Ông chủ SEVEN.am: Cắt mác cổ sản phẩm nhập Trung Quốc vì khách kêu ngứa

Ông chủ nhãn hiệu SEVEN.am, diễn viên Nguyễn Vũ Hải Anh xác nhận có nhập hàng Trung Quốc, đôi khi cắt mác cổ vì khách hàng kêu ngứa...

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Li&ecirc;n quan đến th&ocirc;ng tin, hệ thống cửa h&agrave;ng thời trang mang nh&atilde;n hiệu SEVEN.am nhập, cắt m&aacute;c h&agrave;ng Trung Quốc d&aacute;n m&aacute;c Việt Nam, &ocirc;ng Nguyễn Vũ Hải Anh, Tổng GĐ x&aacute;c nhận c&oacute; nhập h&agrave;ng Trung Quốc nhưng đều c&oacute; ho&aacute; đơn. &quot;Đ&ocirc;i khi c&oacute; cắt m&aacute;c cổ v&igrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng k&ecirc;u ngứa, những chỗ kh&aacute;c như m&aacute;c sườn th&igrave; vẫn c&ograve;n. T&ocirc;i khẳng định những sản phẩm n&agrave;o b&ecirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng sản xuất th&igrave; kh&ocirc;ng gắn m&aacute;c SEVEN.am. Khi b&aacute;n h&agrave;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n cũng n&oacute;i r&otilde; &quot;đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;ng Trung Quốc&quot;, &Ocirc;ng Hải Anh n&oacute;i.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt=" Ông chủ SEVEN.am: Cắt mác cổ sản phẩm nhập Trung Quốc vì khách kêu ngứa - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/9/73515782-2544468805667845-7612945513456861184-n-1573278682-width1004height565-1573288665170641103432.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/26/73515782-2544468805667845-7612945513456861184-n-1573278682-width1004height565-1573288665170641103432.jpg" title=" Ông chủ SEVEN.am: Cắt mác cổ sản phẩm nhập Trung Quốc vì khách kêu ngứa - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Logo SEVEN.AM được dập ch&igrave;m tr&ecirc;n sản phẩm t&uacute;i da, b&agrave;y b&aacute;n tại 135 Trần Ph&uacute;, H&agrave; Đ&ocirc;ng</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Ghi nhận tại cửa h&agrave;ng SEVEN.am, 135 Trần Ph&uacute;, H&agrave; Đ&ocirc;ng s&aacute;ng nay (9/11), một số mẫu t&uacute;i da kh&ocirc;ng ghi nguồn gốc xuất xứ, chỉ c&oacute; một m&aacute;c nhỏ ghi d&ograve;ng chữ &quot;SEVEN.am&quot;, m&atilde; vạch, t&ecirc;n sản phẩm, năm sản xuất v&agrave; gi&aacute;. Tr&ecirc;n sản phẩm dập chữ SEVEN.AM.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt=" Ông chủ SEVEN.am: Cắt mác cổ sản phẩm nhập Trung Quốc vì khách kêu ngứa - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/11/9/76710682-509143699681048-1298449827117400064-n-1573278612-width1004height565-1573288695815928810381.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/05/76710682-509143699681048-1298449827117400064-n-1573278612-width1004height565-1573288695815928810381.jpg" title=" Ông chủ SEVEN.am: Cắt mác cổ sản phẩm nhập Trung Quốc vì khách kêu ngứa - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>V&iacute; da được đ&iacute;nh tem nhỏ ghi th&ocirc;ng tin gi&aacute;, t&ecirc;n sản phẩm, m&atilde; vạch chụp tại 135 Trần Ph&uacute;</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Theo B&aacute;o Tuổi trẻ thủ đ&ocirc; phản &aacute;nh trước đ&oacute;, những kiện h&agrave;ng như t&uacute;i, khăn, quần &aacute;o&hellip; được đưa về kho của C&ocirc;ng ty cổ phần MHA (nh&atilde;n hiệu thời trang SEVEN.am), trước khi xuất đi h&agrave;ng chục showroom, c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n sẽ kiểm tra từng sản phẩm, nếu thấy bất kỳ chữ Trung Quốc n&agrave;o l&agrave; phải loại bỏ ngay v&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; bằng nh&atilde;n hiệu SEVEN.am.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ghi nhận của nh&oacute;m PV tại một showroom SEVEN.am tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, một số khăn được b&agrave;y b&aacute;n tại đ&acirc;y bị bung chỉ, PV hỏi nh&acirc;n vi&ecirc;n th&igrave; người n&agrave;y l&uacute;ng t&uacute;ng trả lời: &ldquo;Do qu&aacute; tr&igrave;nh gắn ch&iacute;p v&agrave; m&aacute;c n&ecirc;n c&oacute; thể chỉ bị tuột&rdquo;. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại một showroom SEVEN.am kh&aacute;c ở T&ocirc;n Đức Thắng (quận Đống Đa), t&igrave;nh trạng cũng tương tự như tr&ecirc;n. Những chiếc khăn c&oacute; gi&aacute; gần 200 ngh&igrave;n đồng được gắn tem Charning, ngo&agrave;i d&ograve;ng chữ &ldquo;Ph&acirc;n phối bởi C&ocirc;ng ty Cổ phần MHA&rdquo; v&agrave; một số th&ocirc;ng tin kh&aacute;c nhưng phần quan trọng nhất l&agrave; giới thiệu nguồn gốc xuất xứ lại... kh&ocirc;ng c&oacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại kho c&ocirc;ng ty n&agrave;y ở tầng 4, t&ograve;a nh&agrave; Hesco (địa chỉ 135 Trần Ph&uacute;, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội), trong vai nh&acirc;n vi&ecirc;n kho của SEVEN.am, PV được giao ghi ch&eacute;p, đếm số lượng sản phẩm nhập về kho, sau đ&oacute; thực hiện một số c&ocirc;ng việc, trong đ&oacute; c&oacute; y&ecirc;u cầu kiểm tra tr&ecirc;n sản nhập về như quần &aacute;o, t&uacute;i x&aacute;ch, khăn, đồ l&oacute;t&hellip; c&oacute; chữ Trung Quốc hay kh&ocirc;ng? Nếu c&oacute; phải xử l&yacute; bằng việc cắt hoặc x&eacute; bỏ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo giới thiệu tr&ecirc;n website, SEVEN.am l&agrave; thương hiệu thời trang c&ocirc;ng sở nữ h&agrave;ng đầu được kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u mến v&agrave; tin d&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Lần đầu ti&ecirc;n ra mắt thị trường v&agrave;o năm 2009, SEVEN.am nhanh ch&oacute;ng chiếm được t&igrave;nh cảm của kh&aacute;ch h&agrave;ng bằng những thiết kế &ldquo;Thanh lịch - T&ocirc;n d&aacute;ng - C&oacute; gu&rdquo;. Sau h&agrave;nh tr&igrave;nh 10 năm ph&aacute;t triển, SEVEN.am đ&atilde; chứng minh vị thế của một thương hiệu thời trang nội địa với sức sống m&atilde;nh liệt trước l&agrave;n s&oacute;ng &ldquo;lấn s&acirc;n&rdquo; của c&aacute;c thương hiệu nhập ngoại. Đến nay, SEVEN.am đ&atilde; c&oacute; mặt tại 18 tỉnh, th&agrave;nh phố lớn tr&ecirc;n cả nước với hệ thống 24 Showroom.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Những giải thưởng danh gi&aacute; được trao tặng như một minh chứng cho những nỗ lực hết m&igrave;nh của SEVEN.am, c&oacute; thể kể đến như: Top 20 doanh nghiệp To&agrave;n quốc c&oacute; sản phẩm v&agrave; dịch vụ được tin d&ugrave;ng. Bằng khen vinh danh thương hiệu cấp nh&agrave; nước - Top 15 Doanh nghiệp Hội Nhập v&agrave; Ph&aacute;t triển to&agrave;n quốc. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>SEVEN.am, gắn liền với t&ecirc;n tuổi Tổng Gi&aacute;m đốc, diễn vi&ecirc;n Nguyễn Vũ Hải Anh với một số vai diễn h&agrave;i hước tr&ecirc;n s&oacute;ng truyền h&igrave;nh.</span></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Báo Giao Thông
Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Viettel, được định giá 8,8 tỷ USD (tăng 44,5%), trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ bảy liên tiếp. Viettel được định giá thương hiệu gấp 3 lần VNPT (2,858 tỷ USD) và Vinamilk (2,814 tỷ USD), là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
back to top