Rút ngắn thời gian cách ly người nhập cảnh đã tiêm vaccine

Người nhập cảnh Việt Nam đã tiêm vaccine Covid-19 hoặc cơ thể có miễn dịch, xét nghiệm âm tính được rút ngắn thời gian cách ly tập trung.

<div> <p class="Normal">Tại cuộc họp chiều 2/6, Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo) y&ecirc;u cầu Bộ Y tế khẩn trương ban h&agrave;nh quy tr&igrave;nh x&eacute;t nghiệm mới với c&aacute;c trường hợp n&ecirc;u tr&ecirc;n. Bộ Y tế dự kiến r&uacute;t ngắn thời gian c&aacute;ch ly tập trung với người nhập cảnh đ&atilde; ti&ecirc;m vaccine c&ograve;n một tuần.</p> <p class="Normal">Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ được giao khẩn trương th&uacute;c đẩy c&aacute;c nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghệ kết hợp để c&oacute; phương ph&aacute;p, thiết bị x&eacute;t nghiệm mới, &quot;bởi việc lấy mẫu x&eacute;t nghệm s&agrave;ng lọc tầm so&aacute;t diện rộng hiện nay v&ocirc; c&ugrave;ng vất vả v&agrave; tốn k&eacute;m&quot;.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Hành khách nhập cảnh làm thủ tục kiểm dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hữu Khoa" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-1-1956-1584963682-4230-1622684577.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">H&agrave;nh kh&aacute;ch nhập cảnh l&agrave;m thủ tục kiểm dịch tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất. Ảnh: <em>Hữu Khoa</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Tại cuộc họp, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch, ngay từ khi dịch mới b&ugrave;ng ph&aacute;t, Ch&iacute;nh phủ, Ban chỉ đạo đ&atilde; c&oacute; chủ trương nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển vaccine trong nước; tiếp cận, đ&agrave;m ph&aacute;n mua vaccine từ th&aacute;ng 5/2020. Bộ Y tế  cho biết dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam c&oacute; đủ vaccine ti&ecirc;m cho 70% d&acirc;n số (150 triệu liều).</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng điều quan trọng nhất l&agrave; phải c&oacute; vaccine c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt, nhất l&agrave; trước th&aacute;ng 10/2021. Bộ Y tế cần tạo mọi điều kiện để nhập khẩu vaccine, nếu vướng mắc Bộ kh&ocirc;ng th&aacute;o gỡ được th&igrave; tr&igrave;nh ngay Ch&iacute;nh phủ. Ngo&agrave;i ra, Bộ Y tế phải c&oacute; kế hoạch điều tiết nguồn vaccine (d&ugrave; rất kh&oacute; v&igrave; phụ thuộc v&agrave;o tiến độ giao h&agrave;ng của nh&agrave; cung cấp), tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng trước mắt chưa c&oacute; vaccine, nhưng đến cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022 lại về cấp tập.</p> <p class="Normal">Trước đ&acirc;y, Việt Nam quy định tất cả người nhập cảnh v&agrave; người tiếp x&uacute;c gần với ca nhiễm phải c&aacute;ch ly tập trung 14 ng&agrave;y. Sau ba lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh, những người n&agrave;y được gi&aacute;m s&aacute;t sức khỏe tại nh&agrave; hoặc nơi lưu tr&uacute; th&ecirc;m 14 ng&agrave;y nữa. Từ ng&agrave;y 5/5, Bộ Y tế quyết định k&eacute;o d&agrave;i thời gian c&aacute;ch ly tập trung người tiếp x&uacute;c gần với ca dương t&iacute;nh v&agrave; người nhập cảnh Việt Nam l&ecirc;n 21 ng&agrave;y. Sau ba lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh, họ tiếp tục được theo d&otilde;i sức khỏe tại nh&agrave; 7 ng&agrave;y.</p> <p class="Normal">Giữa th&aacute;ng 5, Cục Y tế dự ph&ograve;ng (Bộ Y tế) cho biết đ&atilde; đề xuất Ban chỉ đạo chủ trương c&aacute;ch ly tập trung 7 ng&agrave;y người nhập cảnh c&oacute; hộ chiếu vaccine; x&eacute;t nghiệm hai lần, nếu &acirc;m t&iacute;nh sẽ c&aacute;ch ly tại nh&agrave; hoặc nơi lưu tr&uacute; th&ecirc;m 7 ng&agrave;y. Cụ thể người nhập cảnh c&oacute; hộ chiếu vaccine sẽ được x&eacute;t nghiệm lần đầu v&agrave;o ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n sau khi nhập cảnh; lần thứ hai v&agrave;o ng&agrave;y c&aacute;ch ly thứ s&aacute;u. Lần x&eacute;t nghiệm thứ ba được thực hiện v&agrave;o ng&agrave;y cuối trong chuỗi c&aacute;ch ly tại nh&agrave; hoặc nơi lưu tr&uacute;. Nếu cả ba lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh, người nhập cảnh được kết th&uacute;c c&aacute;ch ly.</p> <p class="Normal">Sau đ&oacute;, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ng&agrave;y 19/5, Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam y&ecirc;u cầu Bộ Y tế x&acirc;y dựng, ban h&agrave;nh hướng dẫn c&aacute;ch ly tập trung 7 ng&agrave;y &quot;người nhập cảnh an to&agrave;n&quot;.</p> <div class="box_brief_info"> <p>Những biến chủng nCoV mới đ&atilde; ph&aacute;t t&aacute;n mầm bệnh nhanh hơn trước. Các y bác sĩ phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm h&agrave;ng trăm ca mỗi ng&agrave;y. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân v&agrave; doanh nghiệp có thể đồng h&agrave;nh cùng báo VnExpress trong chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức cho tâm dịch&quot;. <span>Xem chi tiết tại đ&acirc;y.</span></p> </div> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top