Phát hiện thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung: Xe của bí thư xã

Gia đình và chính quyền địa phương xác nhận chiếc xe bị cháy chứa thi thể bên trong là của một bí thư xã ở Lâm Đồng.

<div> <div> <p>Chiều 4-5, một l&atilde;nh đạo VKSND huyện Đắk G&rsquo;Long, tỉnh Đắk N&ocirc;ng cho biết cơ quan chức năng đang ho&agrave;n tất c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m nghiệm hiện trường để điều tra l&agrave;m r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ 1 chiếc &ocirc; t&ocirc; bị ch&aacute;y trơ khung tr&ecirc;n Quốc lộ 28.&nbsp;</p> <p>&quot;Tr&ecirc;n chiếc xe bị ch&aacute;y c&oacute; <span>thi thể</span> cũng bị ch&aacute;y biến dạng. Hiện cơ quan c&ocirc;ng an đang khẩn trương gi&aacute;m định, x&aacute;c định danh t&iacute;nh nạn nh&acirc;n&quot; &ndash; vị n&agrave;y n&oacute;i.</p> <div> <div><img alt="Phát hiện thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung: Xe của bí thư xã - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/5/4/955581226636487344763817485525163908268032n-15885895853981752870991.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/04/nld-mediacdn-vn_955581226636487344763817485525163908268032n-15885895853981752870991.jpg" title="Phát hiện thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung: Xe của bí thư xã - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Hiện trường chiếc xe bị ch&aacute;y tr&ecirc;n quốc lộ</p> </div> </div> <p>Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Huy T&ugrave;ng, Chủ tịch UBND x&atilde; Đắk Som (huyện Đắk G&rsquo;long, Đắk N&ocirc;ng), cho biết sau khi xảy ra sự việc, người nh&agrave; đ&atilde; qua x&aacute;c nhận chiếc xe bị ch&aacute;y l&agrave; của &ocirc;ng Đ. V. M. (49 tuổi, B&iacute; thư Đảng ủy x&atilde; Li&ecirc;n H&agrave;, huyện L&acirc;m H&agrave;, tỉnh L&acirc;m Đồng).</p> <p>Qua l&agrave;m việc với cơ quan chức năng, người nh&agrave; khẳng định &ocirc; t&ocirc; mang BKS: 51C-715.70 do &ocirc;ng M thường xuy&ecirc;n sử dụng. V&agrave;o những ng&agrave;y cuối tuần, &ocirc;ng M điều khiển xe từ x&atilde; Li&ecirc;n H&agrave; sang huyện Đắk G&rsquo;long l&agrave;m vườn. Tuy nhi&ecirc;n, hiện vẫn chưa thể kết luận thi thể bị ch&aacute;y c&oacute; phải l&agrave; &ocirc;ng M hay kh&ocirc;ng.</p> <div> <div><img alt="Phát hiện thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung: Xe của bí thư xã - Ảnh 2." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/5/4/95439101722682581808311519988533725757440n-1588589613026810829910.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/04/nld-mediacdn-vn_95439101722682581808311519988533725757440n-1588589613026810829910.jpg" title="Phát hiện thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung: Xe của bí thư xã - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Cơ quan chức năng đang x&aacute;c định danh t&iacute;nh nạn nh&acirc;n</p> </div> </div> <p>C&ograve;n &ocirc;ng Nguyễn Viết Kh&ecirc;, Chủ tịch UBND x&atilde; Li&ecirc;n H&agrave;, cũng x&aacute;c nhận chiếc xe mang BSK: 51C-715.70 bị ch&aacute;y đ&uacute;ng l&agrave; xe của &ocirc;ng M. hay đi. S&aacute;ng nay, x&atilde; c&oacute; gọi điện thoại cho &ocirc;ng M nhưng kh&ocirc;ng thể li&ecirc;n lạc được.&nbsp;</p> <p>&quot;Do người trong xe bị ch&aacute;y, kh&ocirc;ng nhận dạng được n&ecirc;n x&atilde; phải chờ kết luận của cơ quan chức năng để x&aacute;c định c&oacute; phải anh M hay kh&ocirc;ng&quot; &ndash; &ocirc;ng Kh&ecirc; n&oacute;i.</p> <p>Như B&aacute;o <i>Người Lao Động</i> đ&atilde; phản &aacute;nh, khoảng 7 giờ ng&agrave;y 4-5, người d&acirc;n đi tr&ecirc;n Quốc lộ 28 (đoạn qua th&ocirc;n Bon B&rsquo;nơr, x&atilde; Đắk Som) ph&aacute;t hiện chiếc xe b&aacute;n tải BKS: 51C-715.70 bị ch&aacute;y trơ khung, b&ecirc;n trong c&oacute; một thi thể bị ch&aacute;y biến dạng n&ecirc;n gọi điện tr&igrave;nh b&aacute;o ch&iacute;nh quyền địa phương.</p> </div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top