Nhà chờ xe buýt - chờ đến bao giờ?

Hiện Hà Nội có 3.755 điểm dừng xe buýt nhưng số lượng điểm có nhà chờ chưa đến 10%. Hành khách đi xe buýt vẫn phải đứng dưới nắng - mưa đợi xe. Mới đây, Hà Nội dự kiến bổ sung 600 nhà chờ xe buýt theo tiêu chuẩn Châu Âu với tổng vốn lên đến gần 1.000 tỉ đồng đang là thông tin tích cực được người dân chờ đón. Tuy nhiên đó mới chỉ là dự án, còn bao giờ có nhà chờ xe buýt tiện lợi, đúng tiêu chuẩn thì vẫn còn phải... chờ.

<div> <p><strong>&Aacute;m ảnh&nbsp;điểm chờ xe bu&yacute;t</strong></p> <p>Theo thống k&ecirc;, hiện H&agrave; Nội c&oacute; 3.775 điểm dừng xe bu&yacute;t (361 điểm c&oacute; nh&agrave; chờ, chiếm tỉ lệ gần 10%). Trong đ&oacute;, khu vực 12 quận nội th&agrave;nh c&oacute; 1.329 điểm (340 điểm c&oacute; nh&agrave; chờ, tỉ lệ tr&ecirc;n 25%), khu vực ngoại th&agrave;nh gồm 2.446 điểm dừng (21 điểm c&oacute; nh&agrave; chờ, tỉ lệ dưới 1%).</p> <p>Tại điểm trung chuyển Cầu Giấy, ph&iacute;a sau nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t đ&atilde; bị chiếm dụng trở th&agrave;nh nơi b&aacute;n nước. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, một số điểm dừng đỗ xe bu&yacute;t thường xuy&ecirc;n c&oacute; xe &ocirc;m bắt kh&aacute;ch, cản trở giao th&ocirc;ng.</p> <p>L&agrave; người thường xuy&ecirc;n sử dụng phương tiện xe bu&yacute;t đi l&agrave;m, anh Nguyễn Quang H&ugrave;ng - nh&acirc;n vi&ecirc;n của một nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n đường Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội - cho biết, thực tế cho thấy kh&ocirc;ng phải tất cả c&aacute;c điểm dừng xe bu&yacute;t đều c&oacute; nh&agrave; chờ. Nhiều nơi chỉ c&oacute; một cột biển b&aacute;o. Điều n&agrave;y nhiều khi g&acirc;y ra sự bất tiện cho người d&acirc;n đi phương tiện n&agrave;y. &ldquo;Mỗi lần chờ xe bu&yacute;t cũng đến 10-15 ph&uacute;t m&agrave; dưới thời tiết nắng n&oacute;ng gay gắt như những ng&agrave;y n&agrave;y thật khủng khiếp. Gi&aacute; m&agrave; c&oacute; m&aacute;i che, ghế ngồi th&igrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch đỡ vất vả hơn&rdquo; - anh H&ugrave;ng n&oacute;i.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ vậy, bạn Đinh Minh Hạnh (sinh vi&ecirc;n Học viện B&aacute;o ch&iacute; Tuy&ecirc;n truyền) cho biết th&ecirc;m, ngo&agrave;i việc điểm chờ kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;i che n&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch phải đội nắng, mưa khi chờ xe bu&yacute;t, những điểm n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; đ&egrave;n điện khiến h&agrave;nh kh&aacute;ch từng bị quấy rối.</p> <p>&ldquo;L&uacute;c đ&oacute; l&agrave; 21h, t&ocirc;i đến đến điểm bắt xe bu&yacute;t 39 tr&ecirc;n đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy. Điểm xe bu&yacute;t n&agrave;y c&oacute; m&aacute;i che, nhưng kh&aacute; tối, le l&oacute;i &aacute;nh đ&egrave;n đường. Khi đang ngồi ghế chờ, c&oacute; người đ&agrave;n &ocirc;ng tiến đến, giơ tay để chạm v&agrave;o v&aacute;y của t&ocirc;i. T&ocirc;i h&eacute;t l&ecirc;n &ldquo;anh l&agrave;m c&aacute;i g&igrave; đấy&rdquo; th&igrave; hắn cười hềnh hệch xong bỏ đi. V&igrave; vậy, t&ocirc;i cho rằng những nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t c&oacute; điện s&aacute;ng sủa, ki&ecirc;n cố th&igrave; sẽ hạn chế được việc n&agrave;y&rdquo; - Minh Hạnh kể.</p> <p><strong>Cần đảm bảo&nbsp;minh bạch</strong></p> <p>Tờ tr&igrave;nh gửi UBND TP.H&agrave; Nội của Sở GTVT n&ecirc;u đề xuất việc x&acirc;y dựng 600 nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t kết hợp quảng c&aacute;o ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u theo h&igrave;nh thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP). Nh&agrave; đầu tư sẽ tự thu xếp 100% kinh ph&iacute; để đầu tư to&agrave;n bộ c&aacute;c hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Sau đ&oacute; thực hiện kinh doanh quảng c&aacute;o một phần diện t&iacute;ch để thu hồi vốn đầu tư.</p> <p>Về vấn đề n&agrave;y, &ocirc;ng B&ugrave;i Danh Li&ecirc;n - Ph&oacute; Chủ tịch Hiệp hội Vận tải H&agrave; Nội - cho biết, đề xuất đồng bộ hệ thống nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t l&agrave; cố gắng của ng&agrave;nh giao th&ocirc;ng vận tải. Qua đ&acirc;y, thể hiện sự quan t&acirc;m của ng&agrave;nh đến ph&aacute;t triển dịch vụ phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng. &ldquo;Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay giao th&ocirc;ng đ&ocirc; thị ở H&agrave; Nội c&oacute; cơ sở hạ tầng kh&ocirc;ng ổn định, thấy r&otilde; sự chắp v&aacute;. Tuyến bu&yacute;t lu&ocirc;n thay đổi. Vỉa h&egrave; khi mở rộng, l&uacute;c th&igrave; x&eacute;n v&agrave;o khiến quy hoạch về nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t sẽ bị ảnh hưởng. V&igrave; vậy, cần t&iacute;nh to&aacute;n l&agrave;m sao đảm bảo quy hoạch r&otilde; r&agrave;ng, d&agrave;i hơi, tr&aacute;nh ph&aacute;t sinh c&aacute;c vấn đề&rdquo; - &ocirc;ng Li&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p>PGS.TS Đinh Thị Thanh B&igrave;nh - Trưởng Bộ m&ocirc;n quy hoạch v&agrave; quản l&yacute;, Trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải H&agrave; Nội khẳng định, việc chỉnh trang điểm dừng đỗ xe bu&yacute;t tiện &iacute;ch, c&oacute; nh&agrave; chờ theo phong c&aacute;ch hiện đại v&agrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; doanh nghiệp được đổi lấy quảng c&aacute;o trong thời gian nhất định l&agrave; chủ trương đ&uacute;ng đắn. Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức đầu tư phổ biến m&agrave; nhiều th&agrave;nh phố kh&aacute;c cũng đ&atilde; triển khai như Hải Ph&ograve;ng, Đ&agrave; Nẵng,&hellip;</p> <p>&ldquo;Cơ sở hạ tầng xe bu&yacute;t được cải tạo lại tốt hơn rất đ&aacute;ng l&agrave;m, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ vận tải c&ocirc;ng cộng. Khi kinh ph&iacute; của Nh&agrave; nước kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ th&igrave; cũng phối hợp với tư nh&acirc;n, khai th&aacute;c quảng c&aacute;o l&agrave; h&igrave;nh thức hợp l&yacute;&rdquo; - b&agrave; B&igrave;nh n&oacute;i.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai dự &aacute;n, b&agrave; Thanh B&igrave;nh đề xuất: &ldquo;L&uacute;c thực thi, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; bảo tr&igrave; bảo dưỡng dự &aacute;n, cần xem x&eacute;t lưu &yacute; một số vấn đề. Thứ nhất, việc khai th&aacute;c quảng c&aacute;o của những nh&agrave; chờ c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau c&oacute; gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau. V&iacute; dụ quảng c&aacute;o ở trung t&acirc;m nhiều người qua lại, sức h&uacute;t mạnh hơn th&igrave; cao hơn những vị tr&iacute; kh&aacute;c. V&igrave; vậy, phải x&acirc;y dựng bảng gi&aacute; quảng c&aacute;o cụ thể cho từng vị tr&iacute;, khu vực đặt nh&agrave; chờ&rdquo;.</p> <p>Về dự kiến với kinh ph&iacute; khoảng 1.000 tỉ đồng thực hiện x&acirc;y dựng 600 nh&agrave; chờ, b&agrave; B&igrave;nh cho rằng, cần c&oacute; đơn vị thẩm định uy t&iacute;n về chi ph&iacute; x&acirc;y dựng, chi ph&iacute; thiết bị xem kinh ph&iacute; tr&ecirc;n c&oacute; tương xứng, hợp l&yacute; cho x&acirc;y dựng nh&agrave; chờ hay kh&ocirc;ng. V&igrave; vậy, quản l&yacute; thẩm định v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t chi ph&iacute; x&acirc;y lắp v&agrave; doanh thu của qu&aacute; tr&igrave;nh khai th&aacute;c dự &aacute;n cần minh bạch, r&otilde; r&agrave;ng&rdquo;.</p> <div> <p>Theo tờ tr&igrave;nh, việc thực hiện theo h&igrave;nh thức PPP sẽ thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i với c&ocirc;ng nghệ hiện đại. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh khai th&aacute;c, đối với c&aacute;c trang thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ cao ngoại nhập, th&agrave;nh phố sẽ được hỗ trợ chuyển giao c&ocirc;ng nghệ cũng như tổ chức nghi&ecirc;n cứu để sản xuất ở Việt Nam (sau 3-5 năm khai th&aacute;c)&hellip; Theo đ&oacute;, quy m&ocirc; đầu tư sẽ x&acirc;y dựng, lắp mới 600 nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t (trong đ&oacute; 270 nh&agrave; chờ lắp đặt mới; thay thế 330 nh&agrave; chờ hiện c&oacute; theo lộ tr&igrave;nh); lắp đặt 1.200 biển th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o tại dải ph&acirc;n c&aacute;ch c&oacute; bề rộng lớn hơn 2m; lắp 25 m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng đồng bộ Wifi tại một số nh&agrave; chờ c&oacute; vị tr&iacute; th&iacute;ch hợp.</p> <p>Sở GTVT H&agrave; Nội t&iacute;nh to&aacute;n, nh&agrave; đầu tư sẽ ho&agrave;n vốn trong khoảng 20 năm khai th&aacute;c, v&agrave; loại hợp đồng m&agrave; Sở GTVT đề xuất l&agrave; h&igrave;nh thức BOO (x&acirc;y dựng - sở hữu - kinh doanh).</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo laodong.vn
back to top