Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần đoàn kết cùng những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã đạt được.

<div> <div class="text-long"> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng nay (14/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, khai mạc với 349 đại biểu ch&iacute;nh thức từ 20 Đảng bộ trực thuộc. Uỷ vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh Trị, Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo hội nghị.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế b&igrave;nh qu&acirc;n tỉnh Đăk Lăk đạt 8,75%/năm, thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người ước đạt hơn 54 triệu đồng, gấp 1,67 lần so với năm 2015; tỉ lệ hộ ngh&egrave;o giảm b&igrave;nh qu&acirc;n 2,87%/ năm. Đời sống nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục được cải thiện, ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ổn định; quốc ph&ograve;ng an ninh được giữ vững; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị tiếp tục được đổi mới đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại Đại hội, Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần đo&agrave;n kết c&ugrave;ng những th&agrave;nh tựu m&agrave; Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc tỉnh Đăk Lăk đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div style="text-align: justify;"><picture class="img"><img alt="Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/vov-vn_cats_41.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption> <p><em>To&agrave;n cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh đề nghị Đảng Bộ tỉnh tiếp tục ph&aacute;t huy tối đa c&aacute;c tiềm năng, lợi thế của địa phương để tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo đưa Đăk Lăk ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, bền vững, từ x&acirc;y dựng Đảng đến ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội gắn với củng cố quốc ph&ograve;ng, an ninh. Tỉnh cần quan t&acirc;m đầu tư, ph&aacute;t triển kết cấu hạ tầng, tạo ra sự ph&aacute;t triển đồng bộ c&aacute;c ng&agrave;nh, lĩnh vực, nhưng cũng cần ưu ti&ecirc;n nguồn lực, x&acirc;y dựng Bu&ocirc;n Ma Thuột sớm trở th&agrave;nh trung t&acirc;m đ&ocirc; thị v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n theo Kết luận số 67 của Bộ Ch&iacute;nh trị. C&ugrave;ng với đ&oacute;, cần đầu tư cho n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng d&acirc;n, n&ocirc;ng th&ocirc;n gắn với đẩy nhanh việc x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh cho biết:&nbsp;&quot;Đảng bộ tỉnh cần nhận diện r&otilde; những lợi thế của tỉnh để tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng d&acirc;n, n&ocirc;ng th&ocirc;n gắn với đẩy nhanh x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. Cần chuyển mạnh tư duy từ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp sang l&agrave;m kinh tế n&ocirc;ng nghiệp; tập trung đổi mới phương thức sản xuất trong n&ocirc;ng nghiệp; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp theo hướng xanh, sạch, c&ocirc;ng nghệ cao; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao tăng cường chế biến s&acirc;u để n&acirc;ng cao gi&aacute; trị sản phẩm đ&aacute;p ứng nhu cầu trong nước v&agrave; xuất khẩu; x&acirc;y dựng quảng b&aacute; thương hiệu cho c&aacute;c sản phẩm c&oacute; thế mạnh của địa phương. Từng bước x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới theo hướng hiện đại, c&oacute; cơ cấu kinh tế c&aacute;c h&igrave;nh thức tổ chức sản xuất hợp l&yacute;, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới n&acirc;ng cao,kiểu mẫu gắn ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp với c&ocirc;ng nghiệp dịch vụ&rdquo;.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div style="text-align: justify;"><picture class="img"><img alt="Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/vov-vn_pham_binh_minh.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption> <p><em>Ph&oacute; Thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh dự v&agrave; chỉ đạo Đại hội.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự, đại hội&nbsp;sẽ tiến h&agrave;nh bầu cử Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh kh&oacute;a XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; C&ocirc;ng bố kết quả bầu cử v&agrave; ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lấy phiếu giới thiệu chức danh B&iacute; thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đo&agrave;n đại biểu đi dự Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng./.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top