Quyết liệt giải ngân đầu tư công

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng.

<div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/12/2355_image001.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tại <strong>Quảng Ninh</strong>, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp để th&ocirc;ng qua một số Nghị quyết quan trọng trong ph&aacute;t triển kinh tế; trong đ&oacute; c&oacute; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư c&ocirc;ng trung hạn c&aacute;c nguồn vốn, c&aacute;c biện ph&aacute;p điều h&agrave;nh ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Quảng Ninh rất chậm, thậm ch&iacute; c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n chưa giải ng&acirc;n được đồng vốn n&agrave;o. Trong khi đ&oacute;, tỉnh Quảng Ninh đặt mục ti&ecirc;u đến ng&agrave;y 30/9 phải giải ng&acirc;n đạt 100% nguồn vốn.</p> <p style="text-align: justify;">Theo kế hoạch vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2020, c&aacute;c địa phương của tỉnh Quảng Ninh được giao giải ng&acirc;n tr&ecirc;n 10.650 tỷ đồng, chiếm tr&ecirc;n 65,7% tổng nguồn vốn kế hoạch chi đầu tư c&ocirc;ng năm 2020 tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh; trong đ&oacute;, vốn ng&acirc;n s&aacute;ch cấp tỉnh được giao gần 3.000 tỷ đồng; c&ograve;n lại l&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch Trung ương, cấp huyện, x&atilde;.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư Quảng Ninh, việc giải ng&acirc;n chưa đảm bảo theo kế hoạch. Đến ng&agrave;y 26/8, vốn theo kế hoạch Ch&iacute;nh phủ giao đạt 94,3%, tuy nhi&ecirc;n tỷ lệ giải ng&acirc;n chung to&agrave;n tỉnh mới đạt 65%; trong đ&oacute;, một số dự &aacute;n c&oacute; tỷ lệ giải ng&acirc;n rất thấp. Cụ thể, c&oacute; 10 dự &aacute;n giải ng&acirc;n đạt 0%; 6 dự &aacute;n giải ng&acirc;n dưới 10%; 22 dự &aacute;n giải ng&acirc;n đạt từ 10-50%.</p> <p style="text-align: justify;">Tỉnh Quảng Ninh cũng đ&atilde; điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn hơn 749 tỷ đồng; điều h&ograve;a giảm kế hoạch vốn c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n được bố tr&iacute; từ nguồn thu tiền đấu gi&aacute; đất với tổng số hơn 1.000 tỷ đồng; điều h&ograve;a giảm kế hoạch vốn c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n do hụt nguồn thu b&aacute;n t&agrave;i sản c&ocirc;ng l&agrave; cầu dẫn, v&ugrave;ng quay xe thuộc dự &aacute;n cầu dẫn, bến du thuyền cảng kh&aacute;ch quốc tế H&ograve;n Gai.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Mặt kh&aacute;c, tỉnh giảm kế hoạch vốn c&aacute;c dự &aacute;n đường nối khu c&ocirc;ng nghiệp C&aacute;i L&acirc;n qua khu c&ocirc;ng nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long &ndash; V&acirc;n Đồn với số vốn 159 tỷ đồng; cắt giảm 40 dự &aacute;n với số tiền hơn 397 tỷ đồng; điều h&ograve;a 9 dự &aacute;n k&eacute;o d&agrave;i với số tiền hơn 390 tỷ đồng&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n K&yacute;, B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, c&aacute;c địa phương phải cam kết trước Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh, nếu trước 30/9 kh&ocirc;ng giải ng&acirc;n được vốn đầu tư c&ocirc;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm.</p> <p style="text-align: justify;">Tỉnh ủy <strong>Cao Bằng</strong> cũng vừa tổ chức Hội nghị chuy&ecirc;n đề về đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng, thu ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2020. Tại đ&acirc;y, B&iacute; thư Tỉnh Cao Bằng Lại Xu&acirc;n M&ocirc;n đề nghị, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương cần quyết t&acirc;m, quyết liệt, đổi mới c&aacute;ch l&agrave;m để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; thu ng&acirc;n s&aacute;ch trong những th&aacute;ng cuối năm.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh Cao Bằng, năm 2020, tổng vốn đầu tư c&ocirc;ng của tỉnh Cao Bằng l&agrave; tr&ecirc;n 4.165 tỷ đồng. T&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/8/2020, giải ng&acirc;n vốn đầu tư&nbsp; đạt 45,8% kế hoạch, tăng tr&ecirc;n 10% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Để đẩy nhanh giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng, c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, địa phương cần x&aacute;c định giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng l&agrave; nhiệm vụ trong t&acirc;m từ nay đến hết năm 2020; x&aacute;c định r&otilde; c&aacute;c tồn tại, yếu k&eacute;m trong c&aacute;c kh&acirc;u chỉ đạo, điều h&agrave;nh, quản l&yacute; đến tổ chức dự &aacute;n đầu tư. Đồng thời, c&aacute;c đơn vị cần thường xuy&ecirc;n kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, xử l&yacute; những kh&oacute; khăn trong giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng như thủ tục đầu tư, giải ph&oacute;ng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết to&aacute;n vốn đầu tư.</p> <p style="text-align: justify;">B&iacute; thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xu&acirc;n M&ocirc;n đề nghị c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, địa phương quyết t&acirc;m, quyết liệt đổi mới s&aacute;ng tạo, tạo ra những c&aacute;ch l&agrave;m mới để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về thu ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Trong giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng, c&aacute;c sở ng&agrave;nh, địa phương cần r&uacute;t kinh nghiệm với c&aacute;c nh&agrave; thầu, r&agrave; so&aacute;t năng lực c&aacute;c nh&agrave; thầu để đảm bảo tiến độ chất lượng. Đối với thu ng&acirc;n s&aacute;ch, c&aacute;c đơn vị cần khai th&aacute;c hiệu quả c&aacute;c nguồn thu, nhất l&agrave; nguồn thu từ tiền sử dụng đất; thu ph&iacute; cửa khẩu&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Để ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u tăng trưởng kinh tế năm 2020 l&agrave; 6,9%, Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, địa phương tăng cường, thực hiện hiệu quả c&aacute;c nhiệm vụ để khơi th&ocirc;ng v&agrave; tăng nguồn thu ng&acirc;n s&aacute;ch. C&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, địa phương thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i thuế, ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp vượt kh&oacute; khăn do dịch COVID &ndash; 19; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&uacute;c tiến thương mại v&agrave; đầu tư. C&aacute;c chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ng&acirc;n vốn đầu tư x&acirc;y dựng cơ bản...</p> <p style="text-align: justify;">Tại <strong>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</strong>, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc vừa chỉ đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, địa phương, đơn vị trong tỉnh từ nay đến cuối năm tiếp tục thực hiện đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p thu ng&acirc;n s&aacute;ch, bảo đảm thu đ&uacute;ng, thu đủ, tăng nguồn thu cho ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương; thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute;, triệt để tiết kiệm chi thường xuy&ecirc;n, kh&ocirc;ng chi những nhiệm vụ chưa cần thiết; ch&uacute; trọng c&aacute;c giải ph&aacute;p chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, bảo đảm ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u kế hoạch hằng năm của Trung ương, của tỉnh đề ra.</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;i Nguy&ecirc;n cũng đẩy nhanh tiến độ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng cơ bản, giải ng&acirc;n kế hoạch vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2020; tiếp tục triển khai đồng bộ c&aacute;c nhiệm vụ, giải ph&aacute;p theo đ&uacute;ng tinh thần chỉ đạo của Bộ Ch&iacute;nh trị, Quốc hội, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p style="text-align: justify;">Tỉnh điều chỉnh cắt giảm vốn đối với dự &aacute;n chậm triển khai để bổ sung vốn cho c&aacute;c dự &aacute;n đ&atilde; giải ng&acirc;n hết kế hoạch vốn hoặc bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ ho&agrave;n th&agrave;nh dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tỉnh ti&ecirc;́p tục cải cách hành chính, cải thi&ecirc;̣n m&ocirc;i trường đ&acirc;̀u tư v&agrave; tập trung thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị v&agrave; h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng cấp tỉnh (PAPI), chỉ số h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước (SIPAS); thực hi&ecirc;̣n t&ocirc;́t xúc ti&ecirc;́n đ&acirc;̀u tư, h&ocirc;̃ trợ đ&acirc;̉y nhanh ti&ecirc;́n đ&ocirc;̣ thực hi&ecirc;̣n các thủ tục đ&acirc;̀u tư đ&ocirc;́i với các dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm...</p> <p style="text-align: justify;">Hiện nguồn vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2020 của Th&aacute;i Nguy&ecirc;n đ&atilde; giải ng&acirc;n đến hết th&aacute;ng 8 đạt hơn 2.245 tỷ đồng, bằng 44,6% kế hoạch vốn; trong đ&oacute;, một số nguồn vốn c&oacute; tỷ lệ giải ng&acirc;n thấp như: nguồn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất chỉ đạt 34,7%; vốn chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia giảm ngh&egrave;o bền vững đạt 41,1%; vốn tr&aacute;i phiếu Ch&iacute;nh phủ 18.100 tỷ đồng chưa thực hiện giải ng&acirc;n do đang thực hiện c&aacute;c thủ tục chuẩn bị đầu tư dự &aacute;n...</p> <p style="text-align: justify;">Tại <strong>C&agrave; Mau</strong>, theo Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, 8 th&aacute;ng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ng&acirc;n c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư theo danh mục được Chủ tịch UBND tỉnh ph&acirc;n c&ocirc;ng theo d&otilde;i, đ&ocirc;n đốc đạt kh&aacute; so với tỷ lệ chung của tỉnh. Tuy nhi&ecirc;n, tiến độ thực hiện giải ng&acirc;n kế hoạch vốn đầu tư c&ocirc;ng của tỉnh chỉ mới đạt 54,6%, trong khi mục ti&ecirc;u đề ra 65%. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu do vướng mắc kh&acirc;u bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng v&agrave; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục.</p> <p style="text-align: justify;">Để chấn chỉnh vấn đề tr&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Văn Bi y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương, đơn vị li&ecirc;n quan với tinh thần quyết t&acirc;m cao, t&iacute;ch cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải ph&aacute;p giải ng&acirc;n hết kế hoạch vốn.</p> <p style="text-align: justify;">UBND tỉnh giao Sở kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh tổng hợp, lập danh s&aacute;ch ph&acirc;n loại dự &aacute;n theo c&aacute;c nh&oacute;m vướng mắc kh&acirc;u bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng; vướng mắc trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục. Đối với nh&oacute;m dự &aacute;n vướng mắc kh&acirc;u bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng g&acirc;y ảnh hưởng đến tiến độ giải ng&acirc;n th&igrave; c&aacute;c chủ đầu tư cần phải x&aacute;c định cụ thể khối lượng kh&ocirc;ng thể thực hiện được do vướng mắc trong giải ph&oacute;ng mặt bằng của từng dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Văn Bi, những dự &aacute;n kể tr&ecirc;n cần c&oacute; chế độ kiểm so&aacute;t đặc biệt, n&ecirc;n y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương, đơn vị li&ecirc;n quan t&iacute;ch cực, chủ động th&aacute;o gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc kịp thời b&aacute;o c&aacute;o về Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường xem x&eacute;t đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng c&aacute;c phương &aacute;n bồi thường đ&atilde; l&agrave;m gi&aacute; đất đ&uacute;ng quy định, đ&atilde; t&iacute;nh to&aacute;n bồi thường theo hướng c&oacute; lợi nhất cho người d&acirc;n, nhưng người d&acirc;n vẫn kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c th&igrave; cần phải củng cố hồ sơ chặt chẽ để khi cần thiết tiến h&agrave;nh c&aacute;c biện ph&aacute;p h&agrave;nh ch&iacute;nh theo đ&uacute;ng quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, UBND tỉnh cũng giao Sở T&agrave;i ch&iacute;nh r&agrave; so&aacute;t, tiếp tục r&uacute;t ngắn thời gian thẩm định gi&aacute; đất cụ thể xuống c&ograve;n kh&ocirc;ng qu&aacute; 10 ng&agrave;y. Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh xử l&yacute; khẩn trương, tổ chức xin &yacute; kiến th&agrave;nh vi&ecirc;n UBND tỉnh trong thời gian từ 3 - 5 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường r&agrave; so&aacute;t lại c&aacute;c đơn vị tư vấn l&agrave;m gi&aacute; đất, ban h&agrave;nh văn bản chỉ đạo r&uacute;t ngắn thời gian tham gia của cấp huyện, cấp x&atilde; đối với phương &aacute;n gi&aacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 ng&agrave;y. Đồng thời, kiện to&agrave;n, n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển quỹ đất v&agrave; r&agrave; so&aacute;t, b&aacute;o c&aacute;o cụ thể c&aacute;c trường hợp hồ sơ gi&aacute; đất thực hiện chậm.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, tại Hội nghị kiểm điểm c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh chỉ đạo t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội do UBND tỉnh tổ chức ng&agrave;y 3/9 vừa qua,&nbsp; B&iacute; thư Tỉnh ủy C&agrave; Mau Nguyễn Tiến Hải y&ecirc;u cầu l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh, địa phương c&oacute; tỷ lệ giải ng&acirc;n thấp cần nghi&ecirc;m t&uacute;c r&uacute;t kinh nghiệm, r&agrave; so&aacute;t, chấn chỉnh, c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng trong thời gian tới.<br /> <br /> &nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Viettel, được định giá 8,8 tỷ USD (tăng 44,5%), trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ bảy liên tiếp. Viettel được định giá thương hiệu gấp 3 lần VNPT (2,858 tỷ USD) và Vinamilk (2,814 tỷ USD), là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
back to top