Quân đội xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp

Hơn 80 chiến sĩ lữ đoàn Công binh 270 của Quân Khu 5 đã xuyên đêm thông đường lên hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j" style="text-align: justify;">3h s&aacute;ng nay (29/10), đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Qu&acirc;n khu 5 do trung tướng Nguyễn Long C&aacute;ng dẫn đầu đo&agrave;n t&igrave;m kiếm người d&acirc;n mất t&iacute;ch vụ sạt lở x&atilde; Tr&agrave; Leng.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Khi đi đến x&atilde; Tam Th&aacute;i (huyện Ph&uacute; Ninh) th&igrave; gặp một số c&acirc;y lớn bị b&atilde;o số 9 nằm vắt ngang đường cản ch&acirc;n đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp cận hiện trường nơi những người d&acirc;n đang gặp nạn.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Trung tướng Nguyễn Long C&aacute;ng chỉ đạo lực lượng c&ocirc;ng binh cưa c&acirc;y để th&ocirc;ng đường để đưa trang thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c c&ugrave;ng lực lượng cứu hộ v&agrave;o hiện trường.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">80 c&aacute;n bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đo&agrave;n C&ocirc;ng binh 270 của Qu&acirc;n khu 5 xuy&ecirc;n đ&ecirc;m l&ecirc;n vụ sạt lở Tr&agrave; Leng</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Từ x&atilde; Tam Th&aacute;i c&aacute;ch UBND x&atilde; Tr&agrave; Leng gần 70km, tr&ecirc;n đường đi c&ograve;n nhiều đoạn đường chưa th&ocirc;ng tuyến do c&acirc;y, cột điện đổ v&igrave; b&atilde;o số 9.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Trung tướng Nguyễn Long C&aacute;ng, Tư lệnh Qu&acirc;n khu 5 cho biết, khoảng 21h20 &ocirc;ng nhận được tin b&aacute;o từ Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh Quảng Nam về vụ sạt lở đất ở th&ocirc;n 1 x&atilde; T&agrave; Leng khiến 45 người mất t&iacute;ch. Ngo&agrave;i ra, tại th&ocirc;n 1, x&atilde; Tr&agrave; V&acirc;n (Nam Tr&agrave; My) c&oacute; 8 người bị v&ugrave;i lấp.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Nhận tin b&aacute;o, Tư lệnh Qu&acirc;n khu 5 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o sự việc l&ecirc;n l&atilde;nh đạo Bộ Quốc ph&ograve;ng để l&ecirc;n phương &aacute;n cứu hộ. Sau đ&oacute;, Tư lệnh Qu&acirc;n khu V cũng trực tiếp điện cho B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Nam để l&ecirc;n phương &aacute;n ứng cứu.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">Theo trung tướng Nguyễn Long C&aacute;ng, hiện Qu&acirc;n khu V huy động khoảng 80 c&aacute;n bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đo&agrave;n c&ocirc;ng binh 270 c&ugrave;ng h&agrave;ng chục c&aacute;n&nbsp; bộ, chiến sĩ th&ocirc;ng tin, trinh s&aacute;t... để th&ocirc;ng tuyến v&agrave;o hiện trường v&agrave; cứu nạn.</p> <p class="t-j" style="text-align: justify;">&ldquo;Hiện vẫn chưa thể x&aacute;c định thời gian th&ocirc;ng tuyến v&agrave;o hiện trường vụ sạt lở do b&atilde;o số 9 khiến nhiều đoạn đường đang bị chia cắt. Lực lượng Qu&acirc;n đội 5 vẫn đang cố gắng l&agrave;m mọi biện ph&aacute;p để th&ocirc;ng đường v&agrave; t&igrave;m tuyến đường ngắn nhất, tiếp cận hiện trường để nhanh ch&oacute;ng ứng cứu, t&igrave;m kiếm người d&acirc;n gặp nạn&rdquo; - trung tướng C&aacute;ng n&oacute;i.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Xe truyền tải dữ liệu, xe m&uacute;c được điều động l&ecirc;n hiện trường</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap-5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image" style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Lực lượng C&ocirc;ng binh 270 cắt c&acirc;y th&ocirc;ng đường</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Quân độ xuyên đêm thông đường lên vụ sạt lở Trà Leng nơi 45 người bị vùi lấp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_quan-do-xuyen-dem-thong-duong-len-vu-sat-lo-tra-leng-noi-45-nguoi-bi-vui-lap-6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Trung tướng Nguyễn Long C&aacute;ng chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng đường</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top