Ông Huỳnh Thành Đạt nhậm chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, chiều 15/11.

<div> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/Huynh-Thanh-Dat-7523-1605445834.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Xv1_nLcHzC1e4GDib4EAMg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="785" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_huynh-thanh-dat-7523-1605445834.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/Huynh-Thanh-Dat-7523-1605445834.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=oM2lkcDBYaR2jnPZ1JJfvA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/Huynh-Thanh-Dat-7523-1605445834.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=y3HocjPYawMgibzdtPSnnw 2x" /><img alt="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Ngọc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_huynh-thanh-dat-7523-1605445834.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt. Ảnh: <em>Ngọc Th&agrave;nh.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Ph&aacute;t biểu tại sự kiện, Thủ tướng ch&uacute;c mừng v&agrave; b&agrave;y tỏ niềm tin &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt với vai tr&ograve; tư lệnh ng&agrave;nh sẽ c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p đột ph&aacute;, đưa khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển đ&uacute;ng như kỳ vọng của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.</p> <p class="Normal">Thủ tướng nhận x&eacute;t, &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt l&agrave; người c&oacute; kinh nghiệm, được đ&agrave;o tạo, kinh qua nhiều lĩnh vực, từng l&atilde;nh đạo tại Đại học Quốc gia TP HCM - một trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo nghi&ecirc;n cứu khoa học lớn đ&atilde; thể hiện vai tr&ograve; quản l&yacute;, với những th&agrave;nh quả r&otilde; n&eacute;t. &quot;Với kinh nghiệm quản l&yacute; kết hợp phương ph&aacute;p tiếp cận mới nhất định PGS Huỳnh Th&agrave;nh Đạt sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy tốt tr&iacute; tuệ, năng lực, sở trưởng để l&atilde;nh đạo khoa học c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn&quot;, Thủ tướng n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/O-Huynh-Thanh-Dat-5310-1605451181.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WUMOf58yaa1JvVFPZHgjFw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="794" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_o-huynh-thanh-dat-5310-1605451181.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/O-Huynh-Thanh-Dat-5310-1605451181.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=2jubdpreXNDN7vD5yzpUyQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/O-Huynh-Thanh-Dat-5310-1605451181.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=dTuI38YvZKQUhRMc3e2mrg 2x" /><img alt="Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu trong lễ nhậm chức. Ảnh: Ngọc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_o-huynh-thanh-dat-5310-1605451181.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Bộ trưởng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt ph&aacute;t biểu trong lễ nhậm chức. Ảnh: <em>Ngọc Th&agrave;nh.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Thủ tướng cũng đề nghị &ocirc;ng Đạt tập trung v&agrave;o 4 nhiệm vụ lớn, trong đ&oacute; x&acirc;y dựng ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ; cơ chế th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển doanh nghiệp, c&aacute;c cơ sở nghi&ecirc;n cứu thu h&uacute;t được nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, n&acirc;ng cao năng lực hấp thụ c&ocirc;ng nghệ. Cần đổi mới cơ chế t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n s&aacute;ch, đặt h&agrave;ng c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, th&uacute;c đẩy tốt hơn c&aacute;c quy tr&igrave;nh thủ tục đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu, đề &aacute;n quốc gia, c&aacute;c s&aacute;ng kiến... để c&aacute;c nh&agrave; khoa học c&oacute; động lực s&aacute;ng tạo. &quot;Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ cần ứng dụng mạnh mẽ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&quot;, Thủ tướng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">&quot;Đừng để Việt Nam đi chậm hơn, lạc hậu hơn&quot;, Thủ tướng giao nhiệm vụ v&agrave; cho rằng đ&acirc;y l&agrave; những vấn đề lớn được đặt ra, với kỳ vọng Bộ trưởng tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p, mang lại nguồn sinh kh&iacute; mới cho khoa học. &Ocirc;ng mong muốn c&aacute;c đơn vị trong Bộ c&ugrave;ng với Bộ trưởng ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, thực hiện chức năng nhiệm vụ Đảng, Nh&agrave; nước giao.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/Cac-thu-truong-JPG-7937-1605447287.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PTtd2HmXtfG4NuSRWaM3Eg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="729" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_cac-thu-truong-jpg-7937-1605447287.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/Cac-thu-truong-JPG-7937-1605447287.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=aJSaCC322k5HdCkGk5uOiA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/15/Cac-thu-truong-JPG-7937-1605447287.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=IF0XWpQPGuUvjWZXedqi-g 2x" /><img alt="Các thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Phạm Công Tạc, Trần Văn Tùng, Lê Xuân Định và Nguyễn Hoàng Giang (từ trái qua) chúc mừng Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Ngọc Thành." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_cac-thu-truong-jpg-7937-1605447287.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">C&aacute;c thứ trưởng Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ B&ugrave;i Thế Duy, Phạm C&ocirc;ng Tạc, Trần Văn T&ugrave;ng, L&ecirc; Xu&acirc;n Định v&agrave; Nguyễn Ho&agrave;ng Giang (từ tr&aacute;i qua) ch&uacute;c mừng Bộ trưởng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt. Ảnh: <em>Ngọc Th&agrave;nh.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, Bộ trưởng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt khẳng định sẽ tập trung sức lực, tr&iacute; tuệ để c&ugrave;ng với tập thể Ban c&aacute;n sự Đảng, Đảng ủy, L&atilde;nh đạo Bộ v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động của Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ đo&agrave;n kết, kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy hơn nữa những th&agrave;nh tựu, kết quả m&agrave; Bộ v&agrave; ng&agrave;nh đạt được trong thời gian qua.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng cũng khẳng định quyết t&acirc;m thực hiện 4 nhiệm vụ Thủ tướng giao, khơi dậy v&agrave; th&uacute;c đẩy tinh thần chung tay hợp t&aacute;c, chia sẻ v&agrave; s&aacute;ng tạo của đ&ocirc;ng đảo lực lượng khoa học c&ocirc;ng nghệ trong v&agrave; ngo&agrave;i nước trong việc khai th&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c tiềm lực khoa học, c&ocirc;ng nghệ quốc gia.</p> <p class="Normal">&quot;Tiếp tục tập trung ph&aacute;t triển đồng bộ KHXH&amp;NV, KHTN, khoa học kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, nhất l&agrave; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng v&agrave; ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy đổi mới s&aacute;ng tạo, chuyển đổi số; n&acirc;ng cao hiệu quả li&ecirc;n kết giữa viện nghi&ecirc;n cứu/trường đại học v&agrave; doanh nghiệp để phục vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội nhanh, bền vững&quot;, Bộ trưởng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute; Quốc hội ph&ecirc; chuẩn &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP HCM l&agrave;m Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ với tỷ lệ phiếu đồng &yacute; 92,09%. Người tiền nhiệm của &ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt l&agrave; &ocirc;ng <span>Chu Ngọc Anh</span>, hiện giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt 58 tuổi, qu&ecirc; huyện Mỏ C&agrave;y, Bến Tre; PGS.TS Vật l&yacute;. Năm 1986, &ocirc;ng tốt nghiệp đại học ng&agrave;nh Vật l&yacute; tại Trường Đại học Tổng hợp TP HCM - một trong những th&agrave;nh vi&ecirc;n tiền th&acirc;n của Đại học Quốc gia TP HCM; một năm sau &ocirc;ng trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ giảng dạy tại ng&ocirc;i trường n&agrave;y.</p> <p class="Normal">Trong 9 năm, &ocirc;ng lần lượt đảm nhận vị tr&iacute; Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng, Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức H&agrave;nh ch&iacute;nh, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n Đại học Quốc gia TP HCM. Năm 2001, &ocirc;ng được bổ nhiệm l&agrave;m Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Đại học Quốc gia TP HCM, sau 6 năm hệ thống đại học n&agrave;y th&agrave;nh lập. Th&aacute;ng 5/2004, &ocirc;ng l&agrave;m Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP HCM.</p> <p class="Normal">Từ th&aacute;ng 1/2017, &ocirc;ng được bổ nhiệm l&agrave;m Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Tr&ecirc;n cương vị n&agrave;y, hai quyết s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n trong hoạt động điều h&agrave;nh của &ocirc;ng l&agrave; x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng khu đ&ocirc; thị đại học v&agrave; đưa chất lượng gi&aacute;o dục đại học của trường m&igrave;nh quản l&yacute; l&ecirc;n tầm cao mới. Đến nay, Đại học Quốc gia TP HCM đứng trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy t&iacute;n nhất của khu vực v&agrave; thế giới; đứng đầu tại Việt Nam ở hai ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng của QS Asia l&agrave; Danh tiếng học thuật v&agrave; Danh tiếng với nh&agrave; tuyển dụng.</p> <p class="author_mail"><strong>B&iacute;ch Ngọc</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top