Ông Chu Ngọc Anh chia sẻ về 'giây phút đặc biệt'

Tặng hoa chúc mừng ông Chu Ngọc Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với kinh nghiệm công tác, ông Chu Ngọc Anh sẽ dốc hết sức để xây dựng thủ đô.

<div> <p>S&aacute;ng 2/10, trước khi bắt đầu phi&ecirc;n họp Ch&iacute;nh phủ thường kỳ th&aacute;ng 9/2020, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; ph&aacute;t biểu, ch&uacute;c mừng Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ (KH&amp;CN) <span>Chu Ngọc Anh</span> đảm nhận nhiệm vụ mới - Chủ tịch UBND TP <span>H&agrave; Nội</span>.</p> <p>Thủ tướng đ&aacute;nh gi&aacute; Bộ trưởng Chu Ngọc Anh c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n nhiều cương vị kh&aacute;c nhau, đ&atilde; vượt qua nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức để ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c nhiệm vụ Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; giao ph&oacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong chuc mung Bo truong Chu Ngoc Anh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/znews-photo-zadn-vn_thuong_truc_cp_chuc_mung_dong_chi_chu_ngoc_anh.jpeg" title="Thủ tướng chúc mừng Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thường trực Ch&iacute;nh phủ ch&uacute;c mừng Bộ trưởng KH&amp;CN Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: <em>VGP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong nhiệm kỳ n&agrave;y, tr&ecirc;n cương vị Bộ trưởng KH&amp;CN, &ocirc;ng Chu Ngọc Anh đ&atilde; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p, nhất l&agrave; về khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo (chỉ số đổi mới s&aacute;ng tạo của nước tăng nhiều bậc trong năm vừa qua), chỉ đạo triển khai c&aacute;c nhiệm vụ của Bộ thường xuy&ecirc;n, c&oacute; kiểm tra, đ&ocirc;n đốc, đạt kết quả tốt.</p> <p>Với tinh thần &ldquo;cả nước v&igrave; H&agrave; Nội, H&agrave; Nội v&igrave; cả nước&rdquo;, l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; thảo luận, thống nhất cử &ocirc;ng Chu Ngọc Anh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&amp;CN, đảm nhiệm chức vụ Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND H&agrave; Nội.</p> <p>Thay mặt Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng đ&aacute;nh gi&aacute; cao, biểu dương sự cố gắng của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.</p> <p>Người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ tin tưởng với kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c, &ocirc;ng Chu Ngọc Anh sẽ dốc hết sức để x&acirc;y dựng thủ đ&ocirc; xứng đ&aacute;ng l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế, ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a của đất nước&rdquo;. Theo Thủ tướng, H&agrave; Nội c&ugrave;ng với TP.HCM l&agrave; hai đ&ocirc; thị lớn, nếu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u đề ra sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển đất nước.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong chuc mung Bo truong Chu Ngoc Anh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/znews-photo-zadn-vn_chu_tich_hn_chu_ngoc_anh_phat_bieu.jpeg" title="Thủ tướng chúc mừng Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bộ trưởng KH&amp;CN, Chủ tịch UBND H&agrave; Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ về gi&acirc;y ph&uacute;t đặc biệt đối với c&aacute; nh&acirc;n &ocirc;ng. Ảnh: <em>VGP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&agrave;y tỏ cảm ơn Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chia sẻ đ&acirc;y l&agrave; gi&acirc;y ph&uacute;t đặc biệt đối với m&igrave;nh.</p> <p>&Ocirc;ng n&oacute;i trong suốt chặng đường vừa qua, &ocirc;ng đ&atilde; c&ugrave;ng với ng&agrave;nh khoa học c&ocirc;ng nghệ nỗ lực b&aacute;m s&aacute;t chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ, của Thủ tướng, c&aacute;c ph&oacute; thủ tướng.</p> <p>&ldquo;Khoa học kh&ocirc;ng v&agrave;o được cuộc sống nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của tất cả c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh&rdquo;, &ocirc;ng Chu Ngọc Anh chia sẻ.</p> <p>Tr&ecirc;n cương vị mới, &ocirc;ng nhận thức s&acirc;u sắc tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, nhận thức được niềm tin m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước gửi gắm để c&ugrave;ng Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền, nh&acirc;n d&acirc;n H&agrave; Nội để đưa th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển to&agrave;n diện v&agrave; bền vững.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>&Ocirc;ng Chu Ngọc Anh l&agrave; tiến sĩ Vật l&yacute;, sinh ng&agrave;y 17/6/1965, qu&ecirc; x&atilde; Th&aacute;i H&ograve;a, huyện Ba V&igrave;, H&agrave; Nội. &Ocirc;ng từng giữ c&aacute;c chức vụ Ph&oacute; vụ trưởng Vụ C&ocirc;ng nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng v&agrave; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ, Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.</p> <p>Trước khi được bổ nhiệm l&agrave;m Bộ trưởng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ v&agrave;o năm 2016, &ocirc;ng Chu Ngọc Anh từng l&agrave;m Thứ trưởng Bộ n&agrave;y (2011-2013). Giai đoạn 2013-2015, &ocirc;ng l&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư, Chủ tịch UBND tỉnh Ph&uacute; Thọ.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top