Nhiều quận, huyện Hà Nội dùng đá lát vỉa hè 'kém chuẩn'

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, nhiều quận huyện hiện nay sử dụng đá lát vỉa hè bằng 1/3 so với quy chuẩn yêu cầu.

<div> <p>Ng&agrave;y 29/6, tại hội nghị giao ban trực tuyến c&ocirc;ng t&aacute;c th&aacute;ng 6 v&agrave; qu&yacute; II năm 2020 của UBND th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng H&agrave; Nội V&otilde; Nguy&ecirc;n Phong cho biết, đ&aacute; l&aacute;t vỉa h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; nhiều chủng loại kh&aacute;c nhau n&ecirc;n cường độ n&eacute;n uốn cũng kh&aacute;c nhau. Hiện nay, nhiều quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n sử dụng đ&aacute; l&aacute;t vỉa h&egrave; c&oacute; cường độ n&eacute;n uốn chỉ bằng 1/3 so với quy chuẩn v&agrave; y&ecirc;u cầu.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, về độ đồng chất của vật liệu đ&aacute;, một số khu vực mỏ vẫn sử dụng phương ph&aacute;p khai th&aacute;c bằng nổ m&igrave;n, đ&aacute; khai th&aacute;c bị &ldquo;om&rdquo;, chất lượng kh&ocirc;ng đồng nhất n&ecirc;n dễ bị nứt g&atilde;y. Do đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị vật liệu đ&aacute;, c&aacute;c địa phương cần hết sức lưu &yacute; đến nguồn gốc, cường độ n&eacute;n uốn v&agrave; độ d&agrave;y của đ&aacute;.</p> <p>&ldquo;Trong trường hợp cường độ n&eacute;n uốn thấp th&igrave; phải tăng chiều d&agrave;y của đ&aacute; để bảo đảm y&ecirc;u cầu chịu lực v&agrave; bảo đảm t&iacute;nh đồng chất của vật liệu&rdquo;, &ocirc;ng Phong n&oacute;i.</p> <p>L&atilde;nh đạo Sở cũng lưu &yacute; c&aacute;c địa phương triển khai thi c&ocirc;ng l&aacute;t đ&aacute; vỉa h&egrave; cần tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m quy tr&igrave;nh ba bước. Trong đ&oacute;, sau khi b&oacute;c kết cấu cũ cần sắp xếp lại to&agrave;n bộ đường d&acirc;y, đường ống, hệ thống hạ tầng ph&iacute;a dưới vỉa h&egrave;, đồng thời bảo đảm độ n&eacute;n chặt của nền đất. Sau đ&oacute;, việc đổ b&ecirc; t&ocirc;ng cần bảo đảm y&ecirc;u cầu về độ dốc, để nghiệm thu xong mới thực hiện l&aacute;t đ&aacute;. Sau khi l&aacute;t đ&aacute; xong th&igrave; phải bảo đảm c&aacute;c lối l&ecirc;n xuống, b&oacute; vỉa, tạo cảnh quan vỉa h&egrave;.</p> <p>Mới đ&acirc;y nhất, UBND quận Ho&agrave;n Kiếm đ&atilde; tiến h&agrave;nh l&aacute;t đ&aacute; tự nhi&ecirc;n tr&ecirc;n vỉa h&egrave; Hồ Gươm. Loại đ&aacute; được lựa chọn để l&aacute;t vỉa h&egrave; quanh bờ hồ Ho&agrave;n Kiếm l&agrave; đ&aacute; tự nhi&ecirc;n được khai th&aacute;c từ c&aacute;c mỏ đ&aacute; tại B&igrave;nh Định v&agrave; Ph&uacute; Y&ecirc;n. Theo UBND quận Ho&agrave;n Kiếm, loại đ&aacute; n&agrave;y c&oacute; độ bền v&agrave; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, bề mặt đ&aacute; l&aacute;t vỉa h&egrave; để nh&aacute;m, đảm bảo độ cứng, chống trơn trượt. C&aacute;c loại đ&aacute; n&agrave;y cũng được Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội, c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p> <p>Trước đ&oacute;, nhiều quận huyện l&aacute;t vỉa h&egrave; bằng đ&aacute; tự nhi&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n sau một thời gian sử dụng, nhiều bề mặt đ&aacute; bị vỡ, gồ ghề khiến mất mỹ quan, cản trở lưu th&ocirc;ng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top