Sáng 31/5, đã 45 ngày không có ca mắc ở cộng đồng, cập nhật tình hình sức khoẻ trẻ 1 tuổi bị COVID-19

Bản tin lúc 6h ngày 31/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 45 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân 328- bé trai 1 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không sốt, không ho...

<div> <p><strong>T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16/4 đến 6h ng&agrave;y 31/5: Đ&atilde; 45 ng&agrave;y Việt Nam bảo vệ đựơc th&agrave;nh quả bước đầu trong c&ocirc;ng cuộc chống dịch COVID-19 l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</strong></p> <p>T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 31/5: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 30/5 đến 6h ng&agrave;y 31/5: ghi nhận 0 ca mắc mới</p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly):&nbsp;7.870, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 69</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 6.870</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 931</p> <p><strong>Theo th&ocirc;ng tin từ Tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, đến thời điểm n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; 279/328 bệnh nh&acirc;n&nbsp;COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi (chiếm tổng số 85% ca bệnh COVID-19 ở nước ta).</strong></p> <p>49 bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại đang được điều trị tại 9 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong t&igrave;nh trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đ&oacute;, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW đang điều trị nhiều nhất 19 ca bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Li&ecirc;u c&oacute; 13 ca, Bệnh viện đa khoa tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh c&oacute; 7 ca...</p> <p><em>T&iacute;nh đến s&aacute;ng ng&agrave;y 31/5, trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị</em>, theo d&otilde;i sức khoẻ tại c&aacute;c cơ sở y tế,&nbsp;hiện c&oacute;&nbsp;9 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2 v&agrave;&nbsp;17 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh 2 lần trở l&ecirc;n với virus SARS-CoV-2.</p> <p><em>Li&ecirc;n quan đến sức khoẻ của bệnh nh&acirc;n 328</em>, được th&ocirc;ng b&aacute;o s&aacute;ng ng&agrave;y 30/5 l&agrave; một b&eacute; trai 1 tuổi (bay từ Li&ecirc;n bang Nga về S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN0062 v&agrave;o ng&agrave;y 13/5), hiện b&eacute; được c&aacute;ch ly v&agrave; điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, &ocirc;ng Nguyễn Văn Hải, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương cho biết việc điều trị cho b&eacute; được thực hiện theo đ&uacute;ng ph&aacute;c đồ của Bộ Y tế. C&aacute;c y b&aacute;c sĩ theo d&otilde;i s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của trẻ.</p> <p>Hiện b&eacute; khỏe mạnh, ăn uống b&igrave;nh thường, kh&ocirc;ng sốt, kh&ocirc;ng ho, kh&ocirc;ng kh&oacute; thở, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; đi ngo&agrave;i ph&acirc;n lỏng 2-3 lần/ng&agrave;y. Mẹ bệnh nhi c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh, được mặc trang phục bảo hộ cẩn thận để chăm s&oacute;c con.</p> <p>Trước đ&oacute;, trẻ được c&aacute;ch ly ngay tại Trung đo&agrave;n 125, Cộng Ho&agrave;, Ch&iacute; Linh, tỉnh Hải Dương v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh. Ng&agrave;y 28/5, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu x&eacute;t nghiệm lần 4 v&agrave; cho kết quả dương t&iacute;nh. Ng&agrave;y 29/5, kết quả x&eacute;t nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cũng theo &ocirc;ng Hải hai trường hợp kh&aacute;c mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện cũng đ&atilde; c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2. Nếu c&oacute; th&ecirc;m một x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh nữa, dự kiến bệnh viện sẽ c&ocirc;ng bố khỏi bệnh hai bệnh nh&acirc;n n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top