Nhiều nơi ở Tây Nguyên ngập nặng, 3 người chết

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Tây Nguyên ngập sâu, giao thông chia cắt, 3 người ở Lâm Đồng, Đăk Lăk và Gia Lai bị lũ cuốn trôi.

<div> <p style="text-align: center;">Nhiều &ocirc;t&ocirc; bị ngập nặng ở nội &ocirc; TP Đ&agrave; Lạt s&aacute;ng 8/8. Ảnh:&nbsp;<em>Ho&agrave;ng Trường.</em></p> <p style="text-align: justify;">Ở TP Bảo Lộc, l&uacute;c 8h25, trong l&uacute;c đi khơi th&ocirc;ng ống cống chống lũ, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Minh T&uacute; (50 tuổi, c&ocirc;ng an vi&ecirc;n th&ocirc;n T&acirc;n Thịnh, x&atilde; Lộc Ch&acirc;u) đ&atilde; kh&ocirc;ng may trượt ch&acirc;n, bị nước cuốn&nbsp;tr&ocirc;i h&agrave;ng chục m&eacute;t xuy&ecirc;n qua đường cống. Thi thể &ocirc;ng được t&igrave;m thấy ngay sau đ&oacute;. S&aacute;ng 8/8, suối Cam Ly qua chảy qua nội &ocirc; TP Đ&agrave; Lạt (L&acirc;m Đồng) d&acirc;ng cao khi mưa lớn. Nước thượng nguồn đổ về tr&agrave;n l&ecirc;n đường, v&agrave;o khu d&acirc;n cư, khiến h&agrave;ng trăm nh&agrave; d&acirc;n, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng... ngập nặng.&nbsp;Nhiều &ocirc;t&ocirc; bị nước nhấn ch&igrave;m, hư hỏng. Đến 9h, mưa ngớt, nước đ&atilde; r&uacute;t, người d&acirc;n thu dọn nh&agrave; cửa.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Nước sông Đồng Nai dâng cao gây ngập nặng ở huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Ảnh: Hoài Thanh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/08/lut-5-5649-1565237821.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Nước s&ocirc;ng Đồng Nai d&acirc;ng cao g&acirc;y ngập nh&agrave; d&acirc;n&nbsp;ở huyện Đạ Tẻh, L&acirc;m Đồng. Ảnh:&nbsp;<em>Ho&agrave;i Thanh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tại hai huyện ph&iacute;a Nam, Đạ Tẻh v&agrave; C&aacute;t Ti&ecirc;n, gần 100 hộ d&acirc;n sống b&ecirc;n thượng nguồn s&ocirc;ng Đồng Nai bị ngập s&acirc;u. Nhiều gia đ&igrave;nh buộc phải sơ t&aacute;n. C&aacute;c&nbsp;tuyến đường li&ecirc;n huyện bị c&ocirc; lập, một số đoạn sạt lở. Ch&iacute;nh quyền&nbsp;huy động h&agrave;ng trăm qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an, d&acirc;n qu&acirc;n... gi&uacute;p người d&acirc;n ph&ograve;ng, chống mưa lũ.</p> <p style="text-align: justify;">Tại tỉnh Đăk Lăk,&nbsp;gần 800 căn nh&agrave; v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n hecta hoa m&agrave;u ở huyện Ea Sup v&agrave; Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n bị ngập nặng, giao th&ocirc;ng chia cắt.&nbsp;&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Trung T&ugrave;ng (65 tuổi, ở huyện Cư Mgar) bị nước lũ cuốn tr&ocirc;i khi men theo con suối về nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;S&aacute;ng nay trời đ&atilde; tạnh mưa, nước bắt đầu r&uacute;t dần, chỉ c&ograve;n một số x&atilde; bị c&ocirc; lập&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Văn Đ&ocirc;ng, Chủ tịch huyện Ea Sup, n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Mưa lũ 3 ngày qua tại Đăk Lăk khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: Trần Hóa." src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/08/mua-ngap-1-8361-1565241231.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Mưa lũ 3 ng&agrave;y qua tại Đăk Lăk khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: <em>Trần H&oacute;a.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ở Gia Lai, h&ocirc;m qua, b&eacute; Rơ Ch&acirc;m Khải (7 tuổi, huyện Chư Pr&ocirc;ng) trong l&uacute;c nghịch nước ở trước nh&agrave; đ&atilde; bị d&ograve;ng chảy mạnh cuốn v&agrave;o trong cống. Nhiều ph&uacute;t sau, người d&acirc;n đ&atilde; đưa được ch&aacute;u song nạn nh&acirc;n đ&atilde; chết.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo Trung t&acirc;m dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gi&oacute; m&ugrave;a T&acirc;y Nam hoạt động mạnh v&agrave; &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng n&ecirc;n trong ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay, ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Bộ tiếp tục c&oacute; mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70 mm/24h).</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng tại Đăk Lăk, trong những giờ tới, tổng lượng mưa dự b&aacute;o đạt 40-60 mm, c&oacute; nơi 90 mm, khả năng xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở, ngập lụt cục bộ tại huyện Ea Sup, Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n, Cư M&#39;gar v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top