Những điểm mới trong các quyết định nhân sự của Quốc hội

Quốc hội khóa XIV vừa kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước với nhiều điểm mới so với các quyết định nhân sự những nhiệm kỳ gần đây.

<div> <p class="Normal"><strong>Khối Nh&agrave; nước</strong>, &ocirc;ng <span>Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c</span> kế nhiệm cương vị Chủ tịch nước từ Tổng b&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng, trở th&agrave;nh Thủ tướng đương nhiệm đầu ti&ecirc;n được đề cử v&agrave; bầu l&agrave;m người đứng đầu Nh&agrave; nước.</p> <p class="Normal">Trong 3 kh&oacute;a gần đ&acirc;y, c&aacute;c Chủ tịch nước được đề cử v&agrave; bầu từ một số vị tr&iacute; kh&aacute;c, như: Ph&oacute; thủ tướng (&ocirc;ng Trần Đức Lương, nhiệm kỳ 1997 - 2006); B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP HCM (&ocirc;ng Nguyễn Minh Triết, 2006 - 2011); Thường trực Ban b&iacute; thư (&ocirc;ng Trương Tấn Sang, 2011 - 2016).</p> <p class="Normal">B&agrave; <span>Nguyễn Thị &Aacute;nh Xu&acirc;n</span> l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy (An Giang) đầu ti&ecirc;n được bầu l&agrave;m Ph&oacute; chủ tịch nước v&agrave; l&agrave; người giữ cương vị n&agrave;y trẻ nhất trong lịch sử (51 tuổi). Người tiền nhiệm của b&agrave; Xu&acirc;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng từng l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy (Vĩnh Long), song b&agrave; Thịnh giữ chức Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng hơn một năm, rồi mới được đề cử để Quốc hội bầu.</p> <p class="Normal">Giai đoạn 2002-2007, Ph&oacute; chủ tịch nước l&agrave; b&agrave; Trương Mỹ Hoa. B&agrave; Hoa từng giữ chức Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội trước khi trở th&agrave;nh Ph&oacute; chủ tịch nước. Kế nhiệm b&agrave; Hoa l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Doan (nhiệm kỳ 2007-2016), người từng giữ chức Ph&oacute; chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Từ trái qua: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/i1-vnexpress-vnecdn-net_5e698888b1ab43f51aba-3341-1617-7712-9697-1617989745.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Từ tr&aacute;i qua: Chủ tịch Quốc hội Vương Đ&igrave;nh Huệ; Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c; Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>Khối Ch&iacute;nh phủ,</strong> Thủ tướng <span>Phạm Minh Ch&iacute;nh</span> l&agrave; Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu ti&ecirc;n được bầu l&agrave;m người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ kể từ năm 1945. Sau nhiều nhiệm kỳ, &ocirc;ng cũng l&agrave; l&atilde;nh đạo cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh cao nhất đầu ti&ecirc;n chưa tham gia th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ trước khi được bầu. C&aacute;c Thủ tướng trước đ&oacute; như Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c... đều từng giữ vị tr&iacute; Ph&oacute; thủ tướng v&agrave; một số chức danh kh&aacute;c trong Ch&iacute;nh phủ.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng <span>L&ecirc; Văn Th&agrave;nh</span> l&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Hải Ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n được ph&ecirc; chuẩn v&agrave;o vị tr&iacute; Ph&oacute; thủ tướng. &Ocirc;ng cũng l&agrave; nh&acirc;n sự duy nhất trong số 5 Ph&oacute; thủ tướng hiện nay được bổ nhiệm từ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo địa phương. Trong 4 Ph&oacute; thủ tướng c&ograve;n lại, hai vị L&ecirc; Minh Kh&aacute;i v&agrave; Vũ Đức Đam từng giữ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo địa phương, song chỉ trong thời gian lu&acirc;n chuyển v&agrave; đều đ&atilde; kinh qua bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh trước khi giữ cương vị hiện nay.</p> <p class="Normal">C&aacute;c nhiệm kỳ gần đ&acirc;y, vị tr&iacute; Ph&oacute; thủ tướng thường l&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n sự từng giữ chức vụ ở cơ quan Trung ương, như Bộ trưởng, l&atilde;nh đạo Ban Đảng Trung ương, Ch&aacute;nh &aacute;n TANDTC.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/i1-vnexpress-vnecdn-net_z2423016383236-da3617c05e77b95-4533-9312-1617989745.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ph&oacute; thủ tướng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Trong số <span>12 Bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh</span> vừa được ph&ecirc; chuẩn, 8 vị đ&atilde; kinh qua chức vụ B&iacute; thư Tỉnh ủy, trong đ&oacute; hai người từng l&agrave; Thứ trưởng X&acirc;y dựng rồi lu&acirc;n chuyển về địa phương l&agrave; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ Trần Văn Sơn (nguy&ecirc;n B&iacute; thư Điện Bi&ecirc;n), Bộ trưởng X&acirc;y dựng Nguyễn Thanh Nghị (nguy&ecirc;n B&iacute; thư Ki&ecirc;n Giang).</p> <p class="Normal">Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Hồ Đức Phớc từng giữ chức B&iacute; thư Nghệ An, song trước khi được ph&ecirc; chuẩn v&agrave;o vị tr&iacute; hiện nay, &ocirc;ng Phớc đ&atilde; c&oacute; một nhiệm kỳ l&agrave;m Tổng kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước.</p> <p class="Normal">3 Bộ trưởng kh&aacute;c từ địa phương đi l&ecirc;n v&agrave; đ&atilde; c&oacute; thời gian l&agrave;m quen với c&ocirc;ng việc - giữ chức Thứ trưởng trước khi được ph&ecirc; chuẩn, l&agrave; Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp &amp; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n L&ecirc; Minh Hoan; Bộ trưởng Văn h&oacute;a, Thể thao &amp; Du lịch Nguyễn Văn H&ugrave;ng; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave;.</p> <p class="Normal">Tổng thanh tra Ch&iacute;nh phủ Đo&agrave;n Hồng Phong được ph&ecirc; chuẩn khi đang giữ cương vị B&iacute; thư Tỉnh ủy Nam Định.</p> <p class="Normal">Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương <span>Nguyễn Hồng Di&ecirc;n</span> được ph&ecirc; chuẩn từ vị tr&iacute; Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương. Kh&aacute;c với nhiều l&atilde;nh đạo Bộ trước đ&oacute;, &ocirc;ng Di&ecirc;n chưa từng kinh qua vị tr&iacute; n&agrave;o ở ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương. Được đ&agrave;o tạo c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh như cao cấp Thanh vận, cử nh&acirc;n Lịch sử - Gi&aacute;o dục, cử nh&acirc;n Kinh tế, tiến sĩ Quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, &ocirc;ng Nguyễn Hồng Di&ecirc;n trưởng th&agrave;nh từ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; l&agrave; l&atilde;nh đạo tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh trong nhiều năm.</p> <p class="Normal"><strong>Khối Quốc hội</strong>, kết quả kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự ghi nhận lần đầu ti&ecirc;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Trần Thanh Mẫn - được bầu l&agrave;m Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Mẫn thay thế vị tr&iacute; của b&agrave; T&ograve;ng Thị Ph&oacute;ng, l&agrave;m Ph&oacute; chủ tịch thường trực Quốc hội.</p> <p class="Normal">Đa số l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan của Quốc hội l&agrave; những người đ&atilde; c&ocirc;ng t&aacute;c l&acirc;u năm trong c&aacute;c Ủy ban. Một số vị bắt đầu l&agrave;m quen với c&ocirc;ng việc l&agrave; Tổng thư k&yacute;, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Quốc hội B&ugrave;i Văn Cường (B&iacute; thư Đăk Lăk), Chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh (Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng)...</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/i1-vnexpress-vnecdn-net_166182121-196115891993427-7362-2026-4402-1617989745.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ph&oacute; chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>L&agrave; một trong những đại biểu tham gia kiện to&agrave;n l&atilde;nh đạo bộ m&aacute;y Nh&agrave; nước</strong>, &ocirc;ng Dương Trung Quốc n&oacute;i lần n&agrave;y Quốc hội bầu, ph&ecirc; chuẩn nhiều đề cử &quot;chưa c&oacute; tiền lệ&quot;, nhưng đ&acirc;y đều l&agrave; những nh&acirc;n sự đ&atilde; được chuẩn bị kỹ lưỡng, d&agrave;y dạn kinh nghiệm chỉ đạo, điều h&agrave;nh kinh tế - x&atilde; hội.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Quốc đơn cử, với kinh nghiệm 10 năm l&agrave;m Ph&oacute; thủ tướng v&agrave; Thủ tướng, t&acirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c c&oacute; nhiều thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ &quot;thay mặt nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội v&agrave; đối ngoại&quot;.</p> <p class="Normal">Ở vị tr&iacute; Ph&oacute; chủ tịch nước, b&agrave; &Aacute;nh Xu&acirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; &quot;đ&atilde; thể hiện được năng lực qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c ở địa phương&quot;, theo nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.</p> <p class="Normal">&quot;Chị &Aacute;nh Xu&acirc;n hội tụ đủ 5 chữ T l&agrave; tr&iacute; tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. T&ocirc;i tin rằng t&acirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước sẽ l&agrave;m tốt nhiệm vụ được giao, c&ugrave;ng với Chủ tịch nước ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc&quot;, b&agrave; Thịnh nhận định.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng L&ecirc; Thanh V&acirc;n, Thường trực Ủy ban T&agrave;i ch&iacute;nh Ng&acirc;n s&aacute;ch, nhắc lại trước đ&acirc;y từng c&oacute; Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ một trong bốn chức danh chủ chốt, đ&oacute; l&agrave; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (nhiệm kỳ 2001-2006). &quot;&Ocirc;ng Phạm Minh Ch&iacute;nh l&agrave; Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu ti&ecirc;n trở th&agrave;nh Thủ tướng. Song nếu nh&igrave;n ở g&oacute;c độ bốn chức danh chủ chốt, th&igrave; Trưởng ban đầu ti&ecirc;n tham gia &quot;tứ trụ&quot; l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Văn An&quot;, &ocirc;ng V&acirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <p class="Normal">Từ c&aacute;ch tiếp cận n&agrave;y, &ocirc;ng V&acirc;n n&oacute;i điểm mới trong kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự lần n&agrave;y kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ nh&igrave;n ở những chức danh &quot;lần đầu ti&ecirc;n được đề cử&quot;, quan trọng hơn l&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m nh&acirc;n sự kh&ocirc;ng &quot;tuần tự nhi tiến&quot; m&agrave; căn cứ v&agrave;o năng lực, dấu ấn... &quot;Nh&igrave;n v&agrave;o nhiều vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo mới được bầu, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nhận thấy một điểm chung rằng đ&oacute; l&agrave; những vị đ&atilde; l&agrave;m được nhiều việc ở địa phương hoặc ở vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c trước đ&acirc;y, như Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh trong thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quảng Ninh, hay Ph&oacute; thủ tướng L&ecirc; Văn Th&agrave;nh với sự ph&aacute;t triển của Hải Ph&ograve;ng những năm gần đ&acirc;y...&quot;, &ocirc;ng V&acirc;n n&oacute;i v&agrave; cho rằng đ&oacute; l&agrave; cơ sở để kỳ vọng v&agrave;o những đột ph&aacute; ph&aacute;t triển thời gian tới.</p> <p class="Normal">Từ g&oacute;c nh&igrave;n chuy&ecirc;n gia, TS Trần Đ&igrave;nh Thi&ecirc;n nh&igrave;n nhận &quot;những quyết định bổ nhiệm dựa v&agrave;o th&agrave;nh t&iacute;ch hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;n bộ th&ocirc;ng qua hiệu quả c&ocirc;ng việc, l&agrave; rất đ&aacute;ng được khuyến kh&iacute;ch&quot;.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Thi&ecirc;n cũng chỉ ra những th&aacute;ch thức với vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo ở Trung ương. &quot;Việc điều h&agrave;nh địa phương d&ugrave; gặp r&agrave;o cản về thể chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch nhưng chủ yếu l&agrave; thừa h&agrave;nh, thực thi. C&ograve;n điều h&agrave;nh ở Trung ương l&agrave; định hướng chiến lược v&agrave; đề ra ch&iacute;nh s&aacute;ch, tạo cơ chế, đồng thời phải gi&aacute;m s&aacute;t thực thi để th&uacute;c đẩy cơ chế ấy&quot;, &ocirc;ng Thi&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, theo &ocirc;ng Thi&ecirc;n, nhiều l&atilde;nh đạo lần n&agrave;y đi l&ecirc;n từ địa phương v&agrave; &quot;khi đảm nhiệm cương vị mới th&igrave; th&aacute;ch thức với c&aacute;c vị n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển một tỉnh, th&agrave;nh cụ thể, m&agrave; phải đề ra được c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, cơ chế để th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho tất cả c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n to&agrave;n quốc&quot;. Hơn nữa, l&agrave;m l&atilde;nh đạo ở Trung ương l&agrave; quản trị quốc gia, &quot;n&ecirc;n sẽ phải giải quyết c&aacute;c vấn đề mang t&iacute;nh khu vực v&agrave; to&agrave;n cầu&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;Với những gương mặt đ&atilde; để lại nhiều dấu ấn ở địa phương, t&ocirc;i hy vọng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy năng lực, tinh thần d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m để th&uacute;c đẩy đất nước ph&aacute;t triển&quot;, &ocirc;ng Thi&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top