Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy”

Là vùng rốn lũ, nước dâng ngập cả nóc nhà, thế nhưng nhờ những căn nhà phao nên người dân tại Tân Hóa không phải di dời, căn nhà cứ nổi trên nước lũ giúp bà con an toàn trước cơn "đại hồng thủy".

<div> <p>Trong những ng&agrave;y qua, mưa lũ đ&atilde; nhấn ch&igrave;m cả trăm ng&agrave;n căn nh&agrave; tại Quảng B&igrave;nh, đặc biệt tại huyện Lệ Thủy, lũ đ&atilde; vượt mốc lịch sử năm 1979.</p> <p>Khắp c&aacute;c v&ugrave;ng qu&ecirc;, nước ngập đến m&aacute;i nh&agrave;, người d&acirc;n đ&atilde; phải dỡ m&aacute;i ng&oacute;i chui ra ngo&agrave;i gọi cứu trợ. Lực lượng chức năng v&agrave; nhiều người d&acirc;n c&oacute; thuyền, b&egrave; tại Quảng B&igrave;nh đ&atilde; nỗ lực di dời h&agrave;ng chục ng&agrave;n hộ d&acirc;n khỏi khu vực nguy hiểm.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7346-1603252169515.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 1" /> <figcaption> <p>V&ugrave;ng rốn lũ T&acirc;n H&oacute;a ch&igrave;m s&acirc;u trong nước, kh&ocirc;ng c&ograve;n thấy n&oacute;c nh&agrave;. Chỉ c&ograve;n thấy những ng&ocirc;i nh&agrave; phao b&eacute; nhỏ nổi tr&ecirc;n mặt nước.</p> </figcaption> </figure> <p>Thế nhưng điều đ&oacute; hiện kh&ocirc;ng xảy ra tại v&ugrave;ng rốn lũ T&acirc;n H&oacute;a, huyện Minh H&oacute;a. Mặc d&ugrave; trận lũ những ng&agrave;y qua đ&atilde; vượt mốc lũ lịch sử năm 2010 tại địa phương n&agrave;y, h&agrave;ng trăm căn nh&agrave; ngập s&acirc;u, thậm ch&iacute; ch&igrave;m hẳn trong nước, thế nhưng b&agrave; con nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải di dời nhờ v&agrave;o những căn nh&agrave; phao chống lũ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-6945-1603252171292.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 2" /> <figcaption> <p>C&aacute;c hộ d&acirc;n kh&ocirc;ng phải di dời m&agrave; l&ecirc;n c&aacute;c nh&agrave; phao để tr&aacute;nh lũ một c&aacute;ch an to&agrave;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Trao đổi với <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, &ocirc;ng Trương Thanh Duẫn, Chủ tịch UBND x&atilde; T&acirc;n H&oacute;a cho biết, trận lũ đ&atilde; g&acirc;y ngập 706 căn nh&agrave; tại địa phương, đặc biệt tại th&ocirc;n 3 v&agrave; 4, nhiều điểm đ&atilde; ngập s&acirc;u khoảng 8m, nhấn ch&igrave;m ho&agrave;n to&agrave;n nhiều căn nh&agrave; dưới nước. Nhờ c&oacute; gần 540 nh&agrave; phao tr&aacute;nh lũ, người d&acirc;n địa phương vẫn an to&agrave;n trước cơn &quot;đại hồng thủy&quot;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7347-1603252170121.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 3" /> <figcaption> <p>Những căn nh&agrave; phao gi&uacute;p người d&acirc;n T&acirc;n H&oacute;a an to&agrave;n trong lũ.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo người d&acirc;n địa phương, c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 10 năm, cứ đến m&ugrave;a lũ, người d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n H&oacute;a phải l&ecirc;n n&uacute;i dựng lều, căng bạt chạy lũ, t&agrave;i sản xe m&aacute;y, tivi, tủ lạnh, heo g&agrave;, tr&acirc;u b&ograve; vận chuyển kh&ocirc;ng kịp đều bị cuốn theo d&ograve;ng nước bạc.</p> <p>&ldquo;C&aacute;i kh&oacute; l&oacute; c&aacute;i kh&ocirc;n&rdquo;, sau trận lũ lịch sử 2010, người d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n H&oacute;a đ&atilde; c&oacute; s&aacute;ng kiến l&agrave;m nh&agrave; phao để &ldquo;sống chung với lũ.&rdquo; Nh&agrave; phao được l&agrave;m tr&ecirc;n khoảng 20 đến 30 chiếc th&ugrave;ng phuy rỗng kết lại. Khi nước d&acirc;ng cao, nhờ c&aacute;c th&ugrave;ng phuy rỗng n&agrave;y m&agrave; nh&agrave; nổi theo nước.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7454-1603252382479.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 4" /> <figcaption> <p>Nước l&ecirc;n đến đ&acirc;u, nh&agrave; phao nổi đến đ&oacute;.</p> </figcaption> </figure> <p>Để l&agrave;m một căn nh&agrave; nổi rộng chừng 15-20m2, b&agrave; con đầu tư khoảng 30 đến 35 triệu đồng. Khi nước lũ về, đ&acirc;y l&agrave; nơi cư tr&uacute; cho cả gia đ&igrave;nh từ 8 đến 10 người v&agrave; c&ograve;n chứa th&ecirc;m được c&aacute;c vật dụng thiết yếu v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i sản qu&yacute; như tivi, xe m&aacute;y, lương thực...</p> <p>Để giữ thăng bằng v&agrave; cố định vị tr&iacute; nổi cho cả ng&ocirc;i nh&agrave;, người d&acirc;n s&aacute;ng tạo th&ecirc;m hai cột định vị gắn v&agrave;o hai g&oacute;c nh&agrave;...</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7456-1603252932677.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 5" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_images-679710-l-minh-ha-4-1603252168263.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 6" /> <figcaption> <p>Nhờ c&oacute; nh&agrave; nổi, cuộc sống người d&acirc;n bớt khốn kh&oacute; v&agrave; cơ cực hơn trong những ng&agrave;y mưa lũ.</p> </figcaption> </figure> <p>Trong mưa lũ trắng trời nhưng nhờ c&oacute; nh&agrave; nổi m&agrave; cuộc sống của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y vẫn kh&aacute; an to&agrave;n, vững ch&atilde;i. Tr&ecirc;n những ng&ocirc;i nh&agrave; phao, bếp lửa vẫn đỏ cho 3 bữa cơm h&agrave;ng ng&agrave;y của c&aacute;c gia đ&igrave;nh. Từ nh&agrave; phao n&agrave;y đến nh&agrave; phao kh&aacute;c, b&agrave; con c&oacute; thể đi lại bằng thuyền nhỏ để trao đổi c&ocirc;ng việc khi cần thiết.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7444-1603252171393.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 7" /> <figcaption> <p>Hiện lũ tại T&acirc;n H&oacute;a bắt đầu r&uacute;t dần.</p> </figcaption> </figure> <p>Nhiều hộ kinh doanh ở T&acirc;n H&oacute;a cũng đ&atilde; l&agrave;m nh&agrave; phao để phục vụ cho những người c&oacute; nhu cầu trong những ng&agrave;y mưa lũ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7455-1603252932676.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 8" /> <figcaption> <p>Nhiều hộ d&acirc;n tại T&acirc;n H&oacute;a c&ograve;n sắm thuyền để di chuyển trong mưa lũ.</p> </figcaption> </figure> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh mưa lũ tại Quảng B&igrave;nh, địa phương n&agrave;y c&oacute; hơn 109 ng&agrave;n nh&agrave; bị ngập trong nước, nặng nhất vẫn l&agrave; 2 huyện Lệ Thủy v&agrave; Quảng Ninh. Lũ lụt cũng đ&atilde; khiến 9 người chết, 29 người bị thương.</p> <p><em>Một số h&igrave;nh ảnh nh&agrave; phao chống lũ của người d&acirc;n T&acirc;n H&oacute;a:</em></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-6688-1603252171574.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 9" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-6750-1603252171312.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 10" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7453-1603252169747.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 11" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/icdn-dantri-com-vn_img-7449-1603252170637.jpg" title="Những nhà phao diệu kỳ cứu người dân vùng rốn lũ trong cơn “đại hồng thủy” - 12" /></figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top