ng tin nh&agrave; sản xuất thiết bị gốc (OEM) được hiển thị l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Sản xuất VinSmart.</p> <p>C&aacute;c t&agrave;i liệu của mẫu Motivate v&agrave; Fusion Z đ&atilde; được VinSmart gửi để FCC duyệt từ th&aacute;ng 6/2020. Trong khi đ&oacute;, mẫu Maestro Plus được gửi duyệt v&agrave;o th&aacute;ng 9/2020.</p> <p>Ngo&agrave;i 3 mẫu smartphone n&oacute;i tr&ecirc;n, trang web của FCC c&ograve;n liệt k&ecirc; nhiều mẫu điện thoại kh&aacute;c do VinSmart sản xuất đ&atilde; vượt qua c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra chất lượng để b&aacute;n tại Mỹ, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều mẫu vừa gửi t&agrave;i liệu ph&ecirc; duyệt v&agrave;o th&aacute;ng 1/2021. Trong số đ&oacute;, c&oacute; cả sản phẩm mang cấu h&igrave;nh tương ứng Vsmart Aris, mẫu điện thoại được b&aacute;n tại Việt Nam cuối năm 2020.</p> <p><strong><span>[VinSmart sắp xuất khẩu d&ograve;ng điện thoại th&ocirc;ng minh đầu ti&ecirc;n hỗ trợ 5G sang thị trường Mỹ]</span></strong></p> <p>Th&aacute;ng 10/2020, VinSmart tiết lộ đang sản xuất smartphone để xuất khẩu sang Mỹ cho một đối t&aacute;c. Đối t&aacute;c n&agrave;y l&agrave; nh&agrave; mạng AT&amp;T, theo c&aacute;c th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; tr&ecirc;n trang web Ủy ban Viễn th&ocirc;ng Mỹ (FCC).</p> <p>B&agrave; Nguyễn Thị Hồng - Tổng Gi&aacute;m đốc khối Điện thoại của VinSmart cũng x&aacute;c nhận smartphone do c&ocirc;ng ty n&agrave;y sản xuất sẽ b&aacute;n tại Mỹ trong năm nay. B&agrave; Hồng cũng cho biết Aris 5G, mẫu smartphone đầu ti&ecirc;n hỗ trợ 5G của VinSmart c&oacute; thể được b&aacute;n ở Mỹ trước Việt Nam./.</p> <div class="cms-author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
back to top