Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội

Vụ hỏa hoạn chiều tối 15/4 đã khiến mái vòm và tháp chính Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu rụi gần như hoàn toàn và đổ sập. Tuy nhiên, các cấu trúc bên trong nhà thờ không bị ảnh hưởng nhiều.

<div> <p style="text-align: justify;">Truyền th&ocirc;ng Ph&aacute;p ng&agrave;y 16/4 đ&atilde; đăng tải những h&igrave;nh ảnh đầu ti&ecirc;n b&ecirc;n trong Nh&agrave; thờ Đức B&agrave; Paris sau vụ ch&aacute;y dữ dội chiều tối ng&agrave;y 15/4.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/duc-ba-1555369279179.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/duc-ba-1555369279179.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 1" /> <figcaption> <p>C&aacute;c bức ảnh cho thấy, &ldquo;b&agrave; hỏa&rdquo; đ&atilde; thi&ecirc;u rụi v&agrave; l&agrave;m sập một phần m&aacute;i v&ograve;m v&agrave; th&aacute;p chu&ocirc;ng ở giữa của nh&agrave; thờ. (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-4-1555381538279.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-4-1555381538279.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 2" /> <figcaption> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c kết cấu b&ecirc;n trong nh&agrave; thờ dường như kh&ocirc;ng bị hư hại nhiều. Trong ảnh: Kh&oacute;i bốc l&ecirc;n từ khu cầu nguyện b&ecirc;n trong nh&agrave; thờ.<br /> (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 3" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-3-1555381538311.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-3-1555381538311.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 3" /> <figcaption> <p>B&ecirc;n trong nh&agrave; thờ, lửa vẫn &acirc;m ỉ ch&aacute;y, song c&aacute;c cấu tr&uacute;c b&ecirc;n trong nh&agrave; thờ chỉ hư hại nhẹ. (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 4" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-7-1555381538305.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-7-1555381538305.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 4" /> <figcaption> <p>(Ảnh: Twitter)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 5" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-8-1555381538248.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-8-1555381538248(1).jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 5" /> <figcaption> <p>(Ảnh: EPA)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><a class="image" href="Cửa sổ hoa hồng ở phía bắc nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc cổ Gothi. Cấu trúc này được cho là cũng không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. (Ảnh: EPA)"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 6" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-6-1555381538319.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-6-1555381538319.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 6" /></a> <figcaption> <p>Cửa sổ hoa hồng ở ph&iacute;a bắc nh&agrave; thờ được thiết kế theo kiến tr&uacute;c cổ Gothi. Cấu tr&uacute;c n&agrave;y được cho l&agrave; cũng kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng bởi vụ ch&aacute;y. (Ảnh: EPA)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 7" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-00-1555383008683.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-00-1555383008683.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 7" /> <figcaption>Ảnh: Reuters</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 8" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/nha-tho-1555381885100.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/nha-tho-1555381885100.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 8" /> <figcaption>Một trong những ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu của lực lượng cứu hỏa l&agrave; bảo tồn c&aacute;c di sản c&oacute; gi&aacute; trị b&ecirc;n trong nh&agrave; thờ. (Ảnh: Getty)</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 9" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/duc-ba-1555383590139.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/duc-ba-1555383590139.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 9" /> <figcaption>Những di sản qu&yacute; gi&aacute; đ&atilde; được di chuyển đến nơi an to&agrave;n. (Ảnh: Twitter)</figcaption> </figure> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2019/04/16/getfvid-100000001403113736918683629389153434541196-n-1555383407185.mp4" data-video-id="97280" data-video-key="f7edd28fa7e3e4b2ae16a8b38ec6b412" height="464" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2019/04/16/getfvid-100000001403113736918683629389153434541196-n-1555383407185/0_01_03.jpg" width="848">&nbsp;</video> <figcaption>Vụ ch&aacute;y Nh&agrave; thờ Đức B&agrave; Paris nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 10" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-10-1555381538296.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-10-1555381538296.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 10" /> <figcaption> <p>Theo truyền th&ocirc;ng Ph&aacute;p, đ&aacute;m ch&aacute;y b&ugrave;ng l&ecirc;n khoảng 18h50 ng&agrave;y 15/4 theo giờ địa phương.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 11" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-11-1555381538325.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-11-1555381538325.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 11" /> <figcaption> <p>Vụ hỏa hoạn khiến m&aacute;i v&ograve;m v&agrave; th&aacute;p chu&ocirc;ng ở giữa của nh&agrave; thờ bị thi&ecirc;u rụi. (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 12" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-0-1555382125386.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-0-1555382125386.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 12" /> <figcaption> <p>(Ảnh: Twitter)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 13" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/cuu-hoa-1555382024032.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/cuu-hoa-1555382024032.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 13" /> <figcaption>Hơn 400 l&iacute;nh cứu hỏa đ&atilde; được huy động. (Ảnh: AFP)</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 14" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/cau-nguyen-1555382892841.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/cau-nguyen-1555382892841.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 14" /> <figcaption>Người Ph&aacute;p cầu nguyện, đau buồn khi một di sản văn h&oacute;a bị hư hại. (Ảnh: Reuters)</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 15" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-12-1555381538372.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-12-1555381538372.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 15" /> <figcaption> <p>Vụ hỏa hoạn dường như bắt nguồn từ m&aacute;i nh&agrave; thờ. Theo điều tra ban đầu, vụ hỏa hoạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến &acirc;m mưu ph&aacute; hoại hay khủng bố. (Ảnh: Twitter)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 16" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-02-1555382941100.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-02-1555382941100.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 16" /> <figcaption> <p>Th&aacute;p chu&ocirc;ng giữa của nh&agrave; thờ bốc ch&aacute;y ng&ugrave;n ngụt. (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 17" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/04/16/chay-000-1555382852316.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/16/chay-000-1555382852316.jpg" title="Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn dữ dội - 17" /> <figcaption> <p>Đến s&aacute;ng nay 16/4, đ&aacute;m ch&aacute;y đ&atilde; được kiểm so&aacute;t. (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo <em>Local</em></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top