Phong tỏa thôn có bệnh nhân Covid-19 tử vong

Bệnh nhân 1.040 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ông tử vong. Nơi người này ở được phong tỏa để phòng dịch Covid-19.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/REJHeXglW7A/fad8fbcbbf8756d90f96/72d2e9a458e0b1bee8f1/360/e1e4f76b3e26d7788e37.mp4?authen=exp=1598936382~acl=/REJHeXglW7A/*~hmac=ef7c2c6236bc83097ee023a4c6b6a546" false="" source-url="/video-cach-ly-100-nguoi-den-dam-tang-benh-nhan-covid-19-post1125837.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="e1e4f76b3e26d7788e37" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_08_30/dc41c0d9e6a819f640b9.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/REJHeXglW7A/fad8fbcbbf8756d90f96/72d2e9a458e0b1bee8f1/360/e1e4f76b3e26d7788e37.mp4?authen=exp=1598936382~acl=/REJHeXglW7A/*~hmac=ef7c2c6236bc83097ee023a4c6b6a546" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/-_lwyn_LQWg/whls/vod/0/30a8Pmh_z_VNrzHdtqe/e1e4f76b3e26d7788e37.m3u8?authen=exp=1598893176~acl=/-_lwyn_LQWg/*~hmac=2cdf32e9c7ec3dbdeaa0dac27bafc8f4" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/REJHeXglW7A/fad8fbcbbf8756d90f96/72d2e9a458e0b1bee8f1/360/e1e4f76b3e26d7788e37.mp4?authen=exp=1598936382~acl=/REJHeXglW7A/*~hmac=ef7c2c6236bc83097ee023a4c6b6a546" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/REJHeXglW7A/fad8fbcbbf8756d90f96/72d2e9a458e0b1bee8f1/360/e1e4f76b3e26d7788e37.mp4?authen=exp=1598936382~acl=/REJHeXglW7A/*~hmac=ef7c2c6236bc83097ee023a4c6b6a546" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>C&aacute;ch ly 100 người đến đ&aacute;m tang bệnh nh&acirc;n Covid-19</span></strong> Ngay sau khi c&oacute; th&ocirc;ng tin bệnh nh&acirc;n 1.040 tử vong, ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch ly gần 100 người (th&ocirc;n Thạch Bồ, x&atilde; H&ograve;a Phong, huyện H&ograve;a Vang, TP Đ&agrave; Nẵng) từng đến đ&aacute;m tang của bệnh nh&acirc;n.</figcaption> </figure> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/65/znews-photo-zadn-vn_thachbo0025_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Th&ocirc;n Thạch Bồ, x&atilde; H&ograve;a Phong, huyện H&ograve;a Vang, TP Đ&agrave; Nẵng, bị phong tỏa trong ng&agrave;y 29/8, với 4 chốt chặn lối ra v&agrave;o.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/70/znews-photo-zadn-vn_thachbo0024_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chỉ c&oacute; trường hợp cần thiết, người d&acirc;n trong th&ocirc;n mới được ra ngo&agrave;i khu vực phong tỏa khi đ&aacute;p ứng điều kiện an to&agrave;n ph&ograve;ng dịch. Th&ocirc;n Thạch Bồ c&oacute; hơn 120 hộ, với khoảng 500 người.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/95/znews-photo-zadn-vn_thachbo0018_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trước đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n 1.040 điều trị nhiều bệnh l&yacute; tại Bệnh viện 199 (Bộ C&ocirc;ng an). S&aacute;ng 27/8, &ocirc;ng được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Khuya c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n tử vong, được tổ chức đ&aacute;m tang tại nh&agrave;. Đến ng&agrave;y 28/8, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật (CDC) Đ&agrave; Nẵng th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/49/znews-photo-zadn-vn_thachbo0010_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khi c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm, đ&aacute;m tang được th&ocirc;ng b&aacute;o dừng. S&aacute;ng 29/8, Trung t&acirc;m cấp cứu 115 chuyển thi h&agrave;i &ocirc;ng đi hỏa t&aacute;ng. Ngay sau đ&oacute;, to&agrave;n th&ocirc;n được phong tỏa. Gần 100 người dự đ&aacute;m tang v&agrave; c&oacute; tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/90/znews-photo-zadn-vn_thachbo0017_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều người tỏ ra thận trọng sau th&ocirc;ng tin về bệnh nh&acirc;n 1.040 được loan b&aacute;o.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/79/znews-photo-zadn-vn_thachbo0002_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tấm bạt che trước s&acirc;n nh&agrave; để tổ chức tang lễ vẫn chưa được th&aacute;o trong s&aacute;ng 30/8.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/23/znews-photo-zadn-vn_thachbo0014_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong hai ng&agrave;y 29 v&agrave; 30/8, lực lượng chức năng phun h&oacute;a chất khử khuẩn to&agrave;n th&ocirc;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/17/znews-photo-zadn-vn_thachbo0007_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người ngo&agrave;i th&ocirc;n chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn đến cho th&acirc;n nh&acirc;n đang được c&aacute;ch ly. Nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại chốt chặn nhận h&agrave;ng v&agrave; mang v&agrave;o b&ecirc;n trong.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/23/znews-photo-zadn-vn_thachbo0020_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Nguyễn Thị &Aacute;nh Nguyệt, nh&acirc;n vi&ecirc;n Trạm Y tế H&ograve;a Vang, cho biết trong ng&agrave;y 29/8, 452 người đ&atilde; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, tương đương 90% d&acirc;n số cả th&ocirc;n. S&aacute;ng 30/8, Trạm Y tế H&ograve;a Vang tiếp tục lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho những người c&ograve;n lại.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Phong toa thon Thach Bo anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/1/znews-photo-zadn-vn_thachbo0004_zing.jpg" title="Phong tỏa thôn Thạch Bồ ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại diện UBND x&atilde; H&ograve;a Phong cho biết sẽ tiếp tục ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch ly, ph&ograve;ng chống dịch trong cộng đồng ở th&ocirc;n Thạch Bồ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top