Nhiều địa phương hoãn kỳ thi vào lớp 10

Bắc Giang, Nam Định, Bắc Ninh lùi kỳ thi vào lớp 10 tới sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều tỉnh, thành chưa ấn định lịch thi mới sau thông báo hoãn.

<div> <p class="Normal">Đầu th&aacute;ng 6, nhiều tỉnh, th&agrave;nh tổ chức kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập năm học 2021-2022, chẳng hạn th&iacute; sinh Quảng Ninh ho&agrave;n th&agrave;nh xong m&ocirc;n thi đầu ti&ecirc;n v&agrave;o s&aacute;ng nay, trong khi học sinh lớp 9 ở H&agrave; Tĩnh bắt đầu cuộc đua v&agrave;o ng&agrave;y mai. Tuy nhi&ecirc;n, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều địa phương phải ho&atilde;n thi v&agrave; chưa c&ocirc;ng bố lịch thi mới, cụ thể như sau (chỉ t&iacute;nh lịch thi lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n, chưa t&iacute;nh lịch thi THPT chuy&ecirc;n):</p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>STT</strong></td> <td><strong>Tỉnh, th&agrave;nh</strong></td> <td><strong>Lịch thi cũ</strong></td> <td><strong>Lịch thi mới</strong></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TP HCM</td> <td>2-3/6</td> <td>Chưa x&aacute;c định</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hưng Y&ecirc;n</td> <td>4-5/6</td> <td>Chưa x&aacute;c định</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bắc Ninh</td> <td>8-9/6</td> <td>Chưa x&aacute;c định</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bắc Giang</td> <td>3-4/6</td> <td>27-28/7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Điện Bi&ecirc;n</td> <td>6-7/6</td> <td>Chưa x&aacute;c định</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Đ&agrave; Nẵng</td> <td>3-4/6</td> <td>15-16/6</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Nam Định</td> <td>15-16/6</td> <td>27-28/7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Hải Dương</td> <td>6-7/6</td> <td>Chưa x&aacute;c định</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Th&aacute;i B&igrave;nh</td> <td>8-9/6</td> <td>19-20/6</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>S&oacute;c Trăng</td> <td>5-6/6</td> <td>Chưa x&aacute;c định</td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">Ng&agrave;y 1/6, &ocirc;ng Bạch Đăng Khoa, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Bắc Giang, cho biết kỳ thi v&agrave;o lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập của tỉnh dự kiến diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 27-28/7 thay v&igrave; ng&agrave;y 3-4/6. Th&iacute; sinh thi v&agrave;o lớp 10 trường THPT chuy&ecirc;n Bắc Giang sẽ thi th&ecirc;m m&ocirc;n chuy&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 29/7 thay v&igrave; 5/6 như kế hoạch ban đầu. Như vậy, kỳ thi v&agrave;o lớp 10 ở Bắc Giang sẽ diễn ra sau kỳ <span>thi tốt nghiệp THPT</span> 20 ng&agrave;y.</p> <p class="Normal">Sự điều chỉnh n&agrave;y của Bắc Giang l&agrave; bắt buộc bởi địa phương ghi nhận số ca Covid-19 nhiều nhất cả nước t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/4 đến nay với gần 2.300. S&aacute;u huyện phải c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo Chỉ thị 16, gồm Việt Y&ecirc;n, Y&ecirc;n Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, Hiệp H&ograve;a, Y&ecirc;n Thế. TP Bắc Giang v&agrave; huyện T&acirc;n Y&ecirc;n gi&atilde;n c&aacute;ch theo chỉ thị 15. H&agrave;ng chục ngh&igrave;n học sinh diện F.</p> <p class="Normal">Tương tự Bắc Ninh cũng l&ugrave;i kỳ thi v&agrave;o lớp 10 đến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa ấn định lịch thi cụ thể. Động th&aacute;i n&agrave;y được đưa ra sau khi Bắc Ninh trở th&agrave;nh ổ dịch lớn thứ hai cả nước. Đến s&aacute;ng 1/6, tỉnh n&agrave;y ghi nhận 857 ca.</p> <p class="Normal">D&ugrave; mới c&oacute; 6 ca mắc Covid-19, t&igrave;nh h&igrave;nh chưa phức tạp, Nam Định quyết định l&ugrave;i kỳ thi lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n từ ng&agrave;y 15-16/6 sang ng&agrave;y 27-28/7, tức l&ugrave;i hơn một th&aacute;ng. Th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong (TP Nam Định) sẽ thi trước v&agrave;o ng&agrave;y 15-16/6 v&agrave; chỉ thi trong hai ng&agrave;y thay v&igrave; ba ng&agrave;y 27-29/5 như kế hoạch được Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ban h&agrave;nh.</p> <p class="Normal">Việc điều chỉnh n&agrave;y đ&atilde; được Sở c&acirc;n nhắc, xem x&eacute;t dựa tr&ecirc;n cơ sở ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu cho c&ocirc;ng t&aacute;c an to&agrave;n ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, song kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị năm học mới.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Thí sinh dự thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu tại TP HCM hôm 26/5. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_thi-lop-10-tp-hcm-2145-1622521197.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o lớp 10 trường Phổ th&ocirc;ng Năng khiếu tại TP HCM h&ocirc;m 26/5. Ảnh: <em>Hữu Khoa.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Đ&agrave; Nẵng cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố lịch thi mới sau gần một tuần th&ocirc;ng b&aacute;o ho&atilde;n thi. Theo đ&oacute;, kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT c&ocirc;ng lập sẽ diễn ra ng&agrave;y 15-16/6. Th&iacute; sinh đăng k&yacute; thi v&agrave;o trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n sẽ thi m&ocirc;n chuy&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 17/6. Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Đ&agrave; Nẵng lưu &yacute; nếu Covid-19 diễn biến phức tạp v&agrave; cần điều chỉnh lại lịch n&agrave;y, Sở sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o kịp thời đến phục huynh v&agrave; học sinh.</p> <p class="Normal">Trong khi đ&oacute;, nhiều tỉnh, th&agrave;nh th&ocirc;ng b&aacute;o ho&atilde;n kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 nhưng chưa ấn định được lịch như TP HCM, Điện Bi&ecirc;n, Hưng Y&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Tại H&agrave; Nội, d&ugrave; số ca mắc l&ecirc;n tới 412 (gồm cả ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), kỳ thi do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tổ chức vẫn diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 10-11/6 nếu t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19 được kiểm so&aacute;t như hiện nay. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c trường THPT chuy&ecirc;n trực thuộc đại học đ&atilde; ho&atilde;n kỳ thi, như trường THPT chuy&ecirc;n Khoa học tự nhi&ecirc;n, chuy&ecirc;n Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, chuy&ecirc;n Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia H&agrave; Nội, chuy&ecirc;n Đại học Sư phạm H&agrave; Nội.</p> <p class="Normal">Từ ng&agrave;y 27/4 đến s&aacute;ng 1/6, Bộ Y tế ghi nhận 4.357 ca Covid-19 trong cộng đồng. L&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 mới n&agrave;y khiến nhiều tỉnh, th&agrave;nh phải đ&oacute;ng cửa trường học từ đầu th&aacute;ng 5, điều chỉnh lịch thi học kỳ II v&agrave; cho học sinh nghỉ h&egrave; sớm. Kh&ocirc;ng chỉ kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10, kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 6 những trường c&oacute; tiếng ở một số địa phương như H&agrave; Nội, TP HCM cũng bị ảnh hưởng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến vẫn diễn ra trong hai ng&agrave;y 7-8/7 nhưng c&oacute; thể c&oacute; th&ecirc;m đợt thi đối với những tỉnh, th&agrave;nh dịch diễn biến qu&aacute; phức tạp.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top