Ông Phạm Xuân Thăng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Trong kỳ họp thứ 17 HĐND Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 23/3, các đại biểu đã bầu ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

<table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/23/pham_xuan_thang.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&Ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Thăng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Hải Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh kh&oacute;a XVI.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute;, HĐND tỉnh Hải Dương đ&atilde; biểu quyết miễn nhiệm &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch HĐND tỉnh th&ocirc;i chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để nghỉ hưu theo chế độ.</span></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Thăng (SN 1966), qu&ecirc; ở x&atilde; An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.&nbsp;<span>Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Cử nh&acirc;n H&oacute;a học, Trường Đại học sư phạm H&agrave; Nội I; Thạc sỹ Quản l&yacute; khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - Đại học Quốc gia H&agrave; Nội.&nbsp;</span><span>Tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị: Cử nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Thăng l&agrave; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII, XIV. &Ocirc;ng đ&atilde; từng giữ c&aacute;c chức vụ: B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Hải Dương, B&iacute; thư Huyện ủy B&igrave;nh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Tối 26/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ tỉnh Hải Dương kh&oacute;a XVII đ&atilde; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng ch&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Thăng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy kh&oacute;a XVI, được Ban Chấp h&agrave;nh bầu l&agrave;m B&iacute; thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ&nbsp;2020 - 2025.</p> </div> <p class="article-author cms-author" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top