Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh ở Trường Thực nghiệm

Trao đổi với VietNamNet, bà Lê Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, sự việc diễn ra trong bữa trưa ngày 23/11 của học sinh khối lớp 9.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Trao đổi với <em>VietNamNet</em>, b&agrave; L&ecirc; Thị Mai Hương, Ph&oacute; Hiệu trưởng Phụ tr&aacute;ch Trường Tiểu học, THCS v&agrave; THPT Thực nghiệm Khoa học Gi&aacute;o dục (Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội) cho biết, sự việc diễn ra trong bữa trưa ng&agrave;y 23/11 của học sinh khối lớp 9.</p> <p class="t-j">Ngay khi ph&aacute;t hiện suất ăn trưa của học sinh c&oacute; gi&ograve;i, nh&agrave; trường đ&atilde; mời đại diện c&ocirc;ng ty cung cấp suất ăn đến trực tiếp l&agrave;m bi&ecirc;n bản x&aacute;c nhận sự việc; đồng thời ph&iacute;a bếp cũng đ&atilde; mua v&agrave; ph&aacute;t b&ugrave; cho mỗi ch&aacute;u 2 chiếc b&aacute;nh mỳ v&agrave; sữa chua.</p> <p class="t-c"><img alt="Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh ở Trường Thực nghiệm" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_suat-an-trua-cua-hoc-sinh-trung-hoc-o-ha-noi-co-gioi.jpg" /></p> <p class="t-c"><em>Trường Tiểu học, THCS v&agrave; THPT Thực nghiệm Khoa học Gi&aacute;o dục (Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội)&nbsp;</em></p> <p class="t-j">Đơn vị cung cấp suất ăn cho rằng, gi&ograve;i xuất hiện tr&ecirc;n khay thức ăn c&oacute; thể l&agrave; do th&ugrave;ng xe vận chuyển nhiều loại h&agrave;ng h&oacute;a kh&aacute;c nhau. Trước khi vận chuyển, th&ugrave;ng đựng thức ăn chưa được vệ sinh sạch sẽ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nắp th&ugrave;ng đựng cơm bị vỡ n&ecirc;n đ&atilde; khiến gi&ograve;i rơi v&agrave;o từ vết nứt của nắp th&ugrave;ng.</p> <p class="t-j">Trước sự việc, ban phụ huynh của lớp v&agrave; hội cha mẹ học sinh cũng đ&atilde; tới l&agrave;m việc với nh&agrave; trường, y&ecirc;u cầu nh&agrave; trường ngừng k&yacute; hợp đồng cung cấp suất ăn, đồng thời thống nhất phương &aacute;n tự tổ chức bếp ăn.</p> <p class="t-j">B&agrave; Hương cho biết, trường đ&atilde; quyết định chấm dứt hợp đồng với c&ocirc;ng ty cung cấp suất ăn trước thời hạn.</p> <p class="t-j">Cũng kể từ ng&agrave;y 30/11, nh&agrave; trường sẽ hợp đồng thu&ecirc; đơn vị cung cấp nh&acirc;n sự chế biến, phục vụ v&agrave; quản l&yacute; bếp ăn, đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh c&ugrave;ng kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;ng ng&agrave;y: kiểm so&aacute;t nguồn cung cấp thực phẩm, gi&aacute;m s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến suất ăn, ph&acirc;n chia v&agrave; phục vụ suất ăn.</p> <p class="t-j">&ldquo;Nh&agrave; trường nhận tr&aacute;ch nhiệm khi để xảy ra sự việc v&agrave; cam kết thời gian tới sẽ kiểm so&aacute;t chặt chẽ hơn vấn đề đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, v&igrave; mục ti&ecirc;u chung l&agrave; sức khỏe v&agrave; an to&agrave;n của học sinh&rdquo;, b&agrave; Hương n&oacute;i</p> <p class="t-j">Năm học 2020 &ndash; 2021, Trường Tiểu học, THCS v&agrave; THPT Thực nghiệm Khoa học Gi&aacute;o dục đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với C&ocirc;ng ty H&agrave; Th&agrave;nh. Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ cung cấp suất ăn trưa nấu ngo&agrave;i nh&agrave; trường, sau đ&oacute; mang đến phục vụ cho học sinh.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng, ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ tử vong cũng lên tới 5-10%, người chưa tiêm chủng 10-20%.
back to top