Nhiều đại biểu phản đối cắt điện, nước để cưỡng chế hành chính

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với quy định cắt điện nước để cưỡng chế vi phạm hành chính, bởi đây là hợp đồng dân sự giữa nhà cung cấp và người sử dụng.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4052978" style="text-align: justify;"><span>Tranh luận việc cắt điện, nước khi xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/tranh-luan-viec-cat-dien-nuoc-khi-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-4052978.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Thảo luận tổ&nbsp;về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ng 10/6, nhiều đại biểu Quốc hội n&ecirc;u băn khoăn&nbsp;về quy định&nbsp;&quot;ngừng cung cấp c&aacute;c dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm&quot;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Giao th&ocirc;ng Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, việc bổ sung quy định cắt điện nước &quot;l&agrave; giải ph&aacute;p kh&ocirc;ng cần thiết v&agrave; suy cho c&ugrave;ng chỉ&nbsp;về kinh tế th&ocirc;i&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ngừng cung cấp điện nước th&igrave; hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;bị ảnh hưởng. Một x&iacute; nghiệp c&oacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n&nbsp;c&ocirc;ng nh&acirc;n m&agrave; dừng cung cấp nước&nbsp;sẽ ảnh hưởng đến cả ngh&igrave;n người n&agrave;y,&nbsp;t&aacute;c động gh&ecirc; gớm&quot;, Bộ trưởng Thể ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; cho rằng hậu quả của việc n&agrave;y c&oacute; thể rất lớn.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/102913394-2663140333932202-353-6033-1422-1591763549.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=GegbWGRAFxqtx54XOmX0xQ" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="436" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_102913394-2663140333932202-353-6033-1422-1591763549.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/102913394-2663140333932202-353-6033-1422-1591763549.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ZsIFkgzutyhqb0Pxv8yZmQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/102913394-2663140333932202-353-6033-1422-1591763549.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=JOb_2M0t5lLzPgG83si7_w 2x" /><img alt="Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_102913394-2663140333932202-353-6033-1422-1591763549.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, thay v&igrave; cắt điện nước, &ocirc;ng Thể đề xuất tăng khung h&igrave;nh phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh gấp 10 - 50 lần hiện nay&nbsp;để răn đe. &quot;Đ&acirc;y cũng l&agrave; biện ph&aacute;p t&aacute;c động v&agrave;o kinh tế người vi phạm, nhưng kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến x&atilde; hội v&agrave; người vi phạm phải chấp h&agrave;nh. Ai kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh th&igrave; xử phạt cao hơn&quot;, &ocirc;ng Thể đề xuất.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Sỹ Cương - Ph&oacute; chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, cũng phản đối quy định cắt điện, nước. Theo &ocirc;ng quy định n&agrave;y thể hiện sự bất lực của cơ quan nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;V&iacute; dụ t&ocirc;i l&agrave; chủ nh&agrave; vi phạm việc x&acirc;y dựng, nhưng trong nh&agrave; c&ograve;n b&agrave; gi&agrave;, trẻ con. Giải ph&aacute;p n&agrave;y c&oacute; thể đem lại hiệu quả n&agrave;o đ&oacute; để kh&ocirc;ng&nbsp;tiếp tục vi phạm nhưng những người kh&aacute;c v&ocirc; t&igrave;nh trở th&agrave;nh nạn nh&acirc;n. Nhất l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a nắng n&oacute;ng thế n&agrave;y, chỉ v&igrave; chủ nh&agrave; vi phạm m&agrave; cắt điện, nước th&igrave; l&agrave; h&agrave;nh vi d&atilde; man&quot;, &ocirc;ng Cương lập luận.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/nguyen-sy-cuong1-3396-15761707-3103-6294-1591761854.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Dt37Y5nOvbQuafPomPsJxw" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="532" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguyen-sy-cuong1-3396-15761707-3103-6294-1591761854.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/nguyen-sy-cuong1-3396-15761707-3103-6294-1591761854.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=-DQDfabu-VD4GEj6TyEAVA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/nguyen-sy-cuong1-3396-15761707-3103-6294-1591761854.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PhVVq1fLnRrWEeOI8XYcKw 2x" /><img alt="Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: Ngọc Thắng " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguyen-sy-cuong1-3396-15761707-3103-6294-1591761854.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: <em>Ngọc Thắng&nbsp;</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng quan điểm với &ocirc;ng Cương , đại biểu Cầm Thị Mẫn&nbsp;cho rằng điện nước l&agrave; t&agrave;i sản trao đổi giữa nh&agrave; cung cấp v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức, cơ quan v&agrave; được x&aacute;c lập bằng hợp dồng d&acirc;n sự. Nếu b&ecirc;n mua vi phạm th&igrave; b&ecirc;n&nbsp;b&aacute;n c&oacute; quyền ngừng cung cấp; nếu&nbsp;b&ecirc;n cung cấp vi phạm chất lượng, mức gi&aacute; th&igrave; b&ecirc;n mua c&oacute; thể nhờ cấp cao hơn xử phạt.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Quy định cắt điện, nước khi cưỡng chế xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh sẽ buộc c&aacute;c c&ocirc;ng ty vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng quyền v&agrave; nghĩa vụ c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan. Hơn nữa, điện nước l&agrave; điều kiện cần, kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người d&acirc;n&quot;, b&agrave; Mẫn n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tại tổ TP HCM, ủng hộ quy định cắt điện, nước, nhưng đại biểu Trương Trọng Nghĩa lưu &yacute;, khi nh&agrave; chức tr&aacute;ch xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh&nbsp;&quot;phải linh hoạt, tuỳ trường hợp cụ thể để c&acirc;n nhắc coi đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p ngăn chặn hoặc cưỡng chế&quot;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nghĩa l&yacute; giải, vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; g&acirc;y thiệt hại cho x&atilde; hội, x&acirc;m phạm quyền lợi của người kh&aacute;c, n&ecirc;n cơ quan nh&agrave; nước phải đứng ra can thiệp. V&igrave; vậy, c&aacute;c biện ph&aacute;p để xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh phải đảm bảo c&oacute; hiệu lực.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/75462481-786796818420004-78536-1956-1429-1591761854.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=x1oVWjBMxF7iKARsWHyukg" itemprop="url" /> <meta content="649" itemprop="width" /> <meta content="431" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_75462481-786796818420004-78536-1956-1429-1591761854.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/75462481-786796818420004-78536-1956-1429-1591761854.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=pIYlIZEuMrZBORrLExf6RA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/10/75462481-786796818420004-78536-1956-1429-1591761854.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6R6eTY_MsGjSkra88qg1LA 2x" /><img alt="Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Ngọc Thắng " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/i1-vnexpress-vnecdn-net_75462481-786796818420004-78536-1956-1429-1591761854.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: <em>Ngọc Thắng&nbsp;</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">&quot;Nhiều trường hợp ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể cắt điện, nước được như xử phạt c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức x&acirc;y nh&agrave; tr&aacute;i ph&eacute;p tr&ecirc;n n&uacute;i, trong rừng. Nhưng với c&aacute;c khu d&acirc;n cư,&nbsp;hộ sản xuất b&aacute;nh mỳ, nước đ&aacute;... th&igrave; địa phương phải c&acirc;n nhắc kỹ lưỡng khi &aacute;p dụng. Hoặc trong gia đ&igrave;nh, chỉ v&igrave; người chồng vi phạm m&agrave; cắt điện, nước th&igrave; vợ con họ sống, học h&agrave;nh, l&agrave;m việc sao được&quot;, &ocirc;ng Nghĩa n&ecirc;u quan điểm.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Đại biểu Đỗ Tiến Sỹ&nbsp;đề xuất c&ugrave;ng với cắt điện, nước, cần bổ sung th&ecirc;m việc ngừng cung cấp xăng dầu, m&aacute;y ph&aacute;t nổ để cưỡng chế&nbsp;vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Sỹ dẫn chứng, nhiều hộ gia đ&igrave;nh lấn chiếm h&agrave;nh&nbsp;lang giao th&ocirc;ng, lưới điện...&nbsp;nhưng&nbsp;cơ quan chức năng rất kh&oacute; khăn khi xử phạt. &quot;Quy định như vậy sẽ tăng t&iacute;nh hiệu lực của nh&agrave; chức tr&aacute;ch khi thực thi luật ph&aacute;p v&agrave; giảm khiếu nại, tố c&aacute;o của người d&acirc;n&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 18/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top